DM883: Distribuerede systemer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340091102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340091101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 08-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Igen

Faglige forudsætninger

Den studerende forventes at være bekendt med det grundlæggende i operativsystemer, computernetværk og concurrent programmering.

Formål

Dette kursus præsenterer og undersøger principperne og værktøjerne til design og implementering af distribuerede systemer.  Dette kursus er organiseret i tre dele:

 • Den første del dækker arkitektoniske aspekter af distribuerede systemer og analyserer de vigtigste paradigmer f.eks. multi-tier, peer-to-peer.
 • Den anden dækker kommunikationsmodeller og middleware-løsninger.
 • Den tredje del dækker de vigtigste problemer, der ofte opstår i distribueret programmering, f.eks. opnå konsensus, detektion af fejl og deadlock, ressourcefordeling og replikation.  Denne del diskuterer også vigtige algoritmiske og tekniske løsninger.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at reflektere over viden inden for datalogi og til at identificere videnskabelige problemer.
 • Give færdigheder til at belyse hypoteser på en kvalificeret teoretisk baggrund og henvise kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.
 • Give viden om og forståelse af, hvordan videnskabelig viden opnås og modelleres gennem et samspil mellem teori og eksperiment.

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er, at den studerende demonstrerer uafhængighed i analyse, design og programmering af distribuerede systemer. Efter kurset forventes den studerende at kunne:

 • Identificere scenarier og løsninger i distribuerede systemer.
 • Beskrive distribuerede arkitekturer og algoritmer, der er omfattet af kurset.
 • Forklare problemer, teknikker og løsninger til distribuerede systemer.
 • Argumentere for egenskaber for konkrete distribuerede systemer.
 • Beskrive og analysere distribuerede arkitekturer og algoritmer under brug af modelbaserede metoder.
 • Designe og implementere ikke-trivielle distribuerede systemer.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:  

 • Logisk tid og global tilstand i distribuerede systemer.
 • Kommunikationsparadigmer, meddelelsesbestilling og gruppekommunikation.
 • Distribueret koordination og delt hukommelse.
 • Konsensus og aftale i distribuerede systemer.
 • Replikering, konsistens og fejltolerance.
 • Decentraliserede og peer-to-peer arkitekturer

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Projekter og mundtlig prøve

EKA

N340091102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

Mundtlig prøve - 30 minutter

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

5

Uddybende information

I løbet af kurset tildeles et sæt opgaver såvel som et afsluttende projekt. Disse danner grundlaget for en mundtlig eksamen ved kursets afslutning. Den endelige karakter vil være baseret på et samlet indtryk af den studerendes præstationer i de to elementer, der er en del af evalueringen. Censor vil være i stand til at se besvarelsen af de tildelte opgaver.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 24 timer.
 • Træningsfase: 16 timer, heraf eksaminatorie: 16 timer.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Selvstudium af visse emner fra lærebogen.
 • Selvstændig opsamling på intro og træningsfasen.
 • Løsning af små opgaver, individuelt eller i små grupper.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Marco Peressotti Peressotti@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode