SU517: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 2: hjerte, kar og nyrer

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N560025102, N560025112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N560025101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have kendskab til grundlæggende fysik, kemi og biokemi

Formål

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i kroppens
specialiserede cellers funktion under normale fysiologiske forhold og
under sygdom, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne redegøre for
effekten af en farmakologisk behandling af specialiserede celletyper
under normale fysiologiske forhold og under sygdom.


Kurset bygger videre på den viden, der er erhvervet i modul 1, dvs. kurset SU516, og giver et fagligt grundlag for at studere de sidste to moduler i Fysiologi og Farmakologi for Farmaceuter. Det danner også grundlag for kurset i Klinisk Farmakologi og Terapi, der er placeret på kandidatuddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

Give kompetence til:
 • at
  kombinere de naturvidenskabelige fagdiscipliner med de mere
  anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på
  løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye
  lægemidler
Give færdigheder i:
 • tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
 • foretage analyser ved brug af videnskabelig metode
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
Give viden om:
 • fagområdets teorier og metoder
 • vidensdannelse og eksperimentelle metoder inden for det farmaceutiske område og tilstødende fagområder

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer:
 • tilstrækkelig
  viden om de vigtigste molekylære og cellulære mekanismer for
  forståelsen af organers (hjerte, kar og nyrer) struktur og funktion.
 • evne
  til at skelne mellem de vigtigste molekylære mekanismer i lægemidlers
  virkemåde på sygdomme, der påvirker hjerte, kar og nyrer.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Kardiovaskulære system: anatomi 
 • Kardiovaskulære system: fysiologi
  • hæmodynamik
  • hjertecyklus
  • minutvolume
  • EKG (elektrokardiogram)
  • blodtryksregulation 
 • Kardiovaskulære system: farmakologi
  • antihypertensiva I (hjerte-kar: inotrope lægemidler og vasodilatatorer)
  • aterosklerose og kolesterolsænkende lægemidler
 • Det renale system: anatomi
 • Det renale system: fysiologi
  • clearance
  • GFR (glomerulære filtrationshastighed)
  • væske- og elektrolytbalance
  • urinopkoncentrering 
 • Det renale system: farmakologi
  • Nyrefarmakokinetik
  • Lægemiddeladministrationsformer 
  • Farmakogenetik
  • Lægemiddelinteraktioner
  • Individualiseret terapi 
  • Diuretika
  • Antihypertensiva II (antiarytmika og kombinationsbehandling)

  Litteratur

  Linda Costanzo: Physiology, 6th edition, Elsevier.
  Rang & Dale: Pharmacology, 9th edition, Elsevier
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Løbende evaluering: 2 skriftlige delprøver

  EKA

  N560025102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  2 timer pr. delprøve

  Hjælpemidler

  Uden hjælpemidler. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  4.75

  Uddybende information

  Eksamenselement a) vurderes samlet.
  Reeksamen afholdes som en samlet eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Intro og mundtlig fremlæggelse af case

  EKA

  N560025112

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset.

  ECTS-point

  0.25

  Uddybende information

  Reeksamen afholdes som en samlet eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  38 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 23
  • Træningsfase: Antal timer: 15, heraf 13 timer eksaminatorie og 2 timer computersimulation (lab-øvelse)

  Undervisningsform:

  Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en kortfattet introduktion til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til studyguiden og lærebøgerne, som de studerende forventes at studere selvstændigt.

  I træningsfasen opdyrkes kompetencer inden for kardiovaskulær og renal anatomi, fysiologi og farmakologi. I eksaminatorietimerne arbejdes med opgaver, som de studerende har forberedt hjemmefra, og i Cardiolab forventes de studerende at arbejde selvstændigt med praktiske aspekter af farmakologi.

  I studiefasen forventes de studerende at arbejde selvstændigt med lærebøgerne og eksempler og opgaver heri. Det forventes at de studerende arbejder i mindre grupper med modulets ”cases”, der skal præsenteres i løbet af modulet. Og endelig forventes de studerende at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt at reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Selvstudium af lærebogen
  • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen
  • Repetition op til eksamen

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Daniel F. J. Ketelhuth ketelhuth@health.sdu.dk Kardiovaskulær & Renalforskning

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb