KE814: Videregående organisk syntese

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N540031102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N540031101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10005401(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset samlæses med: KE518 
Hvis man påtænker at tage både KE526/KE823 Anvendt heterocyklisk kemi og KE518/KE814 Videregående organisk syntese i sin samlede uddannelse, anbefales det at tage KE526/KE823 først eller at følge kurserne samtidigt.

Indgangskrav

KE505 Organisk kemi eller tilsvarende fag forudsættes kendt.

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået KE518. 

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have godt kendskab til systematisk organisk kemi tilsvarende KE505 Organisk kemi. 

Formål

Kurset har til formål at give den studerene et bredt overblik over
organiske reaktioner og sætte den studerende i stand til at designe
synteseruter til givne målmolekyler, hvilket er vigtigt i forhold til
projekter og/eller karrierer indenfor for eksempel medicinalkemi,
materialevidenskab og kemiske produktion.
Deltagerne
vil tilegne sig et bredt kendskab til moderne organisk kemiske
reaktioner og deres mekanismer og herved blive i stand til at designe
synteseruter til komplekse målmolekyler, som for eksempel lægemidler og
naturstoffer.
Kurset bygger oven på den viden, der er
erhvervet i andetårskurset KE505 Organisk kemi. Det anbefales også at
stoffet i KE526/KE823 Anvendt heterocyclisk kemi er kendt. Kurset giver
et fagligt grundlag for bachelor- og specialeprojekter som involverer
syntese, f.eks. indenfor medicinalkemi, materialevidenskab.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at planlægge synteseprojekter.
 • Give færdigheder i design og planlægning af synteseruter til givne målstoffer.
 • Give viden om organisk kemiske reaktioner og deres teoretiske grundlag og mekanismer.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Udføre
  en retrosyntetisk analyse af et givet målmolekyle, f.eks. et naturstof
  eller et lægemiddel, med henblik på syntese af dette stof.
 • Designe en synteserude til målmolekylet baseret på den retrosyntetiske analyse.
 • Forklare
  retrosyntetiske begreber (f. eks. disconnection, functional group
  interconvertion (FGI), synthon) og strategier (f.eks. konvergent vs.
  lineær syntesestrategi)
 • Redegøre for og give eksempler på
  beskyttelsesgrupper for funktionelle grupper som alkoholer, aminer,
  karboxylsyrer, aldehyder og ketoner, angive betingelser for introduktion
  og afbeskyttelse, og benytte disse i udarbejdelsen af synteseruter.
 • Redegøre for de gennemgåede reaktioner samt grundlæggende reaktioner, herunder:
  • Foreslå reaktionsbetingelse for en given transformation
  • Forudsige produktet af en given reaktion
  • Foreslå en plausibel reaktionsmekanisme for reaktionen
De gennemgåede reaktioner inkluderer bl.a.:
 • Funktionel gruppe interkonverteringer (FGI):
  • Oxidationer
  • Reduktioner
  • Substitutions-, additions- og eliminationsreaktioner
 • Reaktioner der danner nye karbon-karbon bindinger:
  • Alkylering af enolater og enaminer (inkl. aldol reaktionen)
  • Pericycliske reaktioner (cycloadditioner, sigmatropiske og elektrocycliske reaktioner)
  • Palladium-katalyserede koblingsreaktioner
  • Olefin metatese
 • Redegøre for mekanismer for de overnævnte reaktioner
 • Redegøre
  for kemoselektivitet, regioselektivitet og stereoselektivitet
  (herunder, diastereo- og enantioselektivitet), og relatere dette til de
  overnævnte reaktioner.
 • Anvende og diskutere avanceret ny litteratur inden for syntetisk organisk kemi.

Indhold

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Udføre
  en retrosyntetisk analyse af et givet målmolekyle, f.eks. et naturstof
  eller et lægemiddel, med henblik på syntese af dette stof.
 • Designe en synteserude til målmolekylet baseret på den retrosyntetiske analyse.
 • Forklare
  retrosyntetiske begreber (f. eks. disconnection, functional group
  interconvertion (FGI), synthon) og strategier (f.eks. konvergent vs.
  lineær syntesestrategi)
 • Redegøre for og give eksempler på
  beskyttelsesgrupper for funktionelle grupper som alkoholer, aminer,
  karboxylsyrer, aldehyder og ketoner, angive betingelser for introduktion
  og afbeskyttelse, og benytte disse i udarbejdelsen af synteseruter.
 • Redegøre for de gennemgåede reaktioner samt grundlæggende reaktioner, herunder:
  • Foreslå reaktionsbetingelse for en given transformation
  • Forudsige produktet af en given reaktion
  • Foreslå en plausibel reaktionsmekanisme for reaktionen
De gennemgåede reaktioner inkluderer bl.a.:
 • Funktionel gruppe interkonverteringer (FGI):
  • Oxidationer
  • Reduktioner
  • Substitutions-, additions- og eliminationsreaktioner
 • Reaktioner der danner nye karbon-karbon bindinger:
  • Alkylering af enolater og enaminer (inkl. aldol reaktionen)
  • Pericycliske reaktioner (cycloadditioner, sigmatropiske og elektrocycliske reaktioner)
  • Palladium-katalyserede koblingsreaktioner
  • Olefin metatese
 • Redegøre for mekanismer for de overnævnte reaktioner
 • Redegøre
  for kemoselektivitet, regioselektivitet og stereoselektivitet
  (herunder, diastereo- og enantioselektivitet), og relatere dette til de
  overnævnte reaktioner.
 • Anvende og diskutere avanceret ny litteratur inden for syntetisk organisk kemi.

  Litteratur

  Clayden, Greeves and Warren: Organic Chemistry, 2nd edition, Oxford University Press, 2012.
  Videnskabelige artikler og noter.
  Se Itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N540031102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  1 times forberedelse og 30 minutters eksamination

  Hjælpemidler

  Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  44 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 30
  • Træningsfase: Antal timer: 14

  Undervisningen foregår som forelæsninger hvor det bruges en blanding af slides og tavle og hvor det er indlagt spørgsmål og opgaver med jævne mellemrum. Det arbejdes med opgaver hjemme som præsenteres af de studerende i eksaminatorietimerne. Mod slutningen af kurset lægges det vægt på retrosyntese og desing af synteseruter hvor det gennemgåede materialet bruges.

   Aktiviteter i studiefasen: selvstudie af lærebog og forelæsningsnoter og arbejde med opgaver som skal præsenteres i eksaminatorietimer

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Steffen Bähring sbahring@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode