MM562: Videregående Lineær Algebra

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N300044102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300044101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 10-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Basic linear algebra svarende til kurset MM540 eller MM505

Formål

Kurset har til formål at den studerende erhverver en dybere forståelse af lineær algebra som er et centralt emne både indenfor matematik og anvendt matematik. Lineær algebra er desuden af fundamental vigtighed indenfor stort set alle dele af naturvidenskab.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

Viden: Give den studerende viden om videregående begreber, konstruktioner og sætninger indenfor lineær algebra (dimensionsbegreb, tensorprodukter, spektralteori, lineære transformationer).

Færdigheder: Give den studerende færdigheder i at løse konkrete problemer indenfor lineær algebra (finde dimensionen af vektorrum, beskrive lineære transformationer mht. til forskellige baser, finde egenværdier og egenvektorer for normale operatorer). Give den studerende færdigheder til at arbejde med forskellige operationer på vektorrum og til at analysere konkrete lineære transformationer.

Kompetencer: Give den studerende kompetencer til 1) At samarbejde og diskutere med andre omkring matematisk problemstillinger indenfor videregående lineær algebra, angående løsningsmetoder og teorier, med anvendelse af standard matematisk terminologi. 2) At bevæge sig mellem konkrete matematiske eksempler og abstrakt matematisk teori og forstå vekselvirkningen mellem abstrakt teori og konkrete problemer.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Anvende matematiske teorier, resultater og metoder til løsning af konkrete opgaver indenfor videregående lineær algebra.    
 • Vurdere om opnåede resultater er korrekte.
 • Argumentere fyldestgørende for skridtene i en matematisk opgaveløsning indenfor lineær algebra.
 • Formulere sig skriftligt på en matematisk præcis måde.
 • Beherske mindre beviser indenfor pensum.    

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • operationer på vektorrum (dualrum, tensorprodukter, direkte summer, kvotient rum, determinanter)
 • spektralsætning for normale operatorer
 • lineære transformationer og deres egenskaber

  Litteratur

  Se  itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Skriftlig stedprøve

  EKA

  N300044102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  42 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 28
  • Træningsfase: Antal timer: 14
  • Total: Antal timer: 42

  Forelæsningstimerne, hvor kursets litteratur bliver gennemgået, understøttes af øvelsestimer, hvor relevante opgaver, der belyser forelæsningsstoffet, bliver løst og gennemgået. Begge disse skemalagte begivenheder understøttes af de studerendes selvstændige arbejde (eller samarbejde) med materialet som beskrevet i studiefasen.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Læse den tildelte litteratur
  • Løse opgaver

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  James Gabe gabe@imada.sdu.dk Analysis

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode