FY544: Kvantemekanik I

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N500042102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500042101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset er identisk med tidligere kursus med titlen FY521 (UVA N500007101). Dette betyder, at hvis du tidligere har aflagt eksamensforsøg i FY521 vil disse forsøg automatisk blive overført til dette nye kursus.

Ved fem tilmeldte eller færre, ønskes kurset afholdt som en studiekreds i stedet.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået hele FY521

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået 1. del af FY507. 

Faglige forudsætninger

Indholdet af kurserne Calculus, lineær algebra og det indledende generel fysik-kursus forudsættes kendt.

Formål

Kurset har til formål at give de studerende en grundlæggende forståelse af den kvantemekaniske bølgemekanik og dens fortolkning af forskellige fysiske fænomener, samt at give de studerende indledende træning i matematisk formulering og problemløsning. Kvantemekanikkens fundamentale element af sandsynligheder giver desuden anledning til i kurset at kredse om det videnskabsteoretiske grundlag for opnåelse af viden gennem eksperimentelle observationer og opbygning af hypoteser.

Kurset giver et fagligt grundlag for videre studier af kvantefysik, samt at studere bl.a. emnerne faststoffysik og partikelfysik, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give færdigheder i at anvende fysiske metoder og matematiske redskaber til at opstille og løse fysiske modeller
 • give grundlæggende viden om og forståelse af kvantemekanik
 • evne til at kunne tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
 • give forståelse af den videnskabsteoretiske baggrund for opnåelse af naturvidenskabelig viden ved et samspil mellem teori og eksperiment

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • kvalitativt forklare hvorledes bølgefunktionen for en stationær tilstand afhænger af partiklens energi og formen af potentialet
 • løse Schrödinger-ligningen for simple en-dimensionale tilfælde, både analytisk og numerisk
 • forklare energispektret af den uendelige brønd, den harmoniske oscillator og hydrogenatomet, samt kende til formen af de tilhørende bølgefunktioner
 • beregne partiklers reflektions- og transmissionskoefficienter
for spredning i en dimension
 • forstå hvordan energibånd fremkommer i endimensionale periodiske potentialer

Indhold

 1. Schrödinger-ligningen
 2. Bølgefunktionen og dens sandsynlighedsfortolkning
 3. Karakterisering af bølgefunktionerne af de stationære tilstande og deres energier
 4. En-dimensionale systemer (potentialer), fx den uendelige og endelige firkantsbrønd, den harmoniske oscillator og den frie partikel
 5. Superpositionsprincippet
 6. Sfærisk symmetriske systemer
 7. Brintatomet
 8. Periodiske potentialer
 9. Spredning i 1D
 10. Tunneleffekt

Litteratur

D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, 3rd edition, Cambridge.
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N500042102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamen tager udgangspunkt i skriftlige opgaver, som udarbejdes i løbet af kurset.
Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

42 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 14
 • træningsfase: Antal timer: 28, heraf Eksaminatorie timer: 14 og Laboratorie: timer: 14

Undervisningsformen er bygget op omkring arbejde med opgaver, der er en integreret del af undervisningen. Der afholdes forelæsninger efter behov. Computerøvelser benyttes som en ‘eksperimentel’ tilgang til faget. Hovedvægten er lagt på: en grundlæggende forståelse af principperne, deres anvendelser til praktiske problemer og fortolkning af resultaterne.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Færdiggørelse af opgaverne fra timerne.
 • Studie af noter og lærebog

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Astrid Eichhorn eichhorn@cp3.sdu.dk CP³-Origins

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb