BMB821: Specialeforberedende kursus

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N210016112, N210016102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210016101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

01013101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Bachelorgrad i BMB eller Biomedicin.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have basalt kendskab til forskningsområderne på BMB og IMM
 • Være i stand til selvstændigt at tilegne sig viden indenfor et nyt stofområde
 • Være i stand til selvstændigt at planlægge udarbejdelsen af et projekt, herunder basal time-management og risikovurdering.
 • Kunne anvende gængse tekstbehandlingsprogrammer og graffremstillingsværktøjer
 • Kunne benytte fagets litteratursøgningsværktøjer
 • Kunne formidle en kompleks biologisk problemstilling i et logisk og sammenhængende sprog

Formål

Kurset har til formål at introducere den studerende til et afgrænset emneområde, indenfor hvilket specialet forventes udarbejdet. Kurset er et selvstudium under vejledning fra den forventede kommende specialevejleder og undervejs i kurset udarbejder den studerende en rapport der indeholder et overblik over relevant baggrundslitteratur for det kommende specialeprojekt, samt en forsøgsplan for specialearbejdet. Kurset sikrer at den studerende er optimalt forberedt til det kommende specialearbejde, samt afklaret med valg af emne og vejleder.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i bacheloruddannelsen indenfor BMB eller Biomedicin, og giver et fagligt grundlag for at udføre specialeprojektet, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at gøre den studerende i stand til at:

 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over biokemiske og molekylærbiologisk viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • planlægge videnskabelige projekter på et højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller
 • opnå ekspertviden på et afgrænset forskningsområde inden for det biokemiske og molekylær biologiske eller biomedicinske felt
 • opnå viden om teorier og eksperimentelle metoder baseret på højeste internationale forskning inden for biokemiens og molekylær biologiens eller biomedicinens centrale områder

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • selvstændigt formulere og analysere en biokemisk eller molekylærbiologisk problemstilling
 • gennemtænke, begrunde og planlægge et større videnskabeligt projekt som er praktisk gennemførlig og som vil bibringe forskningsfeltet ny viden
 • på overbevisende måde tolke videnskabelige data og vurdere metoders styrker og begrænsninger med henblik på at anvende tilsvarende eller tilpassede metoder
 • formulere sig skriftligt klart og modent under anvendelse af faglig korrekt terminologi og demonstrere et betydeligt overblik over forskningsfeltet

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Litteratursøgning og kildekritik
 • Forsøgsplanlægning
 • Projektstyring, herunder time management
 • Vurdering af eksperimentelle metoders styrker og svagheder
 • Perspektivering af videnskabelige resultater, herunder til FNs verdensmål
 • Arbejdsmiljø og risikovurdering

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøver a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Indlevering af titel samt navn på vejleder senest 14 dage efter studiestart

EKA

N210016112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Frist for aflevering af eksamensopgaven er 31. januar for efteråret og 30. juni for foråret.

Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts. 
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøver a) N210016101, BMB821: Specialeforberedende kursus

Udprøvninger

Individuel opgave

EKA

N210016102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

5 timer per semester

Undervisningsform

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 5

De 5 timer i introfasen udgøres af vejledningstimer, oftest, men ikke nødvendigvis, varetaget af den kommende specialevejleder. Specialevejlederen kan således godt være forskelig fra vejlederen i det specialeforberedende kursus.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Litteratursøgning og læsning
 • Forsøgsplanlægning
 • Udarbejdelse af rapport

Skemaoplysninger

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb