BB825: Miljøkvalitet og miljøbedømmelse i vandløb

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110029112, N110029102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110029101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 22-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Bemærk: Kurset inkluderer overnatning på feltstationen Svanninge Bjerge. Man opkræves et mindre beløb som dækker forplejningen mens man er på feltkurset.

Forår 2020: Feltturen til Svanninge Bjerge ligger den 21-25 april 2020. 

04013201(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til generel vandløbsøkologi f.eks. som opnået i kurset BB510.

Formål

Kurset skal give de studerende et forbedret kendskab til
vandløbsøkologi og fysiske forhold i vandløb. De studerende skal kende
det tekniske grundlag for målsætning og tilsyn med vandløb og kurset
skal sætte dem i stand til at bestemme tilstanden i et vandløb i forhold
til miljømål ved brug af de flora- og faunaelementer, som indgår i
danske kvalitetsindeks til vandløbsbedømmelse. 
Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i ferskvandsøkologi,  BB510. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give
  kompetencer til at styre arbejds- og udviklingssituationer,
  selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde og tage ansvar
  for egen faglig udvikling og specialisering.
 • Give færdigheder i
  at udføre miljøbedømmelse i vandløb, i at identificere de problemer, som
  evt. forhindrer vandløbet i at opfylde miljømålet samt i bestemmelse af
  biologiske og fysiske indeks til vandløbsbedømmelse.
 • Give viden om vandløbsøkologi, vandløbsforurening, vandløbshydraulik og vandløbsrestaurering.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Anvende biologiske og fysiske indeks samt kemiske målinger til bedømmelse af vandløbs miljøkvalitet
 • Fortolke og vurdere de mest brugte faunaindex.
 • Opstille realistiske mål for vandløbskvalitet i forhold til jordbund, terræn og arealudnyttelse i oplandet.
 • Foretage hydrometriske målinger og beregninger

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Introduktion til lovgrundlag for administration af vandløb.
 • Hydrometri og vandløbshydraulik.
 • Fysiske forhold og fysiske indeks i danske vandløb.
 • Vandløbsøkologi.
 • Vandløbsforurening.
 • Vandløbsrestaurering.
 • Biologisk vandløbsbedømmelse

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Obligatorisk deltagelse i 5-dages ekskursion

  EKA

  N110029112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenslement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N110029101, BB825: Miljøkvalitet og miljøbedømmelse i vandløb

  Udprøvninger

  Samlet vurdering af rapport og mundtlig fremlæggelse med opfølgende spørgsmål

  EKA

  N110029102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

   Tilladte hjælpemidler er rapport og noter.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  52 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) Antal timer: 8
  • Træningsfase: 44 timer, heraf: Eksaminatorie: 4 timer og Laboratorieøvelser: 40 timer

  Undervisningsform: 8-9 timers forelæsninger med praktiske demonstrationer af metoder efterfølges at 5 dages feltekskursion med udgangspunkt i Svanninge Bjerge Feltsstation. Rapportarbejde vejledes både under feltkurset og ved efterfølgende 4 timers eksaminatorier.

  Aktiviteter i studiefasen: I studiefasen læses pensum, som ikke gennemgås i introfasen og der skrives rapport og i felt- og laboratoriedelen.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Henning S. Jensen Hsj@biology.sdu.dk Biologisk Institut, Center for Sørestaurering (CLEAR) , Sino-Danish University Center (SDC)

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Registrering & Legalitet

  NAT

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode