KE530: Kvantitativ analytisk kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N530030112, N530030102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530030101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 11-11-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Samlæses delvist med K-PTE4-U1 udbudt af KBM.

10009601(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have gennemført kurserne KE501 og BMB544 (eller FF503), FY527 og MM555 (eller FF502) og KE528.
 • Have fulgt eller følge samtidigt KE537 og KE504.

Formål

Den studerende skal opnå kendskab til instrumentelle analytiske metoder
med henblik på at kunne løse flere faser af en analytisk
problemstilling; heriblandt at foretage en kritisk vurdering af den
valgte analyseteknik, metodeudvikling samt metodeoptimering. Den
studerende skal selvstændigt kunne udføre statistisk analyse af
forsøgsdata samt kunne validere en given metode. Desuden skal den
studerende kunne foretage en kritisk vurdering af relevant faglig
litteratur, og i samarbejde med andre kunne udfærdige en videnskabelig
projektopgave.

Den tilhørende undervisning i analytisk kemi, statistik, litteratursøgning og GLP skal sikre at den studerende opnår viden om:

 • Kromatografiske begreber (retention, selektivitet, resolution, effektivitet, båndbredde) og principper 
 • Atomemissions- og atomabsorptionsprincipper, samt Lambert-Beers lov
 • Kvantificeringsprincipper 
 • Metodevalidering
  bl.a. korrekthed, bias, genfinding, relativ standardafvigelse,
  repeterbarhed/reproducerbarhed, linearitet, detektions- og
  kvantifikationsgrænser (LOD og LOQ)
 • Vigtige statistiske begreber
  og metoder, herunder statistiske sandsynlighedsfordelinger, estimater
  og konfidensintervaller, hypotesetestning, variansanalyse og lineær
  regression
 • GLP begrebet (herunder standardisering og certificering)

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i grundlæggende kurser i
almen og organisk kemi samt fysisk kemi og matematik, og giver et
fagligt grundlag for at anvende og kvalificere kvantitative analytisk
kemiske teknikker i det videre studium . 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at den studerende er i stand til at

 • kende de sikkerhedsmæssige aspekter af laboratoriearbejde i et kemisk analyselaboratorium
 • kunne anvende en række laboratorieteknikker til at undersøge analysekemiske problemstillinger
 • kunne udføre en litteratursøgning og træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger på baggrund af relevante videnskabelige artikler
 • kunne anvende teknikker inden for analytisk kemi, herunder analytisk spektroskopi
 • kunne anvende statistiske værktøjer og metoder 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Foretage en kritisk vurdering af en given analyseteknik med fokus på optimering og validering
 • Udføre og anvende en litteratursøgning inden for projektets emne
 • Udvælge og anvende egnede statistiske metoder
 • Fortolke resultater ved anvendelse af statistiske analyser og tests
 • Gennemføre analyser ved anvendelse af HPLC, GC og AAS ud fra givne forskrifter

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Almene kromatografiske begreber samt metodeudvikling, -optimering og -validering.
 • Indflydelse af de mobile og stationære faser, samt kolonnevalg
 • Væskekromatografi (LC bl.a. HPLC og IC). Apparatur, anvendelse og princip
 • Gaskromatografi (GC). Apparatur, anvendelse og princip
 • Atomabsorptionsspektroskopi (AAS). Apparatur, anvendelse og princip
 • Kvantificeringsprincipper
 • Statistiske fordelingsfunktioner og sandsynlighed
 • Hypotesetest af en eller to variable (t-test og parret t-test)
 • Ensidet og flersidet variansanalyse
 • Lineær regressionsanalyse
 • Eksperimentelt forsøgsdesign
 • Metodevalidering og statistiske analyser
 • Usikkerhedsbudgetter
 • GLP (Good Laboratory Practice)
 • Definition af nationale og internationale standarder
 • Definition af akkreditering og certificering
 • Definition af GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og andre Good Practices

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelser, samt aflevering af projektrapport

  EKA

  N530030112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N530030101, KE530: Kvantitativ analytisk kemi

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N530030102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  10

  Uddybende information

  Mundtlig eksamen i grupper med individuel bedømmelse. Eksamen tager udgangspunkt i den afleverede projektrapport. Der gives en samlet bedømmelse af den afleverede rapport og den mundtlige prøve.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen

  Vejledende antal undervisningstimer

  100 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 34
  • Træningsfase: Antal timer: 66, heraf 50 timer eksaminatorie og 16 timer laboratorie

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Introfasen består af forelæsninger hvor de studerende får
   kortfattet beskrivelse af udvalgt udstyr, der kan bruges i analytisk
   kemi. Princippet bag ved hver analyseteknik gennemgås samtidig med
   optimering, validering og kvalificering af analyserne. Desuden får de
   også beskrivelse af statistiske begreber og modeller. Både til analytisk
   kemi og  statistik  forventes de studerende at supplere deres viden ved
   at bruge lærebogen. I introfasen anvendes der aktivering i form af
   clickers-system, internetundersøgelser, peer-feedback og rollespil.
  • I
   træningsfasen anvendes praktiske eksempler fra forskningsresultater
   både i analytisk kemi og i statistik. Nogle af disse praktiske eksempler
   skal udføres som gruppearbejde. Det er også i grupper at de studerende
   selvstændigt udfører analyser på avanceret analyseudstyr.  I
   træningsfasen anvender de studerende litteratur søgning Sci-Finder for
   kritisk at vurdere analysemetoder og protokoller.
  • Lærebogen og
   andet udleveret undervisningsmateriale er uundværlig støtte i
   undervisningen, der indgår i studiefasen og det forventes at de
   studerende selv læser disse i forlængelse af introfasen. De studerende skal desuden
   aflevere rapporter over deres laboratorieøvelser, For både rapporterne og
   testene (se under eksamensbestemmelser) vil de studerende få feedback fra underviserne. 

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Lars Porskjær Christensen lpc@igt.sdu.dk SDU Chemical Engineering, Institut for Grøn Teknologi (IGT)

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Mathias Porsmose Clausen mpc@igt.sdu.dk SDU Biotechnology

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode