MM109: Matematisk analyse 2

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N900017102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900017101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 13-04-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Man skal være optaget på masteruddannelsen i matematik for at kunne følge kurset

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have kendskab til kurset ”Introduktion til Matematisk analyse”eller lignende.

Formål

Kurset tilhører til efteruddannelsen: Master i Matematik
Formålet med kurset er at introducere de studerende til et klassisk og bredt anvendt emne indenfor matematisk analyse, nemlig analytiske funktioner af kompleks variabel. Dette emne perspektiverer og generaliserer endvidere væsentlige emner i gymnasiematematik, primært differentialregning og integralregning.

Kurset bygger ovenpå ”Introduktion til Matematiske Analyse”

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • afgøre om forelagte følger og rækker af komplekse tal er konvergente eller divergente.
 • bestemme konvergensforholdene for forelagte potensrækker.
 • definere differentiablilitet for funktioner af kompleks variabel, og redegøre for begrebets rigiditet i forhold til differentiabilitet for funktioner af reel variabel.
 • redegøre for sammenhængene mellem kompleks differentiabilitet og kurveintegraler.
 • udregne forelagte integraler og kurveintegraler ved residueregning.
 • give en stringent gennemgang af et nærmere specificeret delemne af kursets pensum med fokus på detaljerede beviser

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • repetition af komplekse tal
 • følger og rækker af komplekse tal
 • potensrækker og deres konvergensforhold
 • differentiabilitet for funktioner af én kompleks variabel
 • klassen af holomorfe funktioner med speciel fokus på potensrækkeudvikling.
 • Cauchy’s sætninger om de funfamentale sammenhænge mellem kompleks differentiabilitet og kurveintegraler (Cauchy’s Integral Sætning og Integral Formler).
 • Cauchy’s Residue Sætning og anvendelser heraf.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N900017102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke angivet, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

60 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 25 timer
 • Træningsfase: 35 timer, heraf: eksaminatorie: 35 timer

Introfasen introduceres og perspektiveres koncepter, teorier og modeller. I træningsfasen træner de studerende færdigheder og trænger dybere ned i det stof. I studiefasen får de studerende faglige, personlige og sociale erfaringer, der sætter dem i stand til at befæste og videreudvikle deres videnskabelige kompetencer. Der er fokus på fordybelse, forståelse og udvikling af samarbejdskompetencer.

Aktiviteter i studiefasen: Selvstændigt arbejde med kursusindhold, besvarelser af (skriftlige) kursuskrav, deltagelse i online diskussionsforum, forberedelse af samlinger.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Henrik Pedersen Henrik@sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.