BB511: Zoofysiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N100040112, N100040122, N100040102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100040101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 29-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at kende pensum fra første år på biologistudiet (BB537).

Formål

Kurset bygger på den viden, der er erhvervet i kurset BB537. Formålet med kurset er at give en generel introduktion til basale fysiologiske begreber og mekanismer hos dyr, hovedsageligt hvirveldyr – heriblandt mennesket. I kurset gennemgås fysiologiske mekanismer fra celleniveau til hele organismer, i relation til dyregruppernes evolutionsmæssige status og hvordan fysiologiske tilpasninger er nødvendige for at dyr kan fungereunder forskellige betingelser. Vigtige uddrag af zoofysiologiens videnskabshistorie og videnskabsteori er inkluderet i gennemgangen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit focus på at:
 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • Give
  færdigheder i at gennemføre eksperimentelle undersøgelser, forholde sig
  kritisk til biologiske teorier samt formulere, vurdere og løse
  biologiske problemstillinger.
 • Give en viden om og refleksiv
  forståelse for biologiens videnskabelige teori, om eksperimentelle
  metoder og sikkerheden omkring disse, om aktuelle forskningsemner og om
  disses anvendelse i diskussionen af biologiske problemstillinger.

Målbeskrivelse

Studerende demonstrerer evnen til at:
 • Demonstrere en semikvantitativ forståelse af basale fysiologiske mekanismer;
 • Gøre rede for vigtige eksperimenter, der har opklaret centrale fysiologiske mekanismer;
 • Gøre
  rede for begrebet homeostase, dvs. hvordan væv og organer indvirker på
  hinanden og ved feedback mekanismer regulerer hele dyrets tilpasning til
  ændrede betingelser;
 • Beskrive og forklare basale zoofysiologiske mekanismer hos hvirveldyr.
 • Beskrive strukturen og redegøre for funktionen ved transport af stoffer over cellemembraner.
 • Identificere de vigtigste ioner og membranelementer
 • Redegøre
  for hvordan elektrisk spændingsforskel opstår over nerve- og
  muskelmembraner og hvordan aktionspotentialer dannes og udbredes.
 • Beskrive strukturen og redegøre for funktionen af synapser og den motoriske endeplader.
 • Beskrive de vigtigste sansemodaliteter og redegøre for hvordan sanseinput kodes i nervesystemet.
 • Beskrive strukturen af muskler og redegøre for musklers funktion.
 • Beskrive de vigtigste endokrine væv og hormoner og redegøre for hvordan de medvirker til organismens homeostase.
 • Redegøre for hvordan samspillet mellem det endokrine system og nervesystemet opretholder oganismens homeostase.
 • Beskrive
  det cardiovaskulære systems funktionelle opbygning i de forskellige
  hvirveldyrgrupper samt sammenhængen mellem fysisk aktivitet og
  hjerte-karsystemets regulering
 • Redegøre for blodets betydning
  for transport af næringsstoffer, gasser, affaldsstoffer, og hormoner og
  for regulering af legemstemperaturen.
 • Beskrive
  respirationssystemets funktionelle opbygning i forskellige
  hvirveldyrgrupper, og redegøre for dets regulering i hvile og under
  aktivitet, dets betydning for legemets syre-base balance, samt samvirket
  mellem respiration og cirkulation.
 • Beskrive de
  osmoregulatoriske og syre-base regulatoriske principper og mekanismer
  hos forskellige akvatiske og terrestriske dyregrupper, herunder fokus på
  nyrernes funktion og regulering hos pattedyr.
 • Diskutere og
  forklare hvordan fysiologiske mekanismer er integrerede, så de i samspil
  gør dyr i stand til at leve i deres omgivelser.
 • Planlægge, udføre og afrapportere kvalitative og kvantitative zoofysiologiske eksperimenter

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 1. Cellemembraner og proteiners rolle i transport over cellemembranen.
 2. Nervesystemets struktur og funktion.
 3. Sanseorganer. Transduktion og kodning af stimuli i forskellige typer af generelle og specielle sanseorganer.
 4. Muskler,
  med vægt på skeletmuskulatur. Mikroskopisk og makroskopisk opbygning af
  muskulatur. Kontraktion af muskelfibre og biomekanik.
 5. Kirtler
  og hormoner: det endokrine systems opbygning og fysiologiske rolle ved
  regulering af cellulære funktioner, metabolisme og vækst samt
  reproduktionssystemets opbygning og funktion hos hun- og hankøn.
 6. Adfærd: samspillet mellem sanseorganer og effektorganer (muskler og kirtler) så dyret ved sin adfærd tilpasses betingelserne.
 7. Det
  kardiovaskulære systems opbygning i forskellige hvirveldyrgrupper.
  Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og hjerte- karsystemets regulering,
  samt blodets betydning for transport af næringsstoffer, gasser,
  affaldsstoffer, og hormoner og for regulering af legemstemperaturen
 8. Respirationssystemets
  opbygning i forskellige hvirveldyrgrupper, dets regulering i hvile og
  under aktivitet, dets betydning for legemets syre-base balance, samt
  samvirket mellem respiration og cirkulation.
 9. Osmoregulatoriske
  og syre-base regulatoriske principper og strategier hos forskellige
  hvirveldyrgrupper, herunder fokus på nyrernes funktion.
 10. Vigtige uddrag af zoofysiologiens videnskabshistorie og videnskabsteori.
 11. Generel
  elektrofysiologi, musklers, nervers, hjertets og det respiratoriske
  systems funktion vil blive illustreret i praksis ved laboratorieøvelser.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelser

  EKA

  N100040112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset 

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N100040101, BB511: Zoofysiologi

  Udprøvninger

  Aflevering af 4 rapporter og 2 skriftlige essays

  EKA

  N100040122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’.

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N100040102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  9

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  96 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen

  Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 56
  • Træningsfase: 40 timer, heraf: 24 timer eksaminatorie og 16 timer laboratorieøvelser

  De studerende introduceres til det faglige pensum gennem forelæsninger, hvor der lægges vægt på interaktive indslag. Efterfølgende arbejdes der med opgaver og yderligere faglig gennemgang i eksaminatorietimer, hvor de studerende i højere grad forventes at deltage aktivt med mundtlig præsentation. Som et supplement til disse to undervisningsformer, illustreres udvalgte overordnede fysiologiske principper og metoder gennem 4 laboratorieøvelser. De studerendes skriftlige færdigheder testes gennem afrapportering af laboratorieøvelserne (grupper), hvortil der gives feedback. For at styrke de studerendes skriftlige færdigheder er der yderligere indlagt 2 individuelle skriftlige essay afleveringer.

  Aktiviteter i studiefasen:
  I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen og eksempler og opgaver heri samt i det tilknyttede online materiale. Derudover indgår såvel skriftlige hjemmeopgaver og laboratorierapporter som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser på begge dele. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt et reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Steffen Madsen steffen@biology.sdu.dk Biologisk Institut

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Coen Elemans coen@biology.sdu.dk Biologisk Institut
  Signe Brinkløv brinklov@biology.sdu.dk Biologisk Institut

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode