KE828: Medicinalkemi B

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N540040102, N540040112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N540040101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10010701 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad i kemi eller farmaci.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til grundlæggende biokemi

 • Have kendskab til grundlæggende almen og organisk kemi

 • Have kendskab til grundlæggende medicinalkemi

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå hvordan lægemidlers fysisk-kemiske egenskaber påvirker de farmakokinetiske egenskaber og hvordan disse kan optimeres, hvilket er vigtigt i forhold til udvikling af lægemidler med gode ADMET egenskaber.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne medicinalkemi A (KE511/FA506), organisk kemi (KE505) og grundlæggende biokemi (BMB530), og giver et fagligt grundlag for at gennemføre et speciale i medicinalkemi.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at: • Give kompetence til at tage ansvar for egen faglige udvikling

 • Give kompetence til at udarbejde løsningsmodeler både selvstændigt og ved samarbejde på tværs af faglig baggrund (kemi/medicinalkemi/farmaci)

 • Give færdigheder i formidling og kritisk analyse af forskningsresultater og forskningsbaseret viden

 • Give viden om vigtige elementer i lægemiddeldesign og optimering i den prækliniske fase

 • Give viden om eksperimentelle metoder der bruges indenfor medicinalkemisk forskning

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Redegøre for fysisk-kemiske egenskabers påvirkning af drugs ADMET egenskaber.

 • Redegøre for forskellige optimeringsstrategier af fysisk-kemiske egenskaber, herunder brugen af fysisk-kemiske deskriptorer.

 • Redegøre for target-ligand interaktioner samt metoder til optimering af disse.

 • Redegøre for og diskutere medicinalkemiske artikler indeholdende ADMET data.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Fysisk-kemiske egenskaber og deskriptorer (pKa, lipofilicitet, opløselighed, Fsp3, LE, LLE m.m.)

 • ADMET (permeabilitet, metabolsk stabilitet, plasma stabilitet, CYP inhibering, hERG blokering, toksicitet, farmakokinetik, blod-hjerne barrieren)

 • Optimeringsstrategier (bl.a. brugen af fluor og deuterium)

 • Target-ligand interaktioner

 • Fragmentbaseret drug design

 • Modeling i medicinalkemi (farmakoformodellering, homologimodeller, docking, in silico screening)

 • Casestudies

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N540040101, KE828: Medicinalkemi B

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N540040102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

25 minutter

Hjælpemidler

Tilladte hjælpemidler: Artikel, præsentation (fx PowerPoint) og computer til brug ved præsentation.

ECTS-point

5

Uddybende information

Mundtlig eksamen uden forberedelsestid. Artikel til eksamen udleveres senest to uger inden eksamen.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

4 elektroniske test

EKA

N540040112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

0

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

42 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfase: 26 timer
Træningsfase: 16 timer, heraf: eksaminatorie: 16 timer

Aktiviteter i studiefasen:


 • Selvstudium af lærebog og artikler

 • Løsning af opgaver

 • E-tests

 • Forberedelse af studenterpræsentationer

 • Repetition op til eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jasmin Mecinovic mecinovic@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode