DS802: IT-sikkerhed, IT-etik og privathed

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N340047102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340047101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 27-02-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

NYT kursus E19

Indgangskrav

Bestået (professions-) bachelorgrad.

Dette kursus kan ikke følges af kandidatstuderende på Datalogi. 

Faglige forudsætninger

Kurset er introducerende.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at analysere it-sikkerheds-, privatheds- og it-etiske problemstillinger i tilknytning til big data, kunstig intelligens og datadrevne beslutningsprocesser, hvilket er vigtigt i forhold til proaktivt at kunne tage højde for it-sikkerheds-, privatheds- og it-etiske problemstillinger i systemdesign.

Kurset giver grundlag for at anvende den viden, de kompetencer og færdigheder, der erhverves i uddannelsen, under hensyntagen til spørgsmål om it-sikkerhed, privathed og it-etik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give kompetencer til at håndtere arbejds- og udviklingssituationer, således at spørgsmål om it-sikkerhed, it-etik og privathed inddrages pro-aktivt i designfasen.
 • give færdigheder i analyse af og refleksion over it-etiske problemstillinger, herunder brug af metoder, såsom f.eks., Privacy by Design.
 • give viden om grundlæggende metoder til identificering og behandling af sikkerhedsmæssige problemstillinger.
 • give viden om etiske problemstillinger, vedrørende eksempelvis bias i algoritmer, transparens, fairness og profilering.
 • give viden om teorier om privathed og privathedsfremmende designmetoder, såsom f.eks. Privacy by Design.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • analysere problemstillinger relateret til it-sikkerhed, privathed og it-etik.
 • besidde kendskab til Privacy by Design.
 • besidde kendskab til it-sikkerhedsmodeller.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • grundlæggende it-etik.
 • privathed og databeskyttelsesprincipper.
 • Privacy by Design.
 • etik og algoritmer.
 • grundlæggende it-sikkerhed og sikkerhedsmodeller.
 • case-arbejde.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N340047102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

4 timer 

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Omfang Maks. 5 normalsider. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. 

Vejledende antal undervisningstimer

26 timer per semester

Undervisningsform

 På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 26
 • træningsfase: Antal timer: 

Undervisningen baseres på introducerende forelæsninger med indlejrede diskussioner, fremlæggelser og case-arbejde.

Studiefaseaktiviteter:

 • Case-arbejde.
 • Forberedelse af forelæsninger.
 • Forberedelse af fremlæggelser.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Anne Gerdes gerdes@sdu.dk Institut for Design og Kommunikation, Forskningsområdet Viden, Læring og IT, SDU Design
Peter Schneider-Kamp petersk@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi, Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi, fiktiv)

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb