BMB543: Biomedicinsk Mikrobiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200032102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200032101
ECTS-point: 7.5

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar


Indgangskrav

Dette kursus kan kun vælges, hvis kurset indgår som et konstituerende fagelement på din uddannelse. Dvs. faget kan ikke vælges som valgfag.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til fundamental biologi, kemi og mikrobiologi, som undervist på kurserne BMB533 og BMB507.
 • Have kendskab til litteratursøgning.
 • Kunne anvende Word.

Formål

Kurset har til formål at de studerende opnår viden om bakteriers patogene egenskaber og sygdomsmæssige betydning. De studerende stifter bekendtskab med patogene bakteriers interaktion med værtsorganismer og indføres i de grundlæggende molekylære mekanismer, der ligger til grund for bakteriers sygdomsfremkaldende evne. Endvidere bliver de studerende indført i metodekritisk gennemgang af forskningspublikationer, samt bliver sat i stand til at reflektere over innovative aspekter indenfor biomedicinsk mikrobiologi.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BMB533 Molekylær biologi og proteinkemi samt BMB507 Fundamental mikrobiologi, og giver et fagligt grundlag for at tilegne sig viden relateret til emner inden for molekylærbiologi og infektionsimmunologi senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at undersøge problemstillinger inden for fagområder relateret til molekylærbiolog og mikrobiologi.
 • Give færdigheder i metodekritisk gennemgang af originallitteratur.
 • Give viden om og forståelse for bakteriers sygdomsmæssige betydning.
 • Give færdigheder i at sætte begrebet innovation i en faglig kontekst samt belyse sammenhænge imellem innovation, mikrobiologi og sundhed

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Redegøre for bakteriers sygdomsmæssige betydning.
 • Beskrive patogene bakteriers interaktion med en værtsorganisme.
 • Beskrive de molekylære mekanismer der ligger til grund for bakteriers sygdomsfremkaldende evne.
 • Redegøre for grundlæggende molekylærbiologiske metoder til undersøgelse af vært-patogen interaktioner.
 • Planlægge og gennemføre et teoretisk projektarbejde baseret på forskningspublikationer.
 • Søge efter forskningspublikationer, som er relevante for projektet, og benytte den fundne information i relation til projektet.
 • Anvise muligheder for anvendelsesorienteret brug af teoretisk viden
 • Beskrive overordnede koncepter i innovationsprocesser og disses relevans for faglig innovation

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Patogene bakteriers biologi.
 • Vært-patogen-relationer.
 • Molekylære determinanter for patogene egenskaber hos bakterier.
 • Bakteriel patogenese.
 • Patogene bakteriers sygdomsmæssige betydning, herunder epidemiologi, diagnostik, behandling og forebyggelse af infektionssygdomme.
 • Innovationsprocesser og typer/grader af innovation
 • Patenter, nyhedsafsøgning og patentansøgning

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Projektopgave

EKA

N200032102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

Cirka. 20 minutter per studerende

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

7.5

Uddybende information

Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet og kursets pensum med individuel bedømmelse..
Projektrapporten skal medbringes.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

30 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 20
 • Træningsfase: Antal timer: 10, heraf 6 timer eksaminatorier og 4 timer vejledningsmøder

Introfasen består af forelæsninger, hvor dialog primært skabes via summemøder med sidemanden samt underviser i plenum. I forelæsningerne gives en introduktion til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til kursets litteratur (forskningsartikler) som de studerende forventes at studere selvstændigt. Træningsfasen er baseret på eksaminatorietimer, hvor de studerende opnår træning i forståelse af metoder og resultater præsenteret i originale forskningsartikler, samt ved vejledningstimer med en af kursets undervisere omkring kursets projektopgave. I studiefasen forventes den studerende at arbejde med selvstudium af kursets litteratur (forskningsartikler) samt spørgsmål til eksaminatorietimerne. Endvidere forventes den studerende at indgå i en projektgruppe, hvor gruppen søger relevant litteratur (forskningsartikler) til opgaven, forbereder spørgsmål til møder med vejleder og skriver en fælles projektrapport

Aktiviteter i studiefasen:

 • Projektarbejde i grupper á 5-6 studerende; litteratursøgning; forberedelser til møder med vejleder; skrivning af projektrapport.
 • Selvstændig forberedelse til eksaminatorietimer; læse forskningsartikler samt forberede besvarelser af spørgsmål til disse.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Birgitte H. Kallipolitis bhk@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Janne Kudsk Klitgaard jkklitgaard@health.sdu.dk Klinisk mikrobiologi
Mikkel Girke Jørgensen mikkelj@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode