MM105: Sandsynlighedsregning og statistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N900009102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900009101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen ud over adgangskravene til masteruddannelsen.

Formål

At give den master studerende en matematisk funderet forståelse af sandsynlighedsregning og statistisk inferens og derved opnå større evne til at supplere sin viden indenfor kursets emneområde, samt mulighed for at vurdere og udvikle relevante tværfaglige samarbejdsmuligheder i gymnasieundervisningen.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
Opstille og anvende sandsynlighedsteoretiske og statistiske modeller på afgrænsede problemer.
Redegøre for teorien bag de opstillede modeller.
Gennemføre afgrænsede sandsynlighedsteoretiske eller statistiske analyser ved hjælp af relevant software og vurdere gyldigheden af de opnåede resultater.

Indhold

Begrebet stokastisk variabel og flerdimensionelle stokastiske variable. Betingede fordelinger, momenter, korrelation, betinget middelværdi og varians. Stokastisk simulering.

Statistisk inferensteori, herunder likelihoodfunktioner og testteori. Estimationsmetoder, herunder maksimumlikelihood estimation. Lineære normale modeller og modelkontrol. Introduktion til statistisk software, fx R.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig prøve

EKA

N900009102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

55 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase: 25 timer
  • Træningsfase: 35 timer, heraf: eksaminatorie: 35 timer

En del af introtimerne/træningsfasetimer foregår som traditionelle forelæsninger/øvelsestimer til samlingerne. Resten vil være tilrettelagt med elektroniske midler, fx via online videoer og elektronisk materiale til opgaveløsninger. 

Tre 1-2 dages samlinger i løbet af et semester. Ellers fjernundervisning, baseret på videoforelæsninger og andre digitale midler.

Aktiviteter i studiefasen: Deltagelse i online diskussionsforum, forberedelse af oplæg og resuméer til kursussamlingerne.

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.