MM537: Introduktion til Matematiske Metoder

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N300005102, N300005112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300005101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 03-04-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Fælles undervisning med DM549: Diskrete metoder til datalogi og DM547: Diskret matematik.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges hvis man har bestået: MM540, MM568, DM527, DM535, DM547 og DM549.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse.

Formål

Kurset giver et fundament for det videre studie i matematik idet de studerende bl.a. lærer om logik og herunder, hvordan man ræsonnerer i matematik. Derudover bliver de introduceret for andre fundamentale begreber, som mængder, relationer og funktioner, som er grundlæggende i matematikken.

Kurset danner grundlag for samtlige efterfølgende kurser på Bachelorgraden i matematik og anvendt matematik idet de studerende her lærer de grundlæggende metoder i matematik. Kurset spiller endvidere sammen med kurserne MM536 Calculus i matematik idet, de studerende lærer om de underliggende mængdeteoretiske definitioner af begreber anvendt i analysen, samt kurset MM5xx Algebra 1, da de fx lærer om ækvivalensrelationer, som er et vigtigt begreb i algebraen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give færdigheder i at kunne opstille og gennemføre matematiske ræsonnementer
 • Give viden om matematikkens teoribygning indenfor bl.a. mængdeteori og grundlæggende talteori.

Målbeskrivelse

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at give viden om grundlæggende matematiske begreber og emner, at give kompetence til at opstille, gennemføre og fremstille matematiske ræsonnementer samt at give færdigheder i at:
 • formalisere udsagn på en korrekt logisk måde.
 • udtrykke sig kort og præcist.
 • bevise påstande ved hjælp af forskellige bevismetoder såsom direkte bevis, kontrapositionsbevis, modstridsbevis og induktionsbevis.
 • anvende kendte begreber, resultater og teknikker på konkrete problemer, kendte såvel som nye.
 • argumentere fyldestgørende for sine løsninger.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Logik
 • Bevisteknikker: direkte bevis, kontrapositionsbevis, modstridsbevis og induktionsbevis
 • Mængder og kardinalitet
 • Funktioner
 • Rekursive definitioner og stærk induktion
 • Relationer, herunder forskellige repræsentationer af relationer, lukninger, partielle ordninger og ækvivalensrelationer

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Januar

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N300005102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v. 

  Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på system DE-Digital Eksamen i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. Noter fra kurset i itslearning, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen må itslearning ikke anvendes. 

  ECTS-point

  4

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Obligatoriske opgaver

  EKA

  N300005112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Vejledende antal undervisningstimer

  58 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 58 forelæsningstimer, holdtimer etc.på et semester.
  Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 24
  • Træningsfase: Antal timer: 24
  • Studiefase: Antal timer: 10

  I introfasen benyttes en modificeret udgave af klassisk forelæsning, hvor fagets grundbegreber og metoder præsenteres, med såvel teori som eksempler baseret på konkrete data. I disse timer er der mulighed for spørgsmål og diskussion. I træningsfasen arbejdes der med regneopgaver og diskussionsemner, som relaterer sig til indholdet i de forudgående introfasetimer. I disse timer er der mulighed for at arbejde specifikt med særligt vanskelige emner. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med opgaver og forståelsen af fagets termer og begreber diskuteres. Der er efterfølgende mulighed for at bringe spørgsmål op i enten introfasetimerne eller træningsfasetimerne.

  Aktiviteter i studiefasen: De studerende arbejder i deres studiegrupper med at lære grundlæggende begreber og teknikker fra kurset.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Kevin Schewior kevs@sdu.dk Algoritmer

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
  Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
  Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.