BB525: Zoologi og evolution

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N100008132, N100008102, N100008122, N100008142, N100008152, N100008112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100008101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 28-03-2019


Varighed: 2 semestre

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Efterår 04017001 (UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Forår 04017101 (UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Førsteårsprøven: Bemærk at kun de 5 ECTS af BB525, der evalueres sidst i efterårssemestret, er del af førsteårsprøven.
Bemærk at kursets varighed er på 2. semestre, tilmelding til kurset sker i forbindelse med efterårets kursusudbud.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til: 
 1. at kende livets historie og dyrerigets (invertebraters og chordaters) bygningsplaner og diversitet i grundtræk
 2. at forstå de principper, der ligger til grund for dyrerigets klassifikation på basis af embryologiudvikling, morfologi og anatomi herunder betydningen af moderne molekylærbiologiske metoder som f.eks. DNA-sekvensdata
 3. at forstå for dyrenes tilpasninger til det omgivende miljø, hvilket er vigtigt i forhold til alle senere biologiske kurser på uddannelsen.
Kurset giver et fagligt grundlag for at studere bl.a. fysiologi, økologi, populationsbiologi og økotoksikologi, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • Give færdigheder i at gennemføre eksperimentelle undersøgelser, forholde sig kritisk til biologiske teorier, samt formulere, vurdere og løse biologiske problemstillinger.
 • Give viden om og refleksiv forståelse for biologiens videnskabelige teori, om eksperimentelle metoder og sikkerheden omkring disse, om aktuelle forskningsemner, og om disses anvendelse i diskussionen af biologiske emner.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Klassificere dyr 
 • Udføre dissektioner for at beskrive strukturer hos dyr
 • Beskrive karaktertræk for hovedgrupper i dyreriget
 • Beskrive, hvordan dyreriget er formet af evolutionære principper
 • Identificere morfologiske og anatomiske strukturer samt forskellige vævstyper og at forstå betydningen af de morfologiske karakterer i relation til deres funktion samt miljøtilpasning
 • Udføre bestemmelsesarbejde i praksis efter særlige bestemmelsesnøgler med henblik på præcis systematisk placering af udvalgte organismer samt at kunne gøre rede for de kriterier, hvorefter denne systematiske placering sker i praksis
 • Kende grundtrækkene af livets historie, bygningsplaner for dyrerækkerne og betydningen af den embryologiske udvikling hos eumetazoer som grundlaget for deres systematiske placering, det fylogenetiske system for dyr (invertebrater og chordater)

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Livets historie, fra Jordens dannelse til de moderne dyrerækker opståen, herunder de evolutionære principper, der har formet alt levende
 • Human evolution
 • Dyrenes systematik og det fylogenetiske system
 • Udvalgte gruppers systematik og evolution, deres anatomi, morfologi (herunder vævstyper), embryologi, vækst og livscyklus, samt deres fysiologi og økologi
 • Systematisk metodik: Bestemmelse af udvalgte organismer til slægts- eller artsniveau
 • Zoologiens videnskabshistorie og videnskabsteori

Litteratur

Lærebog: Hickman et al (2017): Integrated Principles of Zoology, 17th ed. McGraw-Hill.
Håndbog: Jespersen & Lützen (2012): Zoologisk Morfologi, Gyldendal.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N100008132

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

3

Uddybende information

Reeksamen ændres til en mundtlig eksamen, hvis der er 4 eller færre studerende tilmeldte. Varighed 20 minutter.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N100008102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

2 timer

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

3

Uddybende information

Reeksamen ændres til en mundtlig eksamen, hvis der er 4 eller færre studerende tilmeldte. Varighed 20 minutter.

Eksamenselement c)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Obligatoriske ugentlige e-tests

EKA

N100008122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

1

Eksamenslement d)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Obligatoriske laboratorieøvelser (deltagelse)

EKA

N100008142

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

1

Eksamenslement e)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske ugentlige e-tests

EKA

N100008152

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

1

Eksamenslement f)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske laboratorieøvelser (deltagelse)

EKA

N100008112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

1

Vejledende antal undervisningstimer

104 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 30 timer
 • Træningsfase: 64 timer, heraf: Laboratorieøvelser: 48 timer og ekskursion: 16 timer

De ugentlige forelæsninger giver en oversigt over den uges dyregruppe. Ved laboratorieøvelserne skal den studerende koncentrere sig om de praktiske færdigheder i at identificere strukturer og udføre bestemmelsesarbejde i praksis. Endelig er formålet med studiefasetimerne gruppediskussioner og indlæring af de vigtigste egenskaber ved ugens emne.

Aktiviteter i studiefasen: Spørgsmål til gruppediskussioner.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jakob Christensen-Dalsgaard jcd@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Lasse Jakobsen lasse@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2016, 2017, 2018 og 2019 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 5 E19
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 5 E20
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 5 E21
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 5 E22
BA Sidefag i biologi for central fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2018 , 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2018 , 2019, 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 5 E21
BA Sidefag i biologi for central fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i Kemi - optag 1. september 2017, 2018 , 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i Kemi - optag 1. september 2017, 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i Kemi - optag 1. september 2018 , 2019, 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 5 E21
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 5 E21
BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017,2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017,2018, 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018, 2019, 2020 and 2021 Bachelor i biologi | Odense 5 E21
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 5 E22
BA Sidefag i biologi for centralt fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 5 E22
BA Sidefag i biologi for centralt fag i Kemi - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 5 E22
BA Sidefag i biologi for centralt fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 5 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 5 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 5 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 5 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 5 E20
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2016, 2017, 2018 og 2019 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 6 E19
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 6 E20
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 6 E21
BA Biologisk antropologi tilvalg - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Biologisk antropologi - bachelor | Bachelortilvalg i biologisk antropologi | Odense 6 E22
BA Sidefag i biologi for central fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2018 , 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2018 , 2019, 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 6 E21
BA Sidefag i biologi for central fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i Kemi - optag 1. september 2017, 2018 , 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i Kemi - optag 1. september 2017, 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i Kemi - optag 1. september 2018 , 2019, 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 6 E21
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 6 E21
BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017,2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017,2018, 2019 og 2020 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018, 2019, 2020 and 2021 Bachelor i biologi | Odense 6 E21
BA Sidefag i biologi for central fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 6 E22
BA Sidefag i biologi for centralt fag i Fysik, Matematik eller Datalogi - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 6 E22
BA Sidefag i biologi for centralt fag i Kemi - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 6 E22
BA Sidefag i biologi for centralt fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 6 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i biologi for central fag på naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E21