BB807: Molekylær toksikologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110007112, N110007102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110007101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04014801 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad i naturvidenskab.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til basal toksikologi, organisk kemi og biokemi
 • Kunne anvende basalt kendskab til kemi og biokemi til at genkende kemiske og cellulære strukturer

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til på det molekylære plan at forstå mekanismerne bag toksicitet og samspillet mellem cellens forsvarssystemer mod toksicitet hvilket er vigtigt i forhold til selvstændigt at kunne læse og forstå originallitteratur om toksikologi og økotoksikologi.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset BB526: Elementær Økotoksikologi og giver et fagligt grundlag for at studere toksikologi senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give færdigheder i at forstå avanceret toksikologisk originallitteratur og generalisere om kemikaliers skæbne ud fra deres kemiske struktur 
 • Give praktiske færdigheder i at planlægge forsøg ud fra originallitteratur. 
 • Give viden om molekylære mekanismer af toksicitet og forsvarssystemer mod toksicitet

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive de biokemiske veje som fører til bioaktivering af udvalgte kemikalier.
 • Forudsige den metabolske skæbne af stoffer ud fra deres kemiske struktur.
 • Beskrive de molekylære mekanismer bag udvalgte kemikaliers skadevirkning på membraner, enzymer og DNA.
 • Diskutere betydning og tidsmæssig forekomst af toksiske fænomener i cellen.
 • Diskutere effekter på organniveau med udgangspunkt i molekylære hændelser.
 • Beskrive organismens forsvarssystemer mod oxidativt stress, metaller og lipofile kemikalier.
 • Diskutere samspillet mellem forskellige forsvarssystemer og konsekvenserne af undertrykkelsen af delsystemer.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Cellulær transport af xenobiotika, selektiv akkumulering og organspecifik toksicitet
 • Bioaktivering af stoffer i P450-systemet og ved Fase-II konjugeringer
 • Oxidativt stress, frie radikaler og lipidperoxidation i membraner.
 • Kovalent binding af kemikalier til biologiske makromolekyler.
 • Kernereceptor-medieret toksicitet

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Laboratorieøvelser.

EKA

N110007112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110007101, BB807: Molekylær toksikologi

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N110007102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen: forberedelse til laboratorieøvelser

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Henrik Holbech hol@biology.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Johannes Lørup Buch jbuch@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger

45
Monday
02-11-2020
Tuesday
03-11-2020
Wednesday
04-11-2020
Thursday
05-11-2020
Friday
06-11-2020
08 - 09
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Forelæsning
Online
09 - 10
Class f
*Odense NAT Lokalitet aftales 11
Forelæsning
Online
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
15 - 16
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
16 - 17
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
17 - 18
Class h1e
*Odense NAT Lokalitet aftales 13
Undervisning
Online
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode