BAKE502: Bachelorprojekt i kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N530035102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530035101
ECTS-point: 20

Godkendelsesdato: 15-11-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1137/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder.

Bemærk: Hvis projektet udarbejdes i gruppe, skal der kun indsendes én fælles kontrakt med alle gruppemedlemmers navne.
Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Bachelorprojektet skal inkludere et resumé over rapportens indhold. Såfremt rapporten er skrevet på dansk udfærdiges resuméet på engelsk. Såfremt rapporten er skrevet på engelsk, udfærdiges resuméet på dansk. Se mere i Studieordningen §7.5.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Bachelorprojektet repræsenterer afslutningen på bacheloruddannelsen i kemi. Projektet skal således demonstrere, at den studerende har erhvervet den faglige viden og de teoretiske og eksperimentelle kvalifikationer, der gør den studerende i stand til selvstændigt at identificere, formulere, løse og diskutere problemstillinger indenfor et afgrænset kemisk emne.

Målbeskrivelse

Ved projektets afslutning kan den studerende:
  • Identificere og formulere kemiske problemstillinger og planlægge eksperimentel og/eller teoretisk vidensindsamling til løsning af disse,
  • analysere og anvende opnået forskningsrelateret viden,
  • forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller,
  • vurdere og perspektivere egne resultater på baggrund af eksisterende viden,
  • strukturere og styre afviklingen af et kemisk projekt og generere et udbytte, som står mål med den anvendte tid.

Indhold

Projektets emne fastlægges i samarbejde med en vejleder, og projektbeskrivelsen godkendes som en del af projektkontrakten af vejleder, institut, og studienævn.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Afleveringsfrist - ordinær eksamen:
Bachelorprojekter tilmeldt i forårssemestret skal afleveres senest 1. juni. 
Bachelorprojekter tilmeldt i efterårssemestret skal afleveres senest 1. januar.

Afleveringsfrist - reeksamen:
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts. 
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august.

Udprøvninger

Projekt

EKA

N530035102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

20

Uddybende information

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst 4 studerende i fællesskab. Udarbejdes bachelorprojektet af flere studerende i fællesskab vil bachelorprojektet indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

Som studerende kan man forvente en halv til en hel times vejledning om ugen.

Skemaoplysninger

33
Monday
15-08-2022
Tuesday
16-08-2022
Wednesday
17-08-2022
Thursday
18-08-2022
Friday
19-08-2022
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 6 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 6 E21
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 6 E21