BMB541: Principperne for udvikling af lægemidler

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200020112, N200020102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200020101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-03-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Dog kan dette kursus kun vælges, hvis det:

 • indgår konstituerende på din uddannelse
 • det står som specifik anbefaling til valgfri ECTS på det anbefalede studieforløb
 • er del af en defineret overgangsordning for et kursus, du endnu ikke har afsluttet

Faglige forudsætninger

Kurset forløber i tæt dialog med det sideløbende kursus BMB544 og tager afsæt i den her erhvervede basale molekylær- og cellebiologiske viden.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå og forholde sig til principperne for udvikling af ny medicin, herunder anvendelse af den moderne bioteknologi i behandling af sygdomme hos mennesker, samt forstå den rolle man som biomediciner spiller. Ydermere tjener kurset til at sætte den studerende i stand til at perspektivere senere kurser med højere teoretisk abstraktionsniveau til en bredere faglig sammenhæng.

Kurset forløber i tæt dialog med det sideløbende kursus BMB544 og tager afsæt i den her erhvervede basale molekylær- og cellebiologiske viden. Kurset giver et fagligt grundlag for en dybere forståelse og perspektivering af emnerne på følgende kurser BMB531, BMB533, og BMB536 der er placeret senere i uddannelsen.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
Give kompetence til at:
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde
Give færdigheder i at:
 • kombinere de grundvidenskabelige discipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner, hvor fokus er på den menneskelige organisme (immunologi, fysiologi og anatomi)
 • kunne tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og kunne anvende denne viden reflekterende 
Give viden om:
 • processerne for udvikling af ny medicin
 • de forskellige krav der stilles til afprøvning af sikkerhed og effekt af ny medicin
 • teorier og eksperimentelle metoder inden for molekylær biologiens og biomedicinens centrale områder
 • lægemidlers virkninger på organsystemer
 • den videnskabelige terminologi, der anvendes indenfor de molekylærbiologiske og biomedicinske fagområder i relation til lægemiddeludvikling

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Forstå de overordnede principper for udvikling af nye lægemidler indtil godkendelse til klinisk brug
 • Opnå kendskab til den proces, der er forbundet med identifikation af nye lægemidler
 • Overordnet forstå, hvorledes biologiske lægemidler produceres
 • Forstå design og evaluering af et klinisk studie
 • Forstå den molekylære basis for udvalgte sygdomme
 • Forstå principperne for identifikation af udviklingsstrategier for lægemidler, baseret på viden om den molekylære basis for sygdomme
 • Opnå kendskab til udvalgte lægemidlers virkninger på organismen

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Lægemiddeludvikling historisk set
 • Processer og faser i lægemiddelforskning
 • Lægemiddelinteraktion med targets eller receptorer
 • Farmakokinetik og farmakodynamik
 • Toksikologisk test af lægemidler
 • Processer og faser i lægemiddeludvikling
 • Kliniske studier: design og statistisk evaluering
 • Produktion af biologiske lægemidler
 • Molekylær basis forståelse af sygdomme som forudsætning for udvikling af lægemidler
 • Informationssøgning i relation til løsning af opgave
 • Molekylær basis for udvalgte sygdomme
 • Antistoffer som lægemidler

Litteratur

Wiley Blackwell: Drugs; From Discovery to Approval, af Rick Ng, 3rd edition.
Kopier af uddrag fra bøger og tidsskrifter, disse udleveres under kurset.

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Skriftlig opgave, afleveres i grupper

EKA

N200020112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

2.5

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200020102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

2 timer

Hjælpemidler

Eksamen er uden hjælpemidler. Dog er indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC tilladt. Desuden er Maple, Mathematica, Mathcad, MathLab, GeoGebra Apps, R, R-Studio, CAS TI-Nspire, Ms Excel og LibreOffice Calc tilladt. WordMat er tilladt, men anbefales ikke. Brug af WordMat er på eget ansvar og der ydes ikke support ved nedbrud eller andre fejl som er forårsaget af programmet. 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på system DE-Digital Eksamen i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. 

ECTS-point

2.5

Uddybende information

Eksamen afvikles som en multiple choice test.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 22
 • træningsfase: Antal timer: 18, heraf 18 timer eksaminatorie
 • Studiefase: Antal timer: 83

Introfasen består af forelæsninger, hvor de studerende informeres bredt om aspekter af lægemiddelforskning med fokus på emner af relevans for biomedicinere. Desuden vil de blive vejledt i kompetenceopnåelse samt informationssøgning.

I træningsfasen, som omfatter computersimuleringer og problembaseretlæring, arbejder de studerende med forskellige opgaver og opnår derved kompetencer i kursets centrale dele. I studiefasen forventes de studerende at arbejde selvstændigt med lærebogen og eksempler og øvelser heri. De studerende forventes at bruge en del af studiefasen til at arbejde på opgaver i relation til træningsfasen og repetere til den skriftlige eksamen.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læsning af pensum
 • Se videoer der gennemgår dele af pensum
 • Besvarelse af teoretiske opgaver
 • Udarbejdelse af opgave i grupper
 • Arbejde med Computersimulationer, e-test etc.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jonas Heilskov Graversen jgraversen@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.