BABMB500: Bachelorprojekt i biomedicin

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N200001102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200001101
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 19-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.

Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1137/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder.
Bemærk: Hvis projektet udarbejdes i gruppe, skal der kun indsendes én fælles kontrakt med alle gruppemedlemmers navne.


Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Biomedicinstuderende, som skriver bachelorprojekt ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi skal have en vejleder fra instituttet samt evt. en ekstern vejleder. Biomedicinstuderende, som skriver bachelorprojekt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, skal have en vejleder fra både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (hovedvejleder) og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (medvejleder) og evt. en ekstern vejleder.

Bachelorprojektet skal inkludere et resumé over rapportens indhold. Såfremt rapporten er skrevet på dansk udfærdiges resuméet på engelsk. Såfremt rapporten er skrevet på engelsk, udfærdiges resuméet på dansk. Se mere i Studieordningen §7.5.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende en introduktion til at udføre et mindre forskningspræget projekt. Den studerende trænes i at opnå en grundlæggende viden indenfor det valgte emneområde, at identificere og formulere en mindre kompleks videnskabelig problemstilling (med støtte fra vejlederen) og derefter behandle problemstillingen på en videnskabelig måde med inddragelse af relevant videnskabelig litteratur. Projektet skal udformes således, at det udgør et relevant, afgrænset emne indenfor det biomedicinske fagområde og projektarbejdet kan baseres på eksperimentelle undersøgelser (herunder laboratorieforsøg) og/eller teoretiske studier. Introduktion til søgning og brug af videnskabelig litteratur til støtte for forskningen indgår som en vigtig del af kurset.

Bachelorprojektet omfatter: 

  • En selvstændig afgrænsning, løsning og perspektivering inden for det valgte emne. Projektet afsluttes med en rapport

Målbeskrivelse

Bachelorprojektet vil give viden til den studerende om, hvordan en videnskabelig problemstilling formuleres og udforskes. Det studerende vil lære at inddrage relevant primær faglitteratur og information til løsning af projektets problemstilling. Projektet vil træne den studerende til at arbejde selvstændigt og give den studerende færdigheder i at formulere sig videnskabeligt og forholde sig kritisk til egne og andres resultater.

Rapporten skal demonstrere at den studerende har erhvervet den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, der gør den studerende i stand til at formulere og forsøge at løse en problemstilling inden for et afgrænset fagligt emne, samt at reflektere over den anvendte teori og analysere og uddrage konklusioner fra benyttede kilder.

Indhold

Et bachelor projekt skal udføres inden for det biomedicinske fagområde i samarbejde med en underviser fra BMB eller i samarbejde med en underviser fra Det sundhedsvidenskabelige fakultet og en underviser fra BMB.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Afleveringsfrist - ordinær eksamen
Bachelorprojekter tilmeldt i forårssemestret skal afleveres senest 1. juni.
Bachelorprojekter tilmeldt i efterårssemestret skal afleveres senest 1. januar.

Afleveringsfrist - reeksamen
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts.
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august.

Udprøvninger

Projekt

EKA

N200001102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

15

Uddybende information

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst 4 studerende i fællesskab. Udarbejdes bachelorprojektet af flere studerende i fællesskab vil bachelorprojektet indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve. Rapporten kan udarbejdes på dansk eller engelsk.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

Som studerende kan man forvente en halv til en hel times vejledning om ugen.

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E18, F19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E18, F19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E24
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E19