FY545: Partikelfysik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N500048102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500048101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 09-11-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

07008701 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til klassisk mekanik, speciel relativitetsteori og indledende kvantemekanik.

Formål

Ved kursets afslutning vil den studerende have et solidt fundament i moderne partikelfysik og fænomenologi. Kurset skaber derfor et vigtigt grundlag for at kunne fortsætte med at studere partikelfysik og relativistisk kvantefelteori på højere niveau.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne FY504 Klassisk Fysik, FY521 Indledende Kvantemekanik I og FY522 Indledende Kvantemekanik II, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne partikelfysik, relativistisk kvantefeltteori, astrofysik og generel relativitetsteori og kosmologi, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give den studerende forskningsbaseret viden om grundlæggende teoridannelser samt udvalgte emner i moderne fysikforskning.
 • Give den studerende viden om centrale videnskabsteoretiske emner.
 • Give den studerende viden om partikelfysikkens historie.
 • Gøre den studerende i stand til undersøge fysiske fænomener teoretisk og uddrage de fundamentale fysiske aspekter af en given problemstilling. 

Anvendelser:

Mange af de grundlæggende temaer inden for partikelfysik, som man støder på i dette kursus, har praktiske anvendelser. Vi studerer elektron-positron annihilation, som PET-scanneren (positronemissionstomografi) gør brug af, og som f.eks. bruges til at opdage tumorer og knogledannelse i menneskekroppen. Kurset forsyner den studerende med de grundlæggende partikelfysiske værktøjer (tværsnit, henfaldsrater, amplituder, Feynman-diagrammer, Feynman-regler osv.), som er nødvendige for at forstå f.eks. partikelterapi og også bæredygtige kernenergispørgsmål på et grundlæggende niveau.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Identificere hvilke fundmentale vekselvirkninger der ligger til grund for et givent fænomen.
 • Udnytte konsekvenserne af bevarede symmetrier.
 • Beregne amplituder og spredningstværsnit for en lang række QED processer.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • The eightfold way
 • Kvarker og leptoner.
 • Mesoner og baryoner.
 • Relativistisk kinematik.
 • Symmetrier. Både kontinuerte og diskrete. Isospin og P, C og T.
 • Dirac ligningen, Klein-Gordon ligningen og Maxwells ligninger og gauge invarians.
 • Feynman diagrammer og Feynman regler.
 • Møller og Bhabha spredning. Elektron-positron annihilation og kreation.

Litteratur

David Griffiths: Introduction to Elementary Particles.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N500048102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer): 20 timer
 • træningsfase: 26 timer, heraf eksaminatorier: 26 timer
 • Studiefase:
 • Total: 46 timer

Introfasen består af forelæsninger online (hovedsagligt) og på campus hvor kursets centrale emner gennemgås. Dette både med teori og via eksempler. 

I træningsfasen forventes det at den studerende opbygger sine færdigheder via opgaveløsning og diskussion mellem underviseren og de andre studerende. Den studerende vil ofte løse opgaver ved tavlen i fælleskab med de andre studerende.

Aktiviteter i studiefasen: Opgave og problemløsning.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Thomas Ryttov ryttov@cp3.sdu.dk CP³-Origins

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode