KE505: Organisk Kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N530021112, N530021122, N530021102, N530021132
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530021101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10011701(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • have kendskab til
  grundlæggende almen og organisk kemi herunder især organiske molekylers
  struktur og funktionelle grupper samt pH-begrebet og indledende
  termodynamik.
 • have kendskab til betydningen af organiske molekyler i biokemien herunder biologiske makromolekyler.
 • have kendskab til simple uorganiske molekyler og salte samt deres egenskaber.   
 • have praktisk erfaring med laboratoriearbejde og almen laboratoriesikkerhed.

Formål

Formålet med kurset er at give en detaljeret og systematisk gennemgang
af den organiske kemi. Kurset danner hermed et grundlag for videregående
kemi- og farmacikurser samt gennemførsel af et bachelorprojekt inden
for organisk kemi og medicinalkemi.

Kurset bygger først og fremmest på
de kompetencer, der er erhvervet i førsteårskurset FF503 eller
tilsvarende med et grundlæggende indhold af almen og organisk kemi.
Kurset er baseret på, at de studerende er på 2. studieår af en
uddannelse indenfor kemi, farmaci eller kemiteknik, således at de kan
relatere kurset til andre fagdiscipliner indenfor kemi, f.eks. biokemi,
spektroskopi, teknisk kemi, fysisk kemi eller uorganisk kemi.

I
forhold til uddannelsernes profiler har kurset særligt fokus på (1) at
skabe et solidt teoretisk grundlag i organisk kemi med henblik på at
kunne planlægge syntese af kemiske stoffer til brug i f.eks. materialer,
lægemidler, katalysatorer og andet, samt (2) at skabe det
eksperimentelle grundlag for praktisk udførsel af kemisk syntese
herunder håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter i et organisk
synteselaboratorium.

Hermed danner kurset baggrunden for f.eks.
farmaceutstuderendes videre studier indenfor medicinalkemi og
lægemiddeludvikling, kemistuderendes videre studier indenfor organisk
syntese,  materialekemi- og nanoteknologi, og kemiingeniørstuderendes
videre studier i procesteknik.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • beskrive
  strukturen af komplicerede organiske molekyler; dvs. at kunne
  identificere og navngive de indgående funktionelle grupper og
  strukturelementer, samt beskrive de stereokemiske egenskaber
 • anvende
  kendskab til organiske reaktioner og reagenser til at opskrive og
  planlægge synteser i et eller flere trin og kunne argumentere for
  dannelse af biprodukter
 • opskrive og anvende reaktionsmekanismer
 • forklare og analysere de stereokemiske konsekvenser ved forskellige reaktioner
 • udføre udvalgte enhedsoperationer i et organisk syntese-laboratorium
 • fremstille udvalgte organiske forbindelser efter forskrift

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Stereokemi 
 • Alkaner og disses reaktioner 
 • Alkener og disses reaktioner
 • Alkyner og disses reaktioner
 • Delokalisering og resonans
 • Dieners reaktioner
 • Substitutionsreaktioner
 • Eliminationsreaktioner
 • Reaktioner af alkoholer, aminer, ethere og epoxider
 • Aromaticitet og benzens reaktioner
 • Reaktioner af substituerede benzener
 • Reaktioner af carbonylforbindelser 
 • Oxidations-/reduktionsreaktioner
 • Heterocykliske forbindelser samt simple biomolekyler.
 • Sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i et organisk synteselaboratorium
 • Almindelige enhedsoperationer i et organisk synteselaboratorium

Litteratur

P. Y. Bruice: Organic Chemistry, 8th Ed.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve b)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelserne

EKA

N530021112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

 Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i laboratorieøvelserne er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement b)

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Forår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve b) N530021101, KE505: Organisk Kemi

Udprøvninger

Rapporter baseret på laboratorieøvelserne

EKA

N530021122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

2

Uddybende information

Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N530021101, KE505: Organisk Kemi

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N530021102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

5 timer

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

8

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Obligatorisk opgaveaflevering

EKA

N530021132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Aflevering af en acceptabel besvarelse på mindst 11 ud af 13 sæt hjemmeopgaver er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a). Bedømmes samlet. 

Vejledende antal undervisningstimer

104 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 36
 • Træningsfase: Antal timer: 68, heraf 34 timer eksaminatorie og 26 timer laboratorie 

Introfasen består af forelæsninger, hvor dialog primært
skabes vha. et clickers-system. Her gives en kortfattet introduktion
til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til
lærebogen, som de studerende forventes at studere selvstændigt.

I træningsfasen
opdyrkes kompetencer indenfor kursets centrale dele – ikke mindst
opskrivning af mekanismer som grundlaget for organiske reaktioner.
Eksaminatorietimerne er baseret på gruppearbejde omkring problemløsning,
og i nogen grad praktiseres differentieret undervisning. I
laboratorieøvelserne arbejder de studerende selvstændigt med praktiske
øvelser i kemisk syntese.

I studiefasen forventes
de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen og opgaver heri.
Derudover indgår såvel skriftlige hjemmeopgaver som laboratorierapporter
som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente
feedback fra en underviser på begge dele. De studerende forventes også
at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver
samt et reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige
eksamen.

Det forventes af have en jævn belastning igennem hele semesteret.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jan Oskar Jeppesen joj@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode