FY528: Fysik for Biologi og Farmaci

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N500026112, N500026122, N500026102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500026101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 23-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået FF502, FF506, FF508, FY527 eller FY529.
07013501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Det forventes at studerende som følger kurset har kendskab til basal vektor-, differential- og integralregning. Desuden skal de kunne anvende fundamentale regneregler på abstrakte symboler (regne på bogstaver fremfor tal).

Formål

Kursets formål er at give en indføring i en række emner indenfor
grundlæggende fysik. Kurset fokuserer på emner som er relevante for
farmaceuter og biologer. I kurset trænes den begrebsmæssige
forståelse af fysiske fænomener samt evnen til matematisk at behandle
simple systemer.
Eksperimentelle øvelser og kvantitativ analyse af
forsøgsresultater udgør en integreret del af kurset. 

Kurset bygger på den viden, der er erhvervet i gymnasiet og danner et fundament for fremtidige studier i farmaci og biologi.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Forstå hvorledes viden om naturen opnås ved et samspil. mellem teori og eksperiment.
 • Anvende teorier og metoder i fysik.
 • Vidensdannelse og eksperimentelle metoder i fysik.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Identificere de fysiske love og metoder som er relevante for et givet fysisk problem.
 • Anvende simple matematiske værktøjer til at løse et fysisk problem, samt vurdere rimeligheden af egne. beregningsresultater.
 • Anvende fysiske principper og begreber til at vurdere opførslen af et fysisk system.
 • Udføre fysiske eksperimenter og redegøre for deres udfald, samt fortolke resultaterne af egne forsøg.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Mekanik: Kinematik, newtons love, statik, mekanisk energi, Hookes lov, impuls.
 • Væsker og Transport: Hydrostatik/tryk, opdrift, væsker, viskositet, diffusion, brownsk bevægelse.
 • Termodynamik:
  varme, arbejde, indre energi, termodynamikkens 1. hovedsætning, ideale
  gasser, osmose, tilstandsændringer i ideale gasser.
 • Elektromagnetisme
  og Optik: Elektriske og magnetiske felter, lys, refleksion, brydning,
  absorption (Lambert-Beers lov), polarisation, optisk aktivitet.

  Litteratur

  Morten M. Sternheim, Joseph W. Kane: General Physics, 2nd Edition, ISBN: 978-0-471-52278-2
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Laboratorieøvelser

  EKA

  N500026112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N500026101, FY528: Fysik for Biologi og Farmaci

  Udprøvninger

  Godkendelse af rapporter efter deltagelse i laboratorieøvelser i fysik

  EKA

  N500026122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N500026102

  Censur

  Intern prøve

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  4

  Uddybende information

  Eksamen afholdes som en Multiple-Choice-test
  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  41 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 18
  • Træningsfase: Antal timer: 23, heraf 14 timer eksaminatorie og 9 timer laboratorie

  Forelæsningerne giver en indføring i kursets emner og metoder. Eksaminatorierne træner opgaveløsning og anvendelse af fysiske begreber. Laboratorieøvelser træner eksperimentelle metoder og illustrerer fysiske fænomener.

   Aktiviteter i studiefasen:

  • Rapportskrivning over laboratorieøvelser
  • Afleveringsopgave
  • Forberedelse til eksaminatorier og laboratorieøvelser.
  • Uddybende emner i studiegrupper

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Adam Cohen Simonsen adam@sdu.dk Fysik
  Martin Snoager Sloth sloth@cp3.sdu.dk Fysik

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode