NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N710008102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N710008101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 09-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Er to-fagstuderende med mindst et naturvidenskabeligt fag.

Formål

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende viden om undervisning og undervisningsplanlægning i de naturvidenskabelige fag herunder også matematik. Kurset giver således den studerende en basis for at varetage undervisningsopgaver primært på ungdomsuddannelserne.
Kurset giver en indføring i centrale emner fra matematikkens og naturfagenes didaktik og relaterer dem til undervisningens praksis. Kurset introducerer endvidere de studerende til pædagogiske og fagdidaktiske perspektiver på modellering som et redskab til undervisnings- og læringsmæssigt samspil mellem de naturvidenskabelige fag. I kurset arbejder de studerende i grupper med tre selvvalgte undervisningsprojekter, der indgår i den enkelte studerendes kursusportefølje. Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelige fag matematik, fysik, kemi og biologi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
Give kompetence til at:
 • analysere og vurdere pædagogiske og fagdidaktiske begrundelser for henholdsvis monofaglig og flerfaglig undervisning
 • beskrive og vurdere modelleringsprocessens rolle i naturvidenskabelig undervisning og læring,
 • tilrettelægge, evaluere og reflektere over undervisningsforløb med modellering som den centrale læringsaktivitet og med deltagelse af mindst to naturvidenskabelige fag.
Give færdigheder i at:
 • skitsere korte undervisningsforløb baseret på pædagogiske og fagdidaktiske begrundelser for valg af undervisningsformer og læringsressourcer,
 • forholde sig til centrale pædagogiske og fagdidaktiske teoridannelser og vurdere deres anvendelighed som redskaber til og tilrettelæggelse af undervisningens praksis,
 • beskrive forskellige læringsressourcer og vurdere deres anvendelighed og indbyrdes samspil i relation til konkrete undervisnings- og læringssituationer.
Give viden om at:
 • gøre rede for det formelle grundlag for undervisningen i de naturvidenskabelige fag i det danske uddannelsessystem,
 • analysere begrundelser for de naturvidenskabelige fags placering i uddannelsessystemet ud fra aktuelle fagdidaktiske positioner.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Anvende kursets videns- færdigheds- og kompetencemål til at reflektere over og udvikle praksis inden for undervisningen i de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelsesniveau
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Fagdidaktik som et forskningsfelt
 • Matematiks og naturfagenes rolle i uddannelsessystemet, begrundelser og læreplaner
 • Teorier om læring og undervisning, herunder analyse og tilrettelæggelse af undervisning
 • Undervisning - planlægning og gennemførelse
 • Fag og fagsamspil, typer og begrundelser
 • Modelleringskompetencen som en tværfaglig kompetence
 • Modellering som et didaktisk og pædagogisk redskab til fagsamspil inden for den naturvidenskabelige fagrække
 • Fagsamspil og undervisningsdesign

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Fagdidaktik som et forskningsfelt
 • Matematiks og naturfagenes rolle i uddannelsessystemet, begrundelser og læreplaner
 • Teorier om læring og undervisning, herunder analyse og tilrettelæggelse af undervisning
 • Undervisning - planlægning og gennemførelse
 • Fag og fagsamspil, typer og begrundelser
 • Modelleringskompetencen som en tværfaglig kompetence
 • Modellering som et didaktisk og pædagogisk redskab til fagsamspil inden for den naturvidenskabelige fagrække
 • Fagsamspil og undervisningsdesign

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i den enkelte studerendes kursusportefølje

EKA

N710008102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt under udarbejdelse af skriftlig opgave.

ECTS-point

10

Uddybende information

Kursusporteføljen omfatter, udover den studerendes egne notater, tre af den ansvarlige underviser godkendte rapporter om de selvvalgte undervisningsprojekter.

Reeksamen i samme eksamenstermin. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

52 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen. Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 28
 • Træningsfase: Antal timer: 24, heraf 24 tiemr eksaminatorie

Undervisningen vil foregår som en blanding af interaktive forelæsninger i introfasen, introduktion til temaer og tematisk arbejde i træningsfasen, samt individuelt projektarbejde i studiefasen. 

Aktiviteter i studiefasen:
Studiefasen vil blive brugt til udfærdigelsen af projekt 1 – 3 som er en del af projektporteføljen. Det forventes at de studerende selvstændigt arbejder med udviklingen af et undervisningsforløb med selvvalgt tema og didaktisk tilgang inden for de overordnede rammer for projekterne, som beskrives i kurset.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Connie Svabo svabo@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi (00)

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode