BB822: Matematisk Miljømodellering 1

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110026102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110026101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 11-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

04007401(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad i Biologi, miljøteknologi eller tilsvarende.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til økologi og miljøproblemstillinger
 • Kunne anvende basal matematik

Formål

Kurset har til formål, at de studerende gennem en tematiseret
undervisning opnår et grundigt kendskab til anvendeligheden af
matematisk modellering som værktøj, og ved hjælp af modelværktøjer
bliver i stand til at bearbejde lokale såvel som globale miljø- og
klima-temaer.
Kurset bygger oven på den viden, der er
erhvervet i kurserne [økologi (BB510), Miljøkvalitet og Miljøbedømmelse i
ferskvand(BB825)], og giver et fagligt grundlag for de studerende at
benytte matematiske modeller i speciale-projektet.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at de studerende kan:
 • Give kompetence til at styre arbejds- og udviklingssituationer og tage ansvar for egen faglig udvikling. 
 • Give
  færdigheder i at planlægge og udføre modelbaserede analyser af simple
  og komplekse miljøproblemstillinger og i at anvende, diskutere og
  perspektivere simple og komplekse modelstimuleringsresultater
 • Give viden om matematiske modellers anvendelse i miljøproblemstillinger

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Strukturere
  et modelleringsforløb, indeholdende en kritisk følsomhedsanalyse,
  parameterisering, kalibrering- og valideringsprocedure.
 • Anvende modellerne til opstilling af og simulering af egnede scenarier.
 • Begrunde det specifikke valg af integrationsrutiner i dynamisk modelleringsforløb. 
 • Diskutere og perspektivere modelresultater på et miljøfagligt grundlag.
 • Analysere og anvende konceptuelle modeller for simple såvel som komplekse miljøproblemstillinger. 

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Introduktion til miljø-modellering 
 • Klassificering af modeller: statiske modeller, dynamiske modeller 
 • Numerik i dynamisk modellering 
 • Terrestriske modeller 
 • Vandkvalitets-modeller 
 • Atmosfære modeller 
 • Øko-toksikologisk modellering 
 • Miljømanagement modeller
 • Klima- og klimatilpasnings-modeller 
 • Case-studier 
 • Kobling af dynamiske modeller og GIS-modeller

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenslement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Obligatoriske opgaver der bedømmes samlet

  EKA

  N110026102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  50 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 14
  • Træningsfase: Antal timer: 36, heraf 30 timer eksaminatorie og 6 timer laboratorie

  Undervisningsform: De enkelte miljøfaglige temaer og de koblede modeludfordringer præsenteres i forelæsninger. Derefter bearbejder de studerende emnet i grupper hvor de opstiller modeller og simulerer den specifikke miljøproblemstilling. Opgaverne afsluttes med en mindre rapport eller præsentation for holdet.

  Aktiviteter i studiefasen : Fokus er fordybelse i stoffet, forståelse og udvikling af samarbejdskompetencer ved gruppe-opgaver.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Mogens Flindt Mrf@biology.sdu.dk

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Registrering & Legalitet

  NAT

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode