BB913: Introduktion til klimatilpasning

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N150014102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Akademisk overbygningsuddannelse

STADS ID (UVA): N150014101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-05-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Introkursus på AO i Klimatilpasning. Formålet med kurset er at skabe et fagligt fundament, idet der på uddannelsen er studerende med en både samfundsvidenskabelige, humanistisk videnskabelige, teknisk videnskabelige og naturvidenskabelige baggrunde. 

Kurset erstatter den kombination af nedenstående kurser som fremgår af studieordningen:

 • BB905: Grundlæggende økologi og biogeokemi
 • BB906: Energiforsyning og design af transportsystemer til overflade- og spildevand
 • BB907: Introduktion til forurenende stoffer i miljøet
 • BB908: Introduktion til miljøøkonomi, klimaaftryk og livscyklusvurdering

Indgangskrav

Kurset kan kun følges af studerende tilmeldt AO i klimatilpasning.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset formål er at skabe et fælles fagligt fundament for studerende på AO i klimatilpasning. Når klimaet ændrer sig, påvirkes alt liv på Jorden. Både kemiske, fysiske og biologiske processer og kredsløb påvirkes. Den studerende får en grundlæggende viden om vandets kredsløb, stofkredsløb, og økosystemer. Desuden introduceres de kontrollerende faktorer for klimaet. Den studerende får viden om effekterne af forurenende stoffer på miljøet herunder basale toksikologiske og økotoksikologiske begreber, samt et indblik i de miljømæssige konsekvenser af menneskelige aktiviteter. 

Derudover har kurset til formål at give de studerende basal viden om afløbsteknik samt en introduktion til forskellige energiformer, og deres betydning for klimaaftryk. Derudover introduceres det danske energisystem og forskellige energiformer, fossile såvel som ikke fossile. De studerende får en introduktion til miljøøkonomiske metoder og livscyklusvurderinger, herunder udarbejdelsen og brugen heraf med udgangspunkt i klimaaftryk.

Endelig, er formålet at de studerende skal opnå basal praktisk erfaring i at håndtere og bruge miljø- og klimadata.

Kurset giver et fagligt grundlag for uddannelsens senere kurser.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset fokus på at:

 • Give kompetencer til arbejde med økologiske og biogeokemiske problemstillinger. 
 • Give viden om de væsentligste begreber og processer indenfor klimaændringer.
 • Forstå og arbejde med transport af regn- og spildevand.
 • Forstå energiformers betydning for klimaaftryk
 • Give kompetence til at forstå effekter af forurenende stoffer på de omgivende økosystemer.
 • Give viden om specifikke stoffers/stofgruppers skadevirkninger på mennesker og på flora/fauna i miljøet.
 • Forstå kompleksisten i miljøøkonomi og livscyklusvurderinger

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:     

 • Beskrive hydrauliske processer samt grundlæggende vandkemi og biogeokemi
 • Redegøre for abiotiske faktorers betydning for biologiske processer
 • Gøre rede for drivhusgasser og deres effekter på klimaet og økosystemerne
 • Opnå generel viden om afløbsteknik 
 • Opnå generel viden om forurening og rensning af jord og vand koblet til klimaeffekter
 • Redegøre for energiproduktion - fossile og alternative energiformer til havs og på land 
 • Gøre rede for de væsentligste forurenende stoffer i miljøet.
 • Beskrive forventede klimaeffekter på spredning og akkumulering af forurenende stoffer
 • Redegøre for basale miljøøkonomiske principper med fokus på klimatilpasning 
 • Gøre rede for bæredygtighedsindikatorer: Miljø- og klimaaftryk
 • Gøre rede for livscyklusanalyser og beskrive deres anvendelse indenfor klimatilpasning
 • Håndtering og forståelse af tilgængeligt data – herunder håndtering af primær litteratur

Indhold

Kursets indhold er tilrettelagt så en del af undervisningen er fælles for alle studerende, mens en anden del målrettes den faglige baggrund man kommer med, så eksempelvis studerende med en ikke-naturvidenskabelig baggrund følger specifikke naturvidenskabelige lektioner. Den målrettede undervisning vil blive tilpasset afhængig af sammensætningen af de studerendes faglige baggrund. På denne måde tilpasses undervisningsforløbet så kursets mål og kompetencemål opnås med udgangspunkt i den enkelte studerendes faglig baggrund. 

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • Vandkredsløb, biogeokemiske processer samt stofkredsløb
 • Kontrollerende faktorer for klimaet 
 • Håndtering og brug af miljø- og klimadata
 • Basal viden om afløbsteknik
 • Energiproduktion med fossil og vedvarende energi samt energiproduktionens effekt på klimaet
 • Humane- og miljømæssige effekter af f.eks. hormonforstyrrende stoffer, metaller, kulbrinter, sur nedbør, radioaktive elementer, lægemidler og pesticider.
 • Tilgange og metoder indenfor miljøøkonomi samt basal viden om livscyklusanalyser (LCA)

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N150014102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

2 timer

Hjælpemidler

Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v. 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af MCQ-testen. Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Skriftlig eksamen afvikles som en MCQ.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefase.
 • Introfase 30 timer 
 • Træningsfase: 20 timer heraf E-timer: 20 timer
 • Aktiviteter i studiefasen
      - Løsning af gruppeopgaver
      - Selvstudie af visse dele af pensum
      - Selvstændig opsamling af intro- og træningsfasen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Sara Egemose saege@biology.sdu.dk Økologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Birgitte Lilholt Sørensen bls@igt.sdu.dk SDU Life Cycle Engineering Odense
Jane Ebsen Morthorst jamor@biology.sdu.dk Økotoksikologi Odense
Karl Michael Attard karl.attard@biology.sdu.dk Nordcee Odense

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.