KE535: Kemi for biologer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N530032122, N530032112, N530032102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530032101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 06-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10012501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået FF503, FF504, FF507, KE501 eller tilsvarende kursus.
Kurset må kun tages af biologistuderende.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at give de studerende de nødvendige kompetencer i kemi for at kunne gennemføre et biologistudie, herunder løsning af kemiske problemstillinger og kendskab til kemisk fagsprog.

Kurset giver en general basis for forståelsen af de kemiske problemstillinger, som indgår i en lang række kurser på biologistudiet herunder Økologi (BB510), Mikrobiologi (BB509) og Zoofysiologi (BB511).

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetencer til at kunne løse kemiske problemstillinger herunder pH, ligevægtsberegninger, elektrokemi, kinetik og termodynamik i relation til biologiske emner
 • Udføre analytisk kemiske eksperimenter samt analysere og fortolke eksperimentelle data
 • Give viden om molekylers kemiske struktur og funktionelle grupper i organiske forbindelser.
 • Reaktivitet og fysiske egenskaber af organisk forbindelser
 • Give et grundlæggende kendskab til kemisk nomenklatur og fagsprog

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at: 

 • forklare betydningen af forskellige typer af kemiske bindinger
 • identificere simple molekyler og ioner samt opskrive Lewis-strukturer og geometrier for disse.
 • Afstemme kemiske reaktioner herunder syre-base og redox samt foretage mængdeberegninger.
 • anvende Le Chateliers princip på en kemisk ligevægt og foretage beregninger af ligevægtsblandinger herunder pH-beregninger i forbindelse med syre/base-systemer, opløseligheds- og gasligevægte.
 • identificere reaktionstyper af nulte, første og anden ordens kinetik samt anvende begrebet aktiveringsenergi.
 • identificere og anvende begreberne enthalpi, entropi, varmekapacitet, fri energi og opløselighedsprodukt i simple beregninger.
 • foretage beregninger af koncentrationer, potentialer og ligevægtskonstanter ud fra Nernsts ligning.
 • aflæse og optegne organisk kemiske strukturformler samt genkende grundstrukturer og funktionelle grupper.
 • anvende nomenklaturreglerne for simple organiske molekyler samt genkende almindelige trivialnavne.
 • at genkende funktionelle grupper i repræsentative biomolekyler og deres betydning.
 • at redegøre for betydningen af grundstrukturer og funktionelle principper i forhold til reaktivitet og fysiske egenskaber.
 • Use chemical structure to explain reactivity and physical properties

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning.
 • Koncepter angående kemisk binding og molekylstruktur.
 • Kulbrinter, funktionelle grupper, stereokemi og nomenklatur.
 • Hydrofobe og hydrofile egenskaber.
 • Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser samt opløseligheds ligevægte.
 • Termodynamik, herunder dennes 1. lov, energi og enthalpi, og 2. lov, entropi og fri energi.
 • Elektrokemi med fokus på kemisk speciering og redox reaktioner.
 • Reaktionskinetik.
 • Eksempler på organisk kemiske grupper og deres reaktioner.
 • Eksempler på biomolekylære makromolekyler - struktur, kemiske egenskaber og funktion.

  Litteratur

  Blackman et al: Chemistry, 4th ed.
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelser

  EKA

  N530032122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N530032101, KE535: Kemi for biologer

  Udprøvninger

  Rapporter over laboratorieøvelser

  EKA

  N530032112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  2

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N530032102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  8

  Uddybende information

  Ved eksamen skal der tegnes kemiske strukturer af både organiske og uorganiske molekyler. Endvidere skal der skrives kemiske reaktionsligninger og formler samt udføres beregninger. Dette kræver en computer samt en lommeregner eller tilsvarende computerprogram.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  91 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 34
  • Træningsfase: Antal timer: 57, heraf 45 timer eksaminatorie og 12 timer laboratorie

  Forelæsningerne introducerer de forskellige faglige aspekter, hvorefter de studerende selvstændigt opnår færdigheder gennem løsning af opgaver og selvstudie af lærebogen. Laboratorieøvelserne giver kendskab til eksperimentel kemi, herunder planlægning, udførelse og fortolkning af analytisk kemiske eksperimenter. De opnåede kompetencer i faget testes individuelt ved udarbejdning af hjemmeopgaver, ved E-test, laboratorierapporter og den skriftlige eksamen. Udfærdigelse af laboratorierapporter og hjemmeopgaver træner de studerende i skriftligt at formidle kemisk viden samt præsentere og fortolke eksperimentelle resultater.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Selvstændig læsning af lærebogen
  • Besvarelse af skriftlige hjemmeopgaver og opgaver til eksaminatorietimerne
  • E-tests
  • Udfærdigelse af laboratorierapporter herunder databehandling og rapportskrivning

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Christian Henriksen christianh@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Christine McKenzie mckenzie@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode