MM108: Masterprojekt i matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N900019102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900019101
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 18-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Masterafhandling: Afsluttningsprojekt til efteruddannelsen "Master i Matematik"

Indgangskrav

Intet

Faglige forudsætninger

 Øvrige fag i Master programmet (eller tilsvarende) skal afsluttes før Master projektet.

Formål

Masterafhandlingen har til formål at den studerende demonstrerer selvstændig evne til at afgrænse en problemstilling med relevans for gymnasial matematikundervisning.
Masteropgaven binder sløjfen på uddannelsen og trækker på det fulde potentiale af uddannelsens kurser.

Målbeskrivelse

 En studerende, der har afsluttet projektet kan

  • relatere projektets emne til gymnasiets emnekreds.
  • planlægge og anvende relevante matematiske, eller andre metoder til at løse de opstillede problemer.
  • forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller.
  • formidle den opnåede viden og indsigt i et præcist og forståeligt sprog – mundtligt såvel som skriftligt.

Indhold

Projektet tager udgangspunkt i to 1-dagesseminarer med vejledning og fremlæggelse samt feedback på medstuderendes fremlæggelser. Herudover kan der efter nærmere aftale mellem de studerende og underviseren aftales individuel- og gruppevejledning.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N900019102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt., nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under Course Information på kursets side i BlackBoard’.

ECTS-point

15

Uddybende information

Indleveret afhandling på maksimalt 60 normalsider inkl. noter og litteraturliste, efterfulgt af 45 minutters eksamination inkl. votering. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i masterafhandlingen og behandler en problemstilling, som den studerende har formuleret og som er godkendt af eksaminator. Den valgte problemstilling skal relateres til relevansen for gymnasial undervisning. Såfremt masterafhandlingen skrives på dansk, skal det forsynes med et resume på engelsk. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

10 vejledningstimer i alt

Undervisningsform

Ikke angivet

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jesper Lützen lutzen@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi
Jessica Carter jessica@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi, Matematik
Niels Grønbæk gronbaek@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi
Ralf Zimmermann zimmermann@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi, Anvendt Matematik
Steen Thorbjørnsen steenth@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode