FY105: Almen relativitetsteori og kosmologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N900014102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N900014101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Dette efteruddannelseskursus svarer til kurset FY827: Almen relativitetsteori og Kosmologi (5 ECTS) 
Kursuspakken i astronomi udgøres af 5 kurser faglige og uddannelsesmæssige indhold opfylder de faglige mindstekrav om undervisningskompetence i astronomi. 
FY101: Grundlæggende astronomi (10 ECTS) 
FY102: Galaksers Dynamik og Mørkt Stof (5 ECTS)
FY103: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi (5 ECTS) 
FY104: Observationskursus i astronomi (5 ECTS)  
FY105: Almen relativitetsteori og Kosmologi (5 ECTS) 

Indgangskrav

Dette kursus kan kun vælges hvis man er optaget på kursusforløbet i Astronomi for gymnasielærere.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Den studerende skal efter kurset være i stand til at forklare forskningslitteraturen i almen relativitetsteori og kosmologi, og lave udregninger og løse problemer vedrørende almen relativitetsteori og kosmologi. Dette er vigtigt i forhold til at kunne forklare universets oprindelse, udvikling og skæbne og ultimativt besvare de store spørgsmål om vores egen oprindelse, men også for anvendelser indenfor satellitteknologi og rumfart.

I forhold til kurset FY817: Introduktion til Astrofysik og Kosmologi, så går dette kursus videre end den beskrivende indføring i kosmologi i FY817, og giver den studerende det almen relativistiske grundlag for at regne på opgaver og løse problemer indenfor kosmologi, og giver dermed en dybere og mere fundamental indføring til kosmologi.

Kurset giver et fagligt grundlag for at lave en masterafhandling indenfor teoretisk fysik/kosmologi, der er placeret senere i uddannelsen.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
  • Give færdigheder til at foretage analytiske og numeriske udregninger i almen relativitetsteori og kosmologi. 
  • Give kompetence til at forklare komplekse videnskabelige teorier og de grundlæggende fysiske egenskaber af universet.
  • Give færdigheder i at regne på og analysere komplekse problemer og forholde sig kritisk til videnskabelige teorier 
  • Give viden om centrale koncepter i almen relativitetsteori og kosmologi

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
  • Forklare almen relativitetsteori
  • Forklare og diskutere de grundlæggende fænomener i kosmologi
  • Regne på problemer i almen relativitetsteori og kosmologi, herunder problemer relateret til rumfart, sorte huller, og universets udvikling. 
  • Beskrive udviklingen af det tidlige Univers.

Indhold

Almen relativitetsteori: Ækvivalensprincippet, kovariante og kontravariante tensorer, krumningstensor, Einsteins ligning, sorte huller, FRW-metrik.
Kosmologi: Hubble-rødforskydning og mikrobølge-baggrundsstråling, kosmologiske modeller, det tidlige Univers.

Litteratur

Litteratur: Ta-Pei Cheng: Relativity, Gravitation and Cosmology -- A Basic Introduction, second edition 2010, Oxford University Press.
Lecture notes
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N900014102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase 32 timer 
  • Træningsfase 16 timer, heraf eksaminatorier 16 timer

En stor del af kurset vil blive afviklet som fjernundervisning via en elektronisk platform.

Studiefaseaktiviteter: I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærerbogen og eksempler og opgaver heri. Derudover indgår skriftlige hjemmeopgaver som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt et reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Martin Snoager Sloth sloth@cp3.sdu.dk Fysik

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode