BMB528: Mikrobiologi for farmaci

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200025112, N200025102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200025101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 23-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01011301(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået BMB507.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende forventes at have kendskab til fundamentale molekylærbiologiske principper som gennemgås i FF503 der følges sideløbende.

Formål

Formål med faget er introducere studerende i farmaci til mikroorganismers biologi, bakteriers sygdomsfremkaldende egenskaber og antibiotika.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne [FF503], og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne [FA504, Lægemiddelfremstilling], der er placeret senere i uddannelsen.

De studerende vil opnå et kendskab til mikrobiologiens central emneområder, så de kan anvende de væsentligste mikrobiologiske begreber De studerende vil desuden opnå praktiske færdigheder i:

 • at undersøge mikroorganismer ved mikroskopi.
 • at arbejde i laboratoriet under anvendelse af sterile teknikker.
 • at anvende basale dyrkningsteknikker for mikroorganismer.
 • at bestemme bakteriers kimtal i vandige prøver samt i luft.
 • at undersøge interaktioner mellem bakterier og antibiotika.

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

 • beskrive bakteriecellers struktur og molekylære opbygning.
 • beskrive opbygningen og egenskaber af virus og protozoer.
 • forklare hvordan bakterier kan føre til sygdomme og hvordan immunforsvaret reagere på infektioner.
 • skildre virkning af forskellige antibiotika og hvorledes antibiotikaforbrug kan føre til resistens.
 • være bekendt med bakteriers rolle under lægemiddel fremstilling, herunder kontaminering og konservering.
 • beskrive sterilisations metoder og principper.

Indhold

 • Mikrobiel vækst 
 • Cellestruktur og funktion
 • Mikroorganismer og behandling af infektioner
 • Antibiotika og resistens udvikling
 • Antiviral forbindelser og fungicider
 • Detektion og identifikation af mikroorganismer
 • Lægemiddel fremstilling: produktkontaminering og konservering samt metoder og krav som findes i den Europæiske Pharmacopoeia (Ph.Eur.)
 • Design af sterilisationsprocesser og sterilisationsmetoder
 • Mikrobiologisk laboratorieteknik

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Laboratorieøvelser og rapport

EKA

N200025112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N200025101, BMB528: Mikrobiologi for farmaci

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200025102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Alle skriftlige, ikke digitale hjælpemidler er tilladt. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

126 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 14
 • Træningsfase: Antal timer: 27 
 • Studiefase: Antal timer: 85
 • Total: Antal timer: 126

Der vil være en nær sammenhæng mellem udarbejdelse af teoretiske opgave i studiefasen og træningsfasen. Der vil derfor være rig mulighed for at få vejledning i opgaveudarbejdelse som del af træningsfasen. Endvidere udarbejdes en skriftlig rapport i studiefasen som en del af fuldførelsen af laboratorieøvelser.

-Aktiviteter i studiefasen:

 • Læsning af pensum
 • Besvarelse at teoretiske opgaver
 • Rapportskrivning i 2-mands grupper

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Mikkel Girke Jørgensen mikkelj@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode