FY815: Klassisk feltteori

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N510042102
Censur: Intern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N510042101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

FY546 Videregående mekanik og relativitetsteori, FY549 Elektrodynamik og FY547 Kvantemekanik II skal være fulgt.

Formål

Kurset giver en indføring i klassisk feltteori. Klassisk feltteori en af de essentielle byggesten i moderne fysik og danner grundlaget for beskrivelsen af en lang række fysiske fænomener. I dette kursus vil man erhverve grundlæggende redskaber som kan bruges til at forstå elektromagnetisme, fluid dynamik og generel relativitetsteori.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

  • Give viden om grundlæggende teoretiske begreber baseret på forskning.
  • Give viden om emner inden for forskning i fysik. 
  • Give kompetencer til at opstille en matematisk beskrivelse af en given fysisk problemstilling. 

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at:

  • kende Lagrangetæthederne for en række feltteorier

  • vide hvordan man udleder bevægelsesligningerne for disse

  • kunne skifte mellem relativistiske og ikke-relativistiske formuleringer

Indhold

Tensorer, mindste virknings princip for felter, bevarede strømme, impuls og energi for felter, væsker og elastiske materialer, det elektromagnetiske felt, Noethers teorem.

Litteratur

Davison E. Soper: Classical Field Theory.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N510042102

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

5

Uddybende information

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i udarbejdede opgavebesvarelser. 

Vejledende antal undervisningstimer

42 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase: 18 timer 
  • Træningsfase 24 timer, heraf eksaminatorier: 24 timer

Introfasen består af forelæsninger online og på campus.
Træningsfasen består primært i at regne og løse opgaver med afsæt i det gennemgået stof fra introfasen.
Studiefasen: Arbejde selvstændigt med opgaverne og det gennemgået stof fra forelæsningerne.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Thomas Aaby Ryttov ryttov@cp3.sdu.dk Fysik

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode