KE536: Introduktion til kemi - forskning og anvendelse

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N530012102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530012101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 13-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10012601 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Må kun tages af kemistuderende. 


Indgangskrav

Dog kan dette kursus kun vælges, hvis det:

 1. indgår konstituerende på din uddannelse
 2. det står som specifik anbefaling til valgfri ECTS på det anbefalede studieforløb
 3. er del af en defineret overgangsordning for et kursus, du endnu ikke har afsluttet

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til kemi svarende til et A- eller B-niveau fra gymnasiet.

Formål

Kurset har til formål at introducere kemiuddannelsen og bygge bro mellem gymnasiefaget kemi og universitetsstudiet i kemi. Kurset vil fokusere på udvalgte emner og cases indenfor analytisk kemi, teoretisk kemi samt organisk og/eller uorganisk stofkemi, som behandles i miniprojekter i grupper. Kurset danner herved grundlag for det videre kemistudium. 

Kurset bygger oven på de kompetencer, som de studerende har med fra gymnasiet. Samtidigt spiller kurset sammen med de aktiviteter, der foregår sideløbende i kurset FF503. I den sidste ende giver kurset inspiration og fagligt grundlag for at studere kemien i sin bredde.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give viden om kemiens grundlæggende vidensdannelse og eksperimentelle metoder, herunder fagets videnskabsteori
 • Give viden om aktuelle problemer og de kemiske metoder, der anvendes til at modellere og vurdere disse
 • Give viden om udvalgte aktuelle emner i nyere kemiforskning
 • Anvende metoder til at undersøge konkrete kemiske fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt
 • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i gruppebaseret projektarbejde

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Forklare udvælgelsen og anvendelsen af en konkret eksperimentel metode til en konkret kemisk problemstilling
 • Forklare sammenhængen mellem teori og eksperiment i en konkret kemisk problemstilling
 • Planlægge og gennemføre et mindre projektarbejde i grupper

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Introduktion til kemi-faget, herunder moderne forskning og anvendelser af kemi i samfundet
 • 3-4 områder af kemien indenfor analytisk kemi, stofkemi (organisk eller uorganisk) og teoretisk kemi behandles med cases og miniprojekter.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Aktiv deltagelse i undervisningen og udarbejdelse af 3-4 projektrapporter

EKA

N530012102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

55 timer per semester

Undervisningsform

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 10
 • træningsfase: Antal timer: 35, heraf 10 timer eksaminatorie og 25 timer laboratorie
 • Studiefase: Antal timer: 10

Introfasen bruges til at give den nødvendige introduktion til de forskellige områder, der behandles i kurset. Træningsfasen benyttes til opgaveregning inden for disse områder samt til eksperimentelt arbejde relateret til miniprojekterne. I studiefasen forberedes og efterbehandles de teoretiske elementer og der arbejdes i grupper på miniprojekterne inkl. rapportskrivning.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Arbejde i studiegrupper (skemalagt studiefase)
 • Studier af udleverede tekster
 • Besvarelser af opgaver
 • Projektarbejde i studiegrupper
 • Udarbejdelse af projektrapport


Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Michael Petersen mip@sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Kaare Lund Rasmussen klr@sdu.dk
Trond Ulven trond@sdu.dk
Ulla Gro Nielsen ugn@sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode