FY807: Fysiske undervisningsforsøg

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N510000112, N510000102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N510000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

07003001(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Bemærk: Kurset foregår på Nordfyns Gymnasium og skemalægges af underviseren.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til det faglige indhold i bacheloruddannelsen i fysik eller sammenlignelige kurser.

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne færdigheder i at opstille og gennemføre fysiske undervisningsforsøg.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne på
bacheloruddannelsen og giver et fagligt, didaktisk og pædagogisk
grundlag for at deltagerne efterfølgende kan inddrage fysiske
eksperimenter i en formidlingssituation.

Kurset er nødvendigt for at opnå undervisningskompetence i fysik i gymnasiet.

I
forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på
at de studerende opnår tilstrækkelige færdigheder i at:

 • Inddrage fysiske eksperimenter i en formidlingssituation.
 • Anvende fysiske eksperimenter til understøttelse af den teoretiske stofgennemgang.
 • Inddrage faglige, didaktiske og pædagogiske overvejelser i forbindelse med fysiske eksperimenter.
 • At få det optimale ud af fysiske eksperimenter i forhold til den givne læringssituation.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at: 

 • Sætte
  en eksperimentel opstilling op, demonstrere dens virkning og muligheder
  inden for et fysisk emner inden for gymnasiets fysikpensum, og til at
  kunne foreslå forskellige eksperimenter, som kan laves inden for det
  fysiske emne.
 • Udarbejde øvelsesvejledninger, som gør elever i stand til at gennemføre øvelsen optimalt.
 • Vejlede elever til forståelsen af den teoretiske baggrund for øvelsen.
 • Vejlede elever med beregning og vurdering af usikkerheden på resultaterne.
 • Inddrage faglige, didaktiske og pædagogiske overvejelser i forhold til de pågældende øvelser.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Inddragelse af demonstrationsforsøg
 • Laboratoriearbejde og laboratoriesikkerhed
 • Udarbejdelse af øvelsesvejledninger
 • Didaktik og læringsteorier
 • Usikkerhedsberegninger

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Eksamensprojekt

EKA

N510000112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningen for at kunne gå til eksamen er aflevering af eksamensprojektet, som danner grundlag for den mundtlige eksamen. 
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N510000101, FY807: Fysiske undervisningsforsøg

Udprøvninger

Individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt eksamensprojekt udført i forbindelse med undervisningen.

EKA

N510000102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 15
 • Træningsfase: Antal timer: 25

Kurset er opdelt i tre afsnit, hvor indholdet fra første og andet afsnit indgår i det tredje afsnit. Første afsnit behandler demonstrationsforsøg og deres betydning. Andet afsnit behandler vejledninger til konkrete eksperimenter og tredje afsnit kobler de to første afsnit i et skriftligt produkt, som danner grundlag for den mundtlige eksamen. Derudover indeholder kurset forelæsninger om didaktik, læringsteorier, laboratoriesikkerhed og usikkerhedsberegninger.


Aktiviteter i studiefasen:

 • Fordybelse i et selvvalgt fagligt område.
 • Selvstændigt arbejde med det faglige og eksperimentelle.
 • Udarbejdelse af en øvelsesvejledning som grundlag for eksamen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Klaus Andresen k.andresen@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode