FF501: Førsteårsprojekt

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N700006112, N700006102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700006101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 05-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

0002211(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Pensum fra 1.-2. semestres kurser på enten Anvendt Matematik, Biokemi og Molekylær Biologi, Biologi, Biomedicin, Farmaci, Fysik, Kemi eller Matematik forudsættes kendt.

Formål

De studerende skal planlægge og udføre et valgfrit projekt blandt en række forslag fra institutterne over et aturvidenskabeligt emne for herigennem at opnå færdigheder i samarbejde, kommunikation, erfaringsdeling, videnskabelig metode og i behandling af en videnskabelig problemstilling. De specifikke faglige kompetencer vil afhænge af projektvalg og er beskrevet i projektbeskrivelserne.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af kurset forventes den studerende at kunne:

 • planlægge og gennemføre et projekt baseret på en videnskabelig problemstilling med tilhørende forsøgsdesign (teoretisk gennemgang eller eksperimentel forsøgsrække)
 • håndtere de mest almindelige IT-redskaberkommunikere, samarbejde og vidensdele via e-learn.sdu.dk
 • lave en rapport og en poster inden for det valgte projektemne
 • foretage en grundig litteratursøgning som benyttes til analyse og diskussion i forbindelse med såvel det skriftlige arbejde som den mundtlige præsentation og forsvar ved et eksamensseminar
 • formidle et projekt i et større forum ved posterfremvisning
 • give en mundtlig præsentation af projektet ved et eksamensseminar.
 • diskutere og begrunde centrale aspekter af projektet ved det mundtlige forsvar.
 • demonstrere overblik og evne til at integrere centrale aspekter af projektet ved det mundtlige forsvar.

Indhold

 1. Matematik/Statistik
 2. Kemi
 3. Fysik
 4. Farmaci
 5. Biologi
 6. Biokemi og Molekylær biologi
 7. Sundhedsvidenskab (Kun for studerende på Farmaci)
 8. Tværfaglige projekter der involverer to-til-flere af ovenstående fag.

Den studerende kan enten vælge et monofagligt projekt, hvor den studerende fordyber sig i et fagligt emne indenfor fagene 1-7, eller vælge et tværfagligt projekt, hvor emnet dækker over flere fag. De fleste monofaglige projekter vil naturligt medføre tværfaglighed (det vil f.eks. være nødvendigt at lære noget om kemi for at udføre et miljøbiologisk projekt); men den studerende kan fokusere på tværfagligheden, ved at vælge et decideret tværfagligt projekt.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i møder og obligatoriske minikurser

EKA

N700006112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven består af følgende fire elementer, som bedømmes samlet: 
 1. Deltagelse i møder med vejleder
 2. Deltagelse i midtvejsseminar 
 3. Gennemføre obligatoriske minikurser
 4. Aktiv deltagelse i gruppearbejdet ved udarbejdelse af projektrapporten

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni 

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N700006102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

10

Uddybende information

Den endelig afsluttende evaluering kræver godkendelse/beståelse af fire elementer:

 1. Fælles projektrapport
 2. Procesanalyse
 3. Posterpræsentation på ”stormøde”
 4. Individuel mundtlig eksamen bestående af et foredrag og efterfølgende spørgsmål, som tager udgangspunkt i projektrapporten.

For at opnå en bestået karakter i den mundtlige eksamen, skal punkt 1-3 være bestået.
Evalueringen af punkt 1-3, herunder projektrapporten, gælder til og med reeksamen i indeværende år og kan således ikke overføres til det efterfølgende år.

Reeksamen i august efter aftale med vejleder.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

For studieretningen i matematik og anvendt matematik starter projektarbejde og projektvalg den 1. februar.
For alle øvrige studieretninger er forløbet som nedenstående:

Februar/Marts: Projektvalg og vejledervalg efter orientering og
skriftligt materiale.
I forbindelse med projektvalg dannes grupperne,
som består af 3-5 studerende.

Marts-Juni:

 1. Projektplanlægning i samarbejde med vejleder. Problemstillingen identificeres og der formuleres en projektplan
 2. Opnåelse af nødvendige redskabskompetencer ved at følge et eller flere minikurser. Minikurset i Posterfremstilling er obligatoriske for alle studerende, mens andre
  minikurser kan følges efter behov. Det fremgår af projektbeskrivelsen, hvis flere minikurser er obligatoriske for det valgte projekt.
 3. Vidensindsamling, forsøgsplanlægning og udførelse af eksperimenter
 4. Midtvejsseminar med fremlæggelse af problemstilling.
 5. Vidensbearbejdning, databearbejdning.
 6. Rapportskrivning, procesanalyse og posterfremstilling

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk NAT Fakultetssekretariat (00)

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode