SU519: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 4: Hormoner, kirtler, knogler og nervesystem

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N560021112, N560021102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N560021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-11-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

29004701(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have kendskab til grundlæggende fysik, kemi og biokemi.

Formål

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i
nervesystemets og de endokrine organers funktion og samvirke under
normale fysiologiske forhold og under sygdom, hvilket er vigtigt i
forhold til at kunne redegøre for effekten af en farmakologisk
behandling af disse organer under normale fysiologiske forhold og under
sygdom.

Kurset bygger videre på den viden, der
er erhvervet i modul 1-3, dvs. kurserne SU520, SU517 og SU518 og giver
et fagligt grundlag for at studere kurset i Klinisk Farmakologi og
Terapi, der er placeret på kandidatuddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
Give kompetence til:
 • at
  kombinere de naturvidenskabelige fagdiscipliner med de mere
  anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på
  løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye
  lægemidler

Give færdigheder i:

 • tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
 • foretage analyser ved brug af videnskabelig metode
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Give viden om:

 • fagområdets teorier og metoder
 • vidensdannelse og eksperimentelle metoder inden for det farmaceutiske område og tilstødende fagområder

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • forstå og anvende fysiologiske og farmakologiske termer og begreber korrekt i det omfang, der er nødvendigt i det videre studium.
 • redegøre for den anatomiske opbygning af hypothalamus, hypofysen, skjoldbruskirtlen, binyren og knogler.
 • forstå og redegøre for hypothalmus-hypofyse-endokrin kirtel akserne under normale fysiologiske forhold og for hvorledes forstyrrelse af disse akser vil påvirke organismen. Herunder forståelse for mulige farmakologiske targets og eksempler herpå.
 • forstå og redegøre for kalcium- og fosfatbalancen, herunder knogleremodulering under normal fysiologiske forhold og ved sygdom. Herunder forståelse for mulige farmakologiske targets og eksempler på farmaka, der kan påvirke denne balance.
 • redegøre for centralnervesystemets makroskopiske opbygning
 • redegøre for centralnervesystemets cellulære opbygning og neuroners og gliacellers generelle funktioner
 • redegøre for centralnervesystemets hinder og blodforsyning samt cerebrospinalvæskens dannelse og omsætning
 • redegøre for blod-hjerne-barrierens beliggenhed opbyggelse og funktion
 • forstå for nervecellernes elektrokemiske egenskaber, inkl. initiering og forløb af aktions- potentialer og lokale forhold af betydning herfor
 • forstå for signaloverføringen i synapsen, inkl. neurotransmitter og –receptor funktioner og muligheder for at påvirke disse
 • forstå det neuronale grundlag for de vigtigste reflekser
 • redegøre for de specielle sansefunktioner (syn, hørelse, ligevægt, smag, lugt) og formidlingen af sensoriske information fra perifere receptorer til cerebral cortex, samt de vigtigste reflekser
 • forstå de motoriske nervebaners opbygning og funktion (fra motorisk cortex til muskel)
 • redegøre for samspillet mellem motorisk cortex og andre cortexområder
 • forstå for basalgangliernes opbygning og funktion
 • redegøre for cerebellums opbygning og motoriske kontrolfunktioner
 • Forstå cerebellums opbygning og funktion
 • redegøre for den strukturelle og funktionelle opbygning af hjernebarken og forstå den neurobiologiske baggrund for bevidsthed og søvn
 • redegøre for de højere mentale funktioner og deres repræsentation i cortex cerebri, inklusive sprog, rum- og kropsopfattelse, emotioner og personlighed
 • forstå for den strukturelle og funktionelle opbygning af det limbiske system og det neuronale grundlag for emotioner, motivation og indlæring og hukommelse

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Den anatomiske opbygning af hypothalamus og hypofysen samt signalering mellem hypothalamus og hypofysen
 • Hypothalamus-hypofyse-endokrin kirtel-akserne, herunder begreberne positiv og negativ feedback.
 • Hormoner som regulerer væksten
 • Den anatomiske opbygning af binyren og de fysiologiske funktioner/effekter af binyrebarkhormonerne.
 • Forstyrrelser ved abnorm binyrebarkfunktion og hvorledes disse forstyrrelser kan behandles farmakologisk  
 • Den anatomiske opbygning af skjoldbruskkirtlen og skjoldbruskirtelhormonernes fysiologiske funktioner/effekter. 
 • Forstyrrelser ved abnorm skjoldbruskkirtelfunktion og hvorledes disse forstyrrelser kan behandles farmakologisk 
 • Reguleringsmekanismerne der sikrer en stabil kalciumionkoncentrationen i ekstracellulærvæsken
 • Knogleopbygning og knogleremodulering
 • Eksempler på forstyrrelser i knogleremoduleringen og hvorledes disse forstyrrelser kan behandles farmakologisk
 • Anatomi samt cellulær neurobiologi, inkl. basal neurofysiologi og neurotransmission
 • Hjernens hinder, kar og cerebrospinalvæske 
 • Blod-hjernebarrierens funktion
 • Rygmarvens strukturelle og funktionelle organisation med fokus på reflekser og sensoriske og motoriske nervebaner
 • Sensoriske systemer, inkl. specielle sanser (syn, hørelse, ligevægt, lugt, smag)
 • Motoriske systemer, inkl. basalganglier og cerebellum
 • Det limbiske system, emotioner, indlæring og hukommelse 
 • Strukturel og funktionel organisation af cerebral cortex
 • Cortex cerebri, cortikale funktioner, bevidsthed/arousal og søvn

  Litteratur

  • Physiology 6th Edition, By Linda S. Constanzo.
  • Rang and Dale’s Pharmacology, 8th eller 9 th Edition
  • Suppleret med yderligere materiale til neuro.

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Introduktion og fremlæggelse af case

  EKA

  N560021112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N560021102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  43 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 28
  • Træningsfase: Antal timer: 15

  Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en kortfattet introduktion til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til studyguiden og lærebøgerne, som de studerende forventes at studere selvstændigt.

  I træningsfasen opdyrkes kompetencer inden for endokrinologi og neurobiologi (anatomi, fysiologi og farmakologi). I eksaminatorietimerne arbejdes med opgaver, som de studerende har forberedt hjemmefra. I studiefasen forventes de studerende at arbejde selvstændigt med lærebøgerne og eksempler og opgaver heri. Det forventes at de studerende arbejder i mindre grupper med modulets ”case”, der skal præsenteres ved modulets afslutning. Og endelig forventes de studerende at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt at reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Selvstudium af lærebogen
  • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen
  • Repetition op til eksamen

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Åsa Fex Svenningsen aasvenningsen@health.sdu.dk Neurobiologisk Forskning

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode