DS814: Algoritmer og Datastrukturer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N340061112, N340061102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340061101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset samlæses med DM507. Kurset kan ikke følges hvis DM507 er bestået eller DM507 indgår obligatorisk i din studieordning.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges, hvis DM507 indgår som obligatorisk i din studieordning, eller hvis DM507 følges samtidig med eller tidligere er bestået som valgfrit.

Dette kursus kan ikke følges af kandidatstuderende på Datalogi. 

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have en hvis mængde matematisk modenhed.
 • Kunne anvende metoderne fra DS801 Introduktion til objektorienteret programmering. Specielt forudsættes fortrolighed med programmering i Java.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende en
lang række eksisterende algoritmer og datastrukturer for fundamentale
problemer, samt generelle metoder til udvikling af nye algoritmer og
matematiske værktøjer til analyse af algoritmers korrekthed og
effektivitet. Dette er helt centralt i forhold til at kunne udvikle
effektiv software, og er vigtigt for forståelsen for øvre og nedre
grænser for beregningsproblemer.

Kurset bygger oven på den viden, der
er erhvervet i kurset DS801 Introduktion til objektorienteret programmering. og giver et fagligt grundlag for at
studere algoritmiske og kompleksitetsteoretiske emner, der er placeret
senere i uddannelsen. I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har
kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til udvikle nye varianter af centrale algoritmer og datastrukturer udviklet inden for datalogi.
 • Give færdigheder i at analysere fordele og ulemper ved forskellige algoritmer, specielt med hensyn til ressourceforbrug.
 • Give viden om et stort udvalg af centrale algoritmer og datastrukturer udviklet inden for datalogi.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • anvende algoritmerne fra kurset på konkrete problemer.
 • argumentere præcist for en algoritmes korrekthed eller mangel på samme.
 • bestemme en algoritmes asymptotiske køretid.
 • tilpasse kendte algoritmer og datastrukturer til specialtilfælde af kendte problemer og til nye problemer.
 • designe
  nye algoritmer til at løse problemer, som i natur minder om problemer
  fra kurset. Herunder give en præcis beskrivelse af algoritmen, f.eks.
  vha. pseudokode.
 • foretage formålstjenlige valg af datastruktur.
 • designe nye datastrukturer baseret på kendte datastrukturer.
 • designe og implementere et større program, som anvender algoritmer og datastrukturer fra kurset.
 • argumentere præcist for de valg, der foretages i forbindelse med de foregående fire punkter.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Matematisk grundlag: rekursionsligninger, invarianter.
 • Algoritmer:
  korrekthed og kompleksitetsanalyse, del og hersk algoritmer (master
  teorem, Strassens algoritme), grådige algoritmer, dynamisk
  programmering, sorteringsalgoritmer (insertionsort, mergesort, heapsort,
  quicksort, countingsort, radixsort), graf-algoritmer (BFS, DFS,
  topologisk sortering af DAGs, sammenhængskomponenter, stærke
  sammenhængskomponenter, MST, SSSP, APSP), Huffman-kodning.
 • Datastrukturer: ordbøger (BSTs, rødsorte træer, hashing), prioritetskøer, disjunkte mængder.

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Obligatorisk projektopgave

  EKA

  N340061112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  2

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. 

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N340061102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Laptop, bøger og noter må anvendes. Adgang til internettet er ikke tilladt. Nnærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  8

  Uddybende information

  Reeksamen i august er en mundtlig eksamen, der bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen og ekstern censur.

  Vejledende antal undervisningstimer

  94 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 44
  • Træningsfase: Antal timer: 44
  • Studiefase: Antal timer: 14

  Undervisningsform: Opgaver i studiegrupper.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Rolf Fagerberg rolf@imada.sdu.dk Algorithms

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode