BMB536: Metabolsk og hormonel regulering

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200027102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200027101
ECTS-point: 7.5

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01013501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til fundamental biokemi og basal organisk kemi.
 • Kunne anvende basal biokemi og organisk kemi til at diskutere hvorledes biokemiske processer er integrerede og reguleres.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til beskrive og redegøre for metaboliske omsætningsveje i pattedyrceller og deres regulering på det molekylære plan. Deltagerne vil opnå kendskab til signaleringsmekanismer omhandlende hormoner, vækstfaktorer, receptorer, kinaser, calcium, og transkriptionsfaktorer. Dette er vigtigt i forhold til den studerendes forståelse af biokemiske processer, som er centrale elementer i forståelsen af fysiologien hos mennesker og patofysiologiske forhold.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurser i Fundamental Biokemi så som BMB530 eller BMB532 som forudsættes kendt, og giver et fagligt grundlag for at studere emner indenfor fysiologi, patofysiologi, samt eksperimentelt arbejde under Bsc- og speciale projektet, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til diskutere og analysere regulering af metabolismen og biokemiske processer på molekylært plan.
 • Give færdigheder indenfor regulering af metabolismen i pattedyr og fysiologiske mekanismer.
 • Give viden om hvorledes;
  • 1) biokemiske processer reguleres på molekylært plan,
  • 2) hvordan disse er forbundet med hinanden,
  • 3) hvordan metabolske processer er integreret med hinanden mellem diverse organer.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

 • beskrive metabolitter, enzymer, coenzymer i glycogen- og fedtsyremetabolismen samt reguleringen heraf.
 • redegøre for dannelsen og funktionen af lipoproteiner som chylomicroner, VLDL, HDL samt LDL, samt beskrive deres respektive roller i triglycerid/cholesterol homeostase.
 • redegøre for hvorledes vesikulær transport foregår i eukaryote celler.
 • beskrive hvorledes forhøjet kolesterol i blodet kan give anledning til udvikling af hjerte-kar sygdomme.
 • redegøre for syntesen af phospholipider og triglycerider samt hvorledes syntesen af phospholipider nøje er forbundet med aminosyremetabolismen.
 • redegøre for hvorledes glucogene samt ketogene aminosyrer omsættes og hvorledes aminogrupper kan bortskaffes i urinstofcyklus.
 • redegøre for hvorledes aminosyrer syntetiseres ud fra intermediater i glycolysen og citrosyrecyklusen.
 • beskrive hvorledes reguleringen af syntesen af forgrenede aminosyrer samt glutamin syntese finder sted.
 • på basis af egne forsøg redegøre for glucose-fedtsyrecyklus.
 • redegøre for virkningen af hormonerne insulin, glucagon, noradrenalin og adrenalin på de metaboliske omsætningsveje i hjerne, muskler, lever og fedtvæv.
 • beskrive de mekanismer der ligger til grund for den hormonelle påvirkning af blodets indhold af glucose, fedtsyrer og ketonstoffer
 • redegøre for de metaboliske tilpasninger der sker som følge af fødeindtagelse, faste samt diabetes (type 1 og 2) samt muskelarbejde.
 • beskrive strukturen og funktionen af 7TM receptorer, G-proteiner og signalvejene der medføre dannelse af sekundære ”budbringere” så som Ca++, IP3 og cAMP, samt redegøre for hvorledes aktiviteten af disse signalveje og niveauet af disse messengere kan reguleres.
 • beskrive strukturen og funktionen af tyrosin-kinase receptorer, herunder insulin-receptoren, og redegøre for hvordan PI3 kinasen-signalvejen og MAPK vejen kan aktiveres af insulin

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 1. Regulering af glykolyse/gluconeogenese/TCA
 2. Lipidabsorption, transport og lipoproteiner
 3. Membran transport
 4. Fedtsyrenedbrydning
 5. Fedtsyresyntese
 6. Kompleks lipidsyntese
 7. Aminosyre metabolisme
 8. Hormoners virkningsmekanismer/signal transduktion
 9. Regulering af metabolisme herunder glukose-fedtsyre cyklus
 10. Integration af metabolismen
 11. Ca2+ signalering
 12. Metabolske sygdomme
Glukose-fedtsyre
cyklus samt integration af metabolismen vil blive illustreret i praksis
via en laboratorieøvelse. Endvidere behandles relevante
videnskabsteoretiske og etiske aspekter i relation til kursets øvrige
emner.

  Litteratur

  • David L. Nelson and Michael M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 6. Udgave. 
  • K. Frayn: Metabolic Regulation, a human perspective, 3. Udgave. 
  • Øvelsesvejledning. 

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Portfolioeksamen

  EKA

  N200027102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  Skriftlig eksamen - uden hjælpemidler, 180  minutter.

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  7.5

  Uddybende information

  Portfolioeksamen bestående af fire elektroniske eksamener (BlackBoard) som afholdes under kursusforløbet og en skriftlig stedprøve i juni. De fire eksamener i løbet at kurset er med hjælpemidler og holdes åbne i to til tre dage. Stedprøven i juni er uden hjælpemidler og dækker de forskellige emner i kurset. En deleksamen kan kun tages en gang. Point akkumuleres og karakter gives baseret på endeligt antal point. 

  Fordeling af eksamener og point er som flg.: Primo/medio marts: 10%, Primo april:10 %, primo maj: 10%, ultimo maj: 10%, medio juni: 60%. Intern censur ved undervisere. Når alle deleksamener er fuldført, oplyses en samlet karakter som er baseret på det antal point der er opnået. Karakter efter 7-trinsskalaen. Deltagelse i stedprøven i juni er et krav for at kunne opnå 02 eller højere. 

  Formen af reeksamen vil i udgangspunktet være en stedprøve som tæller 100%. Point opnået ved de fire deleksamener og den skriftlige stedprøve i juni bortfalder og er ikke gældende ved reeksamen. Eksamensformen ved reeksamen kan dog også være en anden.

  Vejledende antal undervisningstimer

  72 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen. Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 36
  • Træningsfase: Antal timer: 36, heraf 26 timer eksaminatorie og 10 timer laboratorieøvelser.

  Forelæsninger giver en introduktion og overblik over de væsentligste elementer i kurset, og forbereder de studerende til at arbejde videre med de enkelte elementer i E-timer, i form af opgaveløsning og besvarelse af målbeskrivelser. Øvelserne uddyber regulering og integration af metabolismen ved at undersøge glukose-fedtsyre cyklus i praksis.

   Aktiviteter i studiefasen:

  • Forberedelse til forelæsninger- og eksaminatorietimer (læsning og opgaveregning)
  • Eksamenslæsning

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Nils J. Færgeman nils.f@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Kim Ravnskjær ravnskjaer@bmb.sdu.dk Functional Genomics and Metabolism

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode