MM103: Algebra I

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N900003102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900003101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-10-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til de grundlæggende talsystemer og regneoperationer
 • Kunne anvende og gennemføre elementære matematiske ræsonnementer og udregninger.

Formål

I abstrakt algebra beskæftiger man sig med mængder med en eller flere kompositioner. En komposition på en mængde er en afbildning, som til to elementer i mængden associerer et tredje. F.eks. har både mængden af hele tal og mængden af polynomier to naturlige kompositioner: addition og multiplikation. Mængder med komposition optræder overalt i matematikken. Den algebraiske teori for sådanne mængder har mange anvendelser såvel inden for som uden for matematikken. Kursets mål er at gøre deltagerne fortrolige med algebraiske grundbegreber underbygget af vigtige eksempler som hele tal og polynomier, og med anvendelser, f.eks inden for krypteringsteori. Deltagerne skal lære, hvordan en abstrakt teori kan bygges op på aksiomer, og hvordan den kan anvendes i konkrete tilfælde. 

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurser i calculus og lineær algebra, som er indgangskrav til masteruddannelsen i matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser.

Kurset giver et fagligt grundlag for at studere bl.a. emnerne geometri og algebra 2 der er placeret senere i uddannelse

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at undervise kvalificeret på gymnasieuddannelserne indenfor emner relateret til artimetik og algebra
 • Give viden om talsystemernes grundlæggende strukturer relateret til de forskellige regneoperationer
 • Give færdigheder i at anvende algebraiske teknikker, resultater og begreber på konkrete eksempler i et bredt udsnit af kursets fokuspunkter, herunder specielt: Talteori, ringe og polynomier

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Anvende algebraiske algoritmer på konkrete opgaver. Eksempler kunne være Euklids algoritme og polynomiers division.
 • Argumentere for løsningstrin i algebraiske opgaver med henvisning til den relevante teori.
 • Regne med restklasser i de hele tal og i polynomiumsringe over legemer.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • De grundlæggende talsystemer.
 • Elementer af gruppeteori, ringe og polynomier.
 • Primtal, faktorisering af tal, kryptografi, kvadratiske rester,
 • Indledende gruppeteori, ringe, polynomier og endelige legemer. 

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N900003102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Eksamen er uden hjælpemidler. Dog er indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC tilladt. Desuden er Maple, Mathematica, Mathcad, MathLab, GeoGebra Apps, R, R-Studio, CAS TI-Nspire, Ms Excel og LibreOffice Calc tilladt. WordMat er tilladt, men anbefales ikke. Brug af WordMat er på eget ansvar og der ydes ikke support ved nedbrud eller andre fejl som er forårsaget af programmet. 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på systemet "DE - Digital Eksamen", hvor du skal downloade opgavesæt ved eksamensstart og afleverer besvarelse ved eksamensafslutning. 

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introtimerne/træningsfasetimer foregår som traditionelle forelæsninger/øvelsestimer til samlingerne. Resten vil være tilrettelagt med elektroniske midler, fx via online videoer og elektronisk materiale til opgaveløsninger.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Peter Jørgensen pjor@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.