DS803: Statistik for Data Science

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N340044102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340044101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 27-02-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar


Indgangskrav

Dette kursus kan ikke følges af kandidatstuderende på Datalogi. 


Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematik på gymnasialt niveau
 • Kunne anvende PC

Kurset kan ikke følges af studerende, der: Har bestået basale eller videregående statistikkurser på niveau med ST520 Anvendt statistik eller højere.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at 

 • Forstå basale begreber indenfor sandsynlighedsregning og fordelingsteori.
 • Benytte grafiske og summariske metoder til beskrivende analyse.
 • Beskrive data ved hjælp af nøgletalstørrelser såsom middelværdi, varians og korrelation.
 • Opskrive konfidensintervaller for nøgletalstørrelser.
 • Teste simple statistiske hypoteser.
 • Analysere data ved hjælp af simple regressionsmetoder.
 • Planlægge dataindsamling.
 • Forstå centrale elementer i publicerede resultater fra statistiske analyser af konkrete data.
 • Foretage en kritisk vurdering af relevansen af anvendte metoder og inferensen baseret herpå.
 • Formulere statistiske resultater i ikke-tekniske termer.
 • Anvende den statistiske software R til analyse af konkrete data, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne arbejde akademisk med data science problemstillinger. 

Kurset bygger indirekte oven på den viden, der er erhvervet i kurser på den studerendes respektive bachelorstudie, og giver grundlag for studiet af samtlige emner senere i master-forløbet, herunder arbejdet master-projektet.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at arbejde kritisk med egne projekter og data.
 • Give færdigheder i kritisk vurdering af videnskabelige publikationer.
 • Give viden om valg og anvendelse af passende statistiske analysemetoder.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Benytte grafiske og summariske metoder til beskrivende dataanalyse.
 • Beskrive data ved hjælp af nøglestørrelser som middelværdi, varians og korrelation.
 • Opskrive konfidensintervaller for nøglestørrelser.
 • Teste simple statistiske hypoteser.
 • Analysere data ved hjælp af simple regressionsmetoder.
 • Planlægge dataindsamling.
 • Forstå centrale elementer i publicerede resultater fra statistiske analyser af konkrete data.
 • Vurdere relevansen af anvendte metoder og inferensen baseret herpå.
 • Formulere statistiske resultater i ikke-tekniske termer.
 • Benytte R til simple statistiske analyser.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Grundlaget for statistiske overvejelser. 
 • Fra population til stikprøve og tilbage igen. 
 • Basale parametre og deres estimation. 
 • Beskrivende statistik (tabeller og grafisk præsentation). 
 • Basal calculus 
 • Sandsynligheder og fordelinger. 
 • Hypoteser og principper for tests. 
 • Eksempler på testmetoder: t-test, chi-kvadrat-test. 
 • Basale begreber bag lineære modeller med udgangspunkt i simpel lineær regression. 
 • Basale begreber med hensyn til studiedesign. Hyppige problemer indenfor anvendt statistik (typer af inferensfejl, massesignifikans). 
 • I kurset anvendes den statistiske software R.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N340044102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Portforlio består af quizzer, e-test og hjemmeopgaver som bedømmes samlet.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. 

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

 På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 26
 • træningsfase: Antal timer: 22, heraf eksaminatorietimer 11 og laboratorieøveler 11 timer.

I introfasen benyttes en modificeret udgave af klassisk forelæsning, hvor fagets grundbegreber og metoder præsenteres, med såvel teori som eksempler baseret på konkrete data. I disse timer er der mulighed for spørgsmål og diskussion. I træningsfasen arbejdes der med regneopgaver og diskussionsemner, som relaterer sig til indholdet i de forudgående introfasetimer. I disse timer er der mulighed for at arbejde specifikt med særligt vanskelige emner. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med opgaver og forståelsen af fagets termer og begreber diskuteres. Der er efterfølgende mulighed for at bringe spørgsmål op i enten introfasetimerne eller træningsfasetimerne. 

Studiefaseaktiviteter:

 • Arbejde med konkrete regneopgaver, ud over de opgaver, der indgår i træningsfasetimerne.
 • Diskussion af fagets termer og begreber og problemer med dataindsamling og datakvalitet.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Benjamin Jäger jaeger@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi, Anvendt Matematik

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi, fiktiv)

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb