MM108: Masterprojekt i matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N900019102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900019101
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 03-04-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Masterafhandling: Afsluttningsprojekt til efteruddannelsen "Master i Matematik"

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.

Indsendelse foregår elektronisk via [link til ny blanket] og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder.

Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Indgangskrav

 Øvrige fag i Master programmet (eller tilsvarende) skal afsluttes før Master projektet.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Masterafhandlingen har til formål at den studerende demonstrerer selvstændig evne til at afgrænse en problemstilling med relevans for gymnasial matematikundervisning.
Masteropgaven binder sløjfen på uddannelsen og trækker på det fulde potentiale af uddannelsens kurser.

Målbeskrivelse

 En studerende, der har afsluttet projektet kan

  • relatere projektets emne til gymnasiets emnekreds.
  • planlægge og anvende relevante matematiske, eller andre metoder til at løse de opstillede problemer.
  • forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller.
  • formidle den opnåede viden og indsigt i et præcist og forståeligt sprog – mundtligt såvel som skriftligt.

Indhold

Projektet indeholder afgrænsede dele af matematik, matematik-didaktik eller matematikkens videnskabsteori.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar og juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N900019102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

15

Uddybende information

Indleveret afhandling på maksimalt 60 normalsider inkl. noter og litteraturliste, efterfulgt af 45 minutters eksamination inkl. votering. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i masterafhandlingen og behandler en problemstilling, som den studerende har formuleret og som er godkendt af eksaminator. Den valgte problemstilling skal relateres til relevansen for gymnasial undervisning. Såfremt masterafhandlingen skrives på dansk, skal det forsynes med et resume på engelsk.

Vejledende antal undervisningstimer

10 vejledningstimer i alt

Undervisningsform

Ikke angivet

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Benjamin Jäger jaeger@imada.sdu.dk Computational Science
Ralf Zimmermann zimmermann@imada.sdu.dk Computational Science

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.