BMB508: Avanceret Molekylær Biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N200022112, N200022102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200022101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 28-09-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset samlæses med: BMB809: Avanceret Molekylær Biologi  (10 ECTS)
01013601(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til grundlæggende begreber indenfor biokemi og molekylærbiologi
 • Kunne anvende den naturvidenskabelige metode til at gennemføre forsøg og fortolke eksperimentelle data
 • Have kendskab til stoffet fra FF503 og BMB533 Molekylær Biologi og Protein Kemi.

Formål

Kurset har til formål at give studerende en sammenhængende viden om
molekylær- og cellebiologiske processer i humane celler og i eukaryote
modelsystemer.
Kurset bygger videre på den viden, der er erhvervet i
BMB533 "Molekylær biologi og protein kemi", og giver et fagligt grundlag
for at arbejde med emner indenfor biokemi, molekylærbiologi og
biomedicin i forbindelse med bachelor og kandidatuddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give
  viden om hvordan celler i multicellulære organismer kommunikerer med
  hinanden via ekstracellulære ligander, hvordan de viderebringer og
  integrerer informationer via  receptorer og signaleringsveje og hvordan
  dette regulere kromatinstruktur og genekspression og herigennem bidrager
  til kontrol af cellevækst, cellecyklus, celledifferentiering og
  apoptose. Dette belyses med eksempler på hvordan stamceller
  vedligeholdes og induceres til differentiering og hvordan fejl i
  signaleringsmekanismer medvirker til udvikling af cancer. 
 • Give viden om basale molekylære og cellebiologiske metoder til funktionelle studier af humane celler
 • Give
  færdigheder til at læse og forstå litteratur indenfor biokemi,
  molekylærbiologi og biomedicin med fokus på signal transduktion og
  genregulering.
 • Give kompetence til at forstå sammenhænge mellem
  genotype og fænotype i humane celler og kunne anvende denne viden til at
  løse biologiske spørgsmål der går på tværs af kursets emner.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 1. Beskrive den generelle opbygning af eukaryote gener og kromosomer 
 2. Forklare hvordan kromatinstrukturer reguleres og hvordan DNA- og histon-modifikationer bidrager til denne proces
 3. Forklare hvordan transkriptionsfaktorer og transskriptionelle processer regulerer gen-ekspression
 4. Forklare
  hvorledes post-transkriptionelle processer, herunder RNA modifikationer
  og alternativ splicing, er reguleret og hvordan de bidrager til kontrol
  af gen-ekspression
 5. Forklare funktion og regulering af forskellige typer af ikke-kodende RNA
 6. Forklare
  hvorledes forskellige klasser af membranbundne receptorer aktiveres og
  hvorledes signaler integreres og overføres fra cellemembranen til kernen
  og hvordan dette bidrager til kontrol af gen-ekspression
 7. Forklare
  hvorledes cellecyklus reguleres i eukaryote celler og hvilken betydning
  check points har for opretholdelse af genom integritet og stabilitet.
 8. Forklare hvorledes anti-apoptotiske og pro-overlevelsessignaler regulerer overlevelse og apoptose
 9. Forklare
  hvorledes protooncogener, oncogener og tumorsuppressorer styrer den
  normale cellecyklus, vækst og udvikling og hvorledes ændringer i disse
  gener/proteiner medvirker til udviklingen af kræft
 10. Forklare hvorledes virus og carcinogener kan fremme dannelsen af kræftceller
 11. Forklare hvorledes celletyper specificeres og hvorledes den tidlige udvikling af forskellige eukaryote organismer reguleres
 12. Forklare
  principperne i metoder til analyse af gen og protein funktion baseret
  på transgene og knockout celler og modelorganismer, genom-sekventering,
  og visualisering af proteiner i celler
 13. Anvende billedbehandlingsprogrammet ImageJ til analyse og præsentation af mikroskopibilleder
 14. Udlede konklusioner gennem tolkning af eksperimentelle data
 15. Argumentere for mulige løsninger på komplekse og tværgående biologiske spørgsmål

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder
 • DNA, kromosomer, og genomer
 • Kontrol af genekpression
 • Hvordan celler, molekyler og biologiske systemer analyseres 
 • Hvordan celler visualiseres
 • Cellesignalering
 • Cellecyklus
 • Celledød
 • Cancer
 • Stemceller og vævsfornyelse

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Grupperapport over laboratorieøvelser

  EKA

  N200022112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  3

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. 

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N200022102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  7

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  80 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 40
  • Træningsfase: Antal timer: 40

  I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærerbogen og udleverede litteratur. Derudover indgår supplerende skriftlige hjemmeopgaver og udarbejdelse af laboratorierapport som centrale elementer i studiefasen. De studerende kan forvente feedback på laboratorierapporten fra en underviser. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt at reservere tid til repetition forud for den skriftlige eksamen.
  Introduktion til kursets emner og hvor dialog skabes primært via spørgsmål. Undervisningen er forskningsbaseret og forskningsrelevante emner tages op til diskussion via to symposier med inviterede foredragsholdere. Forelæsningerne sigter mod at hjælpe og motivere de studerende til selvstændigt at studere lærebogen for at styrke deres fagkompetencer.

  I træningsfasen bygges der videre på kompetencer indenfor kursets centrale dele. Eksaminatorietimerne er fortrinsvis baseret på en gennemgang af udleverede opgaver. I laboratorieøvelserne arbejder de studerende i grupper af 2-4 med praktiske øvelser og datafortolkning. Øvelserne har fokus på visualisering af celler i forhold til cellecyklus, apoptose og cancer og giver således de studerende et førstehåndskendskab til cellers struktur og funktion som hjælper og motiverer dem til selvstændigt at studere lærebogens cellebiologiske aspekter.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jens S. Andersen jens.andersen@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Jan-Wilhelm Kornfeld janwilhelmkornfeld@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
  Susanne Mandrup s.mandrup@bmb.sdu.dk Functional Genomics and Metabolism

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode