BB526: Elementær økotoksikologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N100009102, N100009112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100009101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-04-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04016001 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Kurset indgår som obligatorisk i følgende studieordninger (anfør optagelsesår og studieretning) : Biologi
Kurset er valgfrit for følgende studieordninger: KEMI

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til grundlæggende kemi og biologi på et niveau, der opnås i førsteårskurserne.
 • Kunne anvende regneark til databehandling og datapræsentation (figurer, tabeller, osv.) af forsøgsresultater.

Deltagerbegrænsning

70

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå og anvende basale toksikologiske og økotoksikologiske begreber og fagets vigtigste arbejdsmetoder, samt at give den studerende indblik i de miljømæssige konsekvenser af menneskelige aktiviteter. Denne viden er nødvendig for biologer, som sigter på arbejde inden for medicinalindustrien, miljørådgivning, miljøregulering eller undervisning i gymnasiet, og for biologer som ønsker at arbejde kemikaliesikkerhed, bevaringsøkologi, bæredygtighed og FNs verdensmål.


Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i førsteårskurserne inden for biologi og kemi, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne Mekanistisk toksikologi, Risikovurdering af kemikalier og Toksikologi A & B, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give fagspecifikke kompetencer i at forstå og bruge toksikologiske og økotoksikologiske data på kemikalier.
 • Give viden om specifikke stoffers og stofgruppers skadevirkninger hos mennesker og hos flora/fauna både i laboratorieforsøg og miljøet. Herunder effekter på enklete organer og hele organsostemer bl.a. nervesystemet og det endokrine system.
 • Give færdigheder i praktisk laboratoriearbejde – herunder anvendelse af basalt laboratorieudstyr og gennemførelse af koncentrations- og fortyndingsberegninger.
 • Give færdigheder i at bearbejde og præsentere (skriftligt og grafisk) både egne forsøgsresultater og større datasæt samt sammenholde disse med teori og litteratur.
 • Give træning i at sammenholde viden fra humane studier og kontrollerede dyreforsøg med henblik på at se sammenhænge og genere ny viden.
 • Give træning i at tænke og forholde sig kritisk til egne resultater og litteraturen.
 • Give træning i at samarbejde, anvende tværfaglig viden og arbejde med feedback-baseret læring.
 • Give kendskab til tværfagligt arbejde med FNs verdensmål

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Gøre rede for udledning, transport og nedbrydning af kemikalier til eller i naturen
 • Forklare mekanismerne bag kemikaliers optagelse, omsætning, udskillelse og effekter i mennesker og dyr
 • Beskrive miljøgiftes spredning og effekter i naturen og hos mennesker
 • Forklare de overordnede principper for miljømæssig risikovurdering af kemikalier
 • Gøre rede for anvendelsen og effekterne af pesticider
 • Planlægge og gennemføre et økotoksikologisk forsøg i teori og praksis i mindre grupper
 • Håndtere og analysere økotoksikologiske data, præsentere og fortolke data både skriftligt og grafisk (figurer/grafer) og sammenholde egne resultater med den eksisterende viden og teori.
 • Opnå træning i analytisk og kritisk tilgang til håndtering og fortolkning af økotoksikologiske data, figurer og litteratur.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Toksikologiske og økotoksikologiske begreber og arbejdsmetoder i dag og historisk set.
 • LC50-bestemmelse.
 • Omsætning af organismefremmede stoffer hos mennesker og dyr
 • Optagelses- og elimineringskinetik.
 • Toksikologien og økotoksikologien for hormonforstyrrende stoffer, metaller, ’nyere kemikalier’, chlorerede kulbrinter (DDT, PCB, dioxiner), kulbrinter, sur nedbør, radioaktive elementer, lægemidler og pesticider.
 • Overordnede principper for risikovurdering af kemikalier.
 • Eksperimentelle delprojekter med et fælles overordnet tema.
 • Basale statistiske analyser.
 • Håndtering af primær videnskabelig litteratur.

Litteratur

Bogen ‘Økotoksikologi' af Poul Bjerregaard
Enkelte forskningsartikler (udleveres)

Videoer og online aktiviteter

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N100009101, BB526: Elementær økotoksikologi

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N100009102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

4 timer

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Ordinær eksamen består af MCQ test.
Reeeksamen består af essayopgaver. 

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Rapport over laboratorieprojekt

EKA

N100009112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).


Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 30 timer
 • Træningsfase 20 timer - heraf eksaminatorier 15 timer og laboratorieprojekt 5 timer

Undervisningen vil bestå af introduktionsforelæsninger til emnerne, hvorefter stoffet i eksaminatorietimerne vil blive gennemarbejdet i detaljer i dialogform gennem spørgsmål eller gruppearbejde. Laboratoriearbejdet knytter sig tæt til teorien fra kurset omkring bestemmelse af toksicitet og optagelseskinetik. Laboratoriedelen indledes med eksaminatorietimer, hvor de studerende selv gennemfører deres egne beregninger af eksponeringskoncentrationer og fortyndinger. Feedback-baseret undervisning (studerende-studerende og underviser-studerende) vil indgå i behandling og præsentation af data.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jane Ebsen Morthorst jamor@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Poul Bjerregaard Poul@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

41
Monday
11-10-2021
Tuesday
12-10-2021
Wednesday
13-10-2021
Thursday
14-10-2021
Friday
15-10-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
Class h1e
Undervisning
11 - 12
Class h1e
Undervisning
12 - 13
Class h2e
Undervisning
13 - 14
Class h2e
Undervisning
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb