DM550: Introduktion til Programmering

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N330001102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N330001101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 26-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

15015201 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Kurset samlæses med DM857


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset giver en introduktion til struktureret og objekt-orienteret programmering. Kurset giver et videnskabeligt grundlag for at løse problemer ved modellering og implementering af edb-programmer.

I forhold til uddannelsens læringsresultater har kurset eksplicit fokus på:

 • giver kompetence til at planlægge og udføre computerprogrammer i Java 
 • viden om fælles programmering metoder
 • udvikling af færdigheder i at programmere i flere typer programmeringssprog
 • udvikling af færdigheder i softwareudvikling
 • udvikling af færdigheder i at konstruere større softwaresystemer
 • udvikling af færdigheder i at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
 • udvikling af færdigheder i at beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
 • giver kompetence i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge
 • giver kompetence i at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • give kompetence til at designe højere niveau software arkitekturer

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • designe objektorienterede modeller for konkrete problemer.
 • udarbejde en programstruktur baseret på modellen.
 • implementere det planlagte program i det konkret anvendte programmeringssprog.
 • finde og bruge egnede elementer i det til sproget hørende programbibliotek.
 • planlægge og gennemføre en afprøvning af programmet.
 • designe og implementere rekursiv løsning af problemer.
 • designe og implementere abstrakte datatyper.
 • anvende basale træstrukturer og algoritmer for disse.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • De basale struktureringsredskaber sekvens, gentagelse, betinget instruktion og underprogram.
 • Fundamentale datastrukturer som lister, maps, træer.
 • Objektorienteret programmeringsteknik, herunder eksempler og anvendelser.
 • Rekursion og rekursive data strukturer.
 • Eksempler på abstrakte datatyper og deres realisering.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Gruppe projekt med mundtlig forsvar

EKA

N330001102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Forsvaret afholdes som gruppeeksamen.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

94 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 42
 • træningsfase: Antal timer: 42, heraf 14 timer eksaminatorie og 28 timer laboratorie
 • Studiefase: Antal timer: 10

og I introfasen benyttes en kombination af klassiske forelæsninger, hvor fagets grundbegreber og metoder præsenteres, og mere anvendelsesorienterede forløb, hvor der undervises i hvordan den opnåede viden kan anvendes i konkrete scenarier. Træningsfasen er opdelt i eksaminatorier og labs, hvor de studerende lærer de kompetencer, der sætter dem i stand til at omsætte deres viden til løsning og efterfølgende til konkrete computerprogrammer. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med at øge deres forståelse og deres kompetencer vedrørende fagets indhold.

Aktiviteter i studiefasen: Programmering af små opgaver og projekter.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Peter Schneider-Kamp petersk@imada.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Jan Baumbach jbaumbac@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode