BB551: Toksikologi

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N560029112, N560029102
Censur: Intern prøve, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N560029101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 06-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Kursus kan ikke følges af farmaci studerende der tidligere har bestået BB544: Toksikologi A og BB524: Toksikologi B.
Kursus kan ikke følges som valgfag, hvis man tidligere har bestået BB544: Toksikologi A og/eller BB524: Toksikologi B som valgfag.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at 

 • Have kendskab til grundlæggende kemi, molekylærbiologiske begreber og biokemiske processer
 • Kunne anvende basalt laboratorieudstyr og udføre simple koncentrations- og fortyndingsberegninger

Almene studiekompetencer: Kurset forudsætter aktiv deltagelse og kendskab til dialogbasereret undervisning. Ydermere forventes det at den studerende:

 • kan samarbejde i forskellige læringssituationer 
 • Har kendskab til databasesøgning, mundtlig præsentation, grundlæggende laboratorieteknikker.
 • Har kendskab til laboratoriesikkerhed

Formål

Kurset har til formål at introducere grundlæggende toksikologiske termer, samt tilhørende biokemiske og fysiologiske sammenhænge. Opsætning og analyse af basale toksikologi-eksperimenter udføres ligeledes i det afsluttende laboratoriekursus.
Dette er vigtigt i forhold til at forstå mekanismer bag bivirkninger af, og toksiske reaktioner på, farmaceutika, samt for at forstå food-drug, drug-drug og drug-miljøgift interaktioner. Denne viden er nødvendig for farmaceuter der skal rådgive på apoteker såvel som for farmaceuter, biomedicinere og biologer, som sigter på arbejde indenfor medicinalindustri og miljøregulering.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at udføre og analysere basale eksperimenter indenfor toksikologi.
 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • Give færdigheder i læsning og håndtering af primærlitteratur.
 • Give viden om grundlæggende mekanismer bag toksicitet i mennesker.
 • Give viden om brugen af organismer som model for human toksicitet, herunder brugen af andre hvirveldyr som forsøgsdyr og de toksikologiske udfordringer derved. 

For farmaceuter og biologer giver kurset fagligt grundlag for at studere emnerne Mekanistisk Toksikologi (farmaceuter) og Molekylær Toksikologi (biologer) der er placeret på kandidatuddannelsen samt som forberedelse til speciale i toksikologi/økotoksikologi.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Analysere toksikokinetiske data
 • Beskrive de centrale organer og mekanismer involveret i omsætning af xenobiotika, herunder miljøfremmede stoffer og farmaceutika hos mennesker.
 • Præsentere og formidle videnskabeligt materiale på en fornuftig og overskuelig vis.
 • Beskrive xenobiotikas påvirkning af hormonsystemer
 • Forklare de molekylære mekanismer bag udvalgte stofgruppers toksicitet
 • Udføre og afrapportere kvantitative, biokemiske laboratorieforsøg

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 •  Toksikologi/økotoksikologi
 •  Biologi/biokemi
 •  Fysiologi

De overordnede temaer for kurset er:

 • Cellulære processer involveret i toksiske påvirkninger
 • Organspecifikke toksiske påvirkninger
 • Kernereceptor-medieret toksicitet
 • Hormonforstyrrende stoffers effekter på mennesker og andre hvirveldyr
 • Molekylære mekanismer bag toksiciteten af metaller, nanopartikler og naturlige toksiner fra planter og svampe
 • Kilder til artsforskelle i toksicitet
 • Farmaceutikas effekter på miljøet

Litteratur

Pharmaceutical Toxicology af Mulder og Dencker
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratoriekursus

EKA

N560029112

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

0

Uddybende information

Aktiv deltagelse i alle laboratorieøvelser, herunder aflevering af opgaver som forberedelse til øvelser og mundtlig fremlæggelse af resultater fra laboratorieøvelser. Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N560029101, BB551: Toksikologi

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N560029102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

4 timer

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

80 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 32 timer 
 • Træningsfase 48 timer, heraf eksaminatorier 12 timer og laboratorieøvelser 36 timer 

Forelæsningerne tager udgangspunkt i bogen, som er tilknyttet kurset, samt primær+sekundær litteratur på Blackboard. Hvert kapitel gennemgås med fokus den information der præsenteres i bogen, samt baggrunden for denne. Handler afsnittet eksempelvis om levertoksiner, gives der en introduktion til leverens form og funktion. Den grundlæggende viden om hvert organ bruges til at forstå forskellige modelgiftstoffers påvirkning af menneskekroppen. Undervisningen vil bestå af introduktionsforelæsninger til emnerne hvorefter stoffet vil blive gennemarbejdet i detaljer i dialogform gennem spørgsmål i E-timerne. Studiefasen er derfor blandt andet:

 • Løsning af ugentlige opgaver med henblik på diskussion af disse ved eksaminatorierne
 • Forberedelse af laboratoriearbejdet
 • Selvstudium af visse emner fra lærebogen
 • Selvstændig opsamling på intro og træningsfasen

Vi arbejder efter SDU’s principper om aktiv læring, og forelæsninger vil derfor indeholde interaktive elementer som f.eks. gruppearbejde, digitale læringsmidler, diskussion og spørgsmål.

Til laboratoriekurset bliver de studerende bedt om at lave en risikovurdering af deres eksperimenter. De studerende skal forberede hvert eksperiment, før de går i laboratoriet. Dette er en del af forudsætningsprøven og der er indlagt tid i skemaet til dette, da god forberedelse er en forudsætning for at starte laboratoriekurset.

Den sidste skemalagte laboratoriegang bruges til evaluering og mundtlig præsentation af resultater fra laboratoriet.
Laboratoriearbejdet knytter sig tæt til teorien fra kurset.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Elvis Genbo Xu elvis@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Henrik Holbech hol@biology.sdu.dk Biologisk Institut
Johannes Lørup Buch jbuch@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode