Kandidatspeciale - Cand.merc.aud. (Deltid)

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B200017212, B200017202
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt, 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200017201
ECTS-point: 30

Godkendelsesdato: 29-09-2017


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200017201

Fagtitel

Kandidatspeciale - Cand.merc.aud. (Deltid)

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

30

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

29-09-2017

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Rikke Holmslykke Kristensen rhkr@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Før undervisningstilmelding til specialet, skal den studerende have været undervisningstilmeldt 80 ECTS i forudgående semestre. I de 80 ECTS skal indgå alle de obligatoriske fag.
Desuden skal den studerende have bestået mindst 60 ECTS ved tidspunkt for undervisningtilmelding.
Studienævnet kan dispensere fra dette begrundet i usædvanlige forhold.

Anbefalede forudsætninger

Viden om teorier og metoder som er indeholdt i de obligatoriske fag på uddannelsen.

Studerende, der påbegynder arbejdet med kandidatspecialet, forventes selvstændigt at kunne:

 • Udvælge en problemstilling, som er relateret til teoriudvikling eller problemløsning i praksis.
 • Redegøre for relevansen af problemstillingen og hvilken teori og/eller empiri samt metode, der som udgangspunkt skal anvendes for at kunne give en tilfredsstillende undersøgelse af problemet og forslag til løsning/udvikling af teorien.
 • Strukturere og gennemføre arbejde med løsning/besvarelse af problemstillingen, herunder foretage søgning af relevant litteratur og empiri ved hjælp af bibliotekets databaser.
 • Udvælge, redegøre for og reflektere kritisk over fremfunden litteratur.
 • Anvende teorier, metoder og teknikker, der indgår i læringsmålene i de konstituerende fag på cand.merc.aud. herunder forholde sig kritisk til såvel anvendt teori og empiri som resultater af analyser.
 • Kommunikere klart og gennemføre en selvstændig argumentation på det sprog, specialet skrives på.

Formål og sigte

Det er formålet, at den studerende i sit speciale får lejlighed til at demonstrere evnen til selvstændigt og professionelt at kunne definere, afgrænse, analysere, vurdere og løse en problemstilling inden for cand.merc.aud.-uddannelsens konstituerende fag på en måde, der er relevant og ansvarlig i forhold til interessenterne.
Problemstillingen skal egne sig til at udvikle og demonstrere evnen til vidensproduktion på højt niveau. Den studerende får mulighed for at demonstrere sin indsigt i fagområdets teorier og metoder og sin evne til at anvende denne og andre kvalifikationer opnået under cand.merc.aud.-uddannelsen til selvstændigt at udvikle og producere viden på højt niveau.

Indhold

Den studerende kan vælge at skrive sit speciale inden for et af følgende områder:
1. Udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for regnskab/revision.
2. Udgangspunkt i en teoretisk problemstilling inden for regnskab/revision (f.eks. uoverensstemmende teorier, dokumenterede afvigelser mellem teori og empirisk observation).
3. Udgangspunkt i en juridisk problemstilling.

Målbeskrivelse

Det er målet med kandidatspecialet, at den studerende i en skriftlig rapport, der overholder almindelige videnskabelige standarder, og en mundtlig præsentation samt diskussion heraf viser:

Viden om:
 • kriterier for metodevalg
 • betydningen af metodevalget i forhold til undersøgelsens resultat
 • det udvalgte område baseret på højeste internationale forskning.
Færdighed i at:
 • udvælge en for uddannelsen relevant problemstilling, herunder at kunne begrunde sit valg
 • formulere problemstillingen, så den fremstår velstruktureret, præcis og entydig samt inddrager relevante etiske dilemmaer
 • analysere og strukturere den valgte problemstilling
 • formidle resultaterne til fagfæller i en overskuelig og struktureret form i en skriftlig rapport
 • kunne reflektere over kvalitet og validitet af analyseresultaterne
 • diskutere problemstillingen i forbindelse med det mundtlige forsvar, herunder svare på spørgsmål med tilknytning til problemstillingen
 • kommunikere de væsentligste elementer af afhandlingen i kort form i et resume på engelsk eller andet fremmedsprog efter aftale med vejleder.
Kompetence i at:
 • identificere de væsentligste kilder og teoridannelser inden for den valgte problemstilling
 • anvende evnen til egen læring samt den opnåede viden til selvstændigt at identificere og udvælge et teoretisk grundlag, der enten udbygger eller uddyber den viden, der er opnået på cand.merc.aud.-uddannelsens konstituerende fag
 • anvende analyseresultaterne til en vurdering af den udvalgte problemstilling
 • anvende analyseresultaterne til at fremsætte eventuelle løsningsforslag under inddragelse af relevante hensyn til faglig etik og ansvarlighed
 • anvende analyseresultaterne til en perspektivering af problemstillingen, så den sættes ind i en større sammenhæng. 

Særlige forhold: Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af specialet ifølge reglerne i studieordningen.

Særligt for specialer med udgangspunkt i en regnskabsmæssig eller revisionsmæssig problemstilling skal den studerende kunne:
 • Beskrive vigtige elementer i den udvalgte teori og relatere disse til hinanden samt til den konkrete problemstilling.
 • Udvikle og gennemføre et undersøgelsesdesign, der bringer uddannelsens teorier og metoder i anvendelse, og hvis resultat kan besvare undersøgelsens spørgsmål.
 • Afrapportere undersøgelsens resultater og reflektere over dennes kvalitet og validitet.
 • På et videnskabeligt grundlag foretage et argumenteret valg af løsning/konklusion ud fra undersøgelsens resultat.
 • Reflektere over implikationer af de trufne valg.
Særligt for specialer med udgangspunkt i en juridisk problemstilling skal den studerende kunne:
 • Anvende juridisk metode, herunder være bevidst om de anvendte kilders retskildeværdi.
 • Beskrive, analysere og vurdere en juridisk problemstilling med udgangspunkt i juridisk metode, herunder kunne inddrage relevante retskilder.
 • Perspektivere gældende ret på det valgte emne.
 • Hvis den studerende har valgt at inddrage en konkret eller tænkt casevirksomhed, vil der i bedømmelsen blive lagt vægt på den studerendes inddragelse af relevant teori (lovgivning, praksis etc.), den studerendes løsningsforslag og disses sammenhæng med teorien og den konkrete virksomhed.

Litteratur

Der skal anvendes litteratur på et højt fagligt niveau, der afspejler den videnskabelige viden, som på tidspunktet for specialet er tilgængeligt, og som er passende til løsning af den valgte problemstilling.

Undervisningsform

Den studerende skal tilmelde sig undervisningsaktiviteten via udfyldelse af vejlederkontrakt, der sendes til Efteruddannelse.

Procedure for tildeling af vejleder, fælles informationsmøder og andre aktiviteter i forbindelse med specialearbejdet fremgår af siden for speciale på studiets side på den relevante campus. Opmærksomheden henledes på, at der vil være informationsmøde om specialeskrivning, som den studerende kan deltage i som led i sin forberedelse til arbejdet med specialet. 

Den studerende skal gennem arbejdet med kandidatspecialet opnå erfaring med at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling inden for cand.merc.aud.-uddannelsens konstituerende fag. Den studerendes læring sker derfor primært gennem selvstændigt arbejde understøttet af en tilknyttet vejleder. Vejleder tildeles efter lokalt fastsat procedure. Denne oplyses på cand.merc.aud. deltids web siderne, punkt vedr. specialet.

Uanset om der er tale om første indlevering ved ordinær prøve eller ved tidspunktet for omprøve, ydes der udelukkende vejledning inden den dato, der er fastsat til aflevering for den ordinære prøve.

Arbejdsbelastning

Specialet udarbejdes over samlet 9 måneder (to semestre).

Skemalagt undervisning:
Vejledning
____

Kandidatspecialet har et omfang svarende til 1/2 studieår = 30 ECTS = 810 arbejdstimer.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Navn

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Tidsmæssig placering

Den studerende skal tilmelde sig undervisningsaktiviteten via udfyldelse af vejlederkontrakt, der sendes til Efteruddannelse.

Udprøvninger

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Navn

Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

-

Uddybende information

-

EKA

B200017212

Eksamen - Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Navn

Eksamen - Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Tidsmæssig placering

1. prøveforsøg

Specialet skal afleveres senest 9 måneder efter, at der er indgået vejlederaftale. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 8 uger efter aflevering.
Der er løbende mulighed for indgåelse af vejlederkontrakt, hvor dato for indgåelse af vejlederkontrakt ikke er bundet omkring tidspunkter for semesterstart.

Hvis specialet ikke afleveres rettidigt, eller specialet er afvist uden bedømmelse, eller specialet opnår karakteren -3 eller 00 efter det mundtlige forsvar, registreres et brugt prøveforsøg.

2. prøveforsøg

Der er 3 måneder til 2. prøveforsøg. Fristen for aflevering er 3 måneder efter udløbet af første prøveforsøg, hvis der ikke er indleveret rettidigt, eller specialet er afvist uden bedømmelse. Fristen er løbende måned plus 3 måneder efter tidspunktet for afholdelse af det mundtlige forsvar, hvis et mundtligt forsvar har været afholdt.

Der er mulighed for at aflevere en ny vejlederaftale med en revideret opgaveformulering. Den reviderede opgaveformulering skal ligge inden for samme emneområde. Aflevering af ny vejlederaftale ændrer ikke afleveringsdatoen. Den profilansvarlige godkender efter indstilling fra vejleder den reviderede opgaveformulering.

3. prøveforsøg

Afleveres specialet ikke inden for den nye frist, eller afvises specialet uden bedømmelse, eller opnår specialet ikke en bestået karakter, tildeles et 3. prøveforsøg efter samme regler som for prøveforsøg nr. 2. Hvis specialet ikke er afleveret rettidigt eller er afvist uden bedømmelse, vil det sige, at der fastsættes en frist for indlevering, der ligger 3 måneder efter frist for indlevering for 2. prøveforsøg. Hvis der har fundet et mundtligt forsvar sted, fastsættes en frist, der er løbende måned plus 3 måneder efter tidspunktet for afholdelse af det mundtlige forsvar. 

Udprøvninger

Eksamen - Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Navn

Eksamen - Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Prøveform

Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Se under Tidsmæssig placering og Uddybende information.

Omfang

Se under Uddybende information.

Udlevering af opgave

Ikke relevant.

Indlevering af besvarelse

I SDU-assignment i Blackboard.

ECTS-point

30

Uddybende information

Rapporten kan skrives på dansk eller engelsk afhængigt af reglerne for den enkelte profil og efter aftale med vejleder.

Kandidatspecialet udarbejdes i grupper på to eller individuelt. For studerende, der har udarbejdet den skriftlige rapport i en gruppe, sker det mundtlige forsvar i forbindelse med projektet/specialet i den samme gruppe med individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Eksaminator sikrer, at det mundtlige forsvar gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Studienævnet kan give tilladelse til, at det mundtlige forsvar gennemføres individuelt. Ansøgningen skal begrundes.

Rapporten inklusive bilag indleveres gennem SDUassignment i blackboard. Rapporten forsynes med et resumé på engelsk (eller et anden hovedsprog efter aftale med vejlederen/vejlederne). Resuméet må være på højest 3 sider og medregnes ikke i det vejledende antal sider. Der henvises i øvrigt til formalia til skriftlige opgaver på erhvervsøkonomi (se via link på studiets side om eksamen).Titel på dansk (hvis relevant) og engelsk (altid) skal fremgå af forsiden.

Rapporten eksklusive resumé, indholdsfortegnelse, referenceliste og bilag må være på max. 70 normalsider for en studerende og max. 95 normalsider for to studerende. Det skal ikke specificeres hvem, der er ansvarlig for de enkelte afsnit.

Rapporten kan afvises, hvis den ikke opfylder formkravene i væsentlig grad. Det kan for eksempel være, fordi der mangler resumé eller referenceliste. Det kan også være, fordi rapportens omfang væsentligt overstiger det angivne omfang – eller er væsentligt under. Eventuel afvisning afgøres af vejleder. Ved afvisning påføres protokollen ”afvist”. Ved afvisning er 1. prøveforsøg opbrugt.

Til det mundtlige forsvar afsættes der 1 time til en studerende og 1½ time til eksamination af to studerende, inkl. votering. Det mundtlige forsvar indledes med, at de(n) studerende kort (maksimalt 15 min. hvis en studerende, 25. min hvis to studerende) præsenterer væsentlige elementer i specialet og baggrunden for disse. Herefter eksamineres de(n) studerende med udgangspunkt i rapporten og præsentationen.

Karaktergivning sker ud fra en samlet vurdering af rapporten og præstationen til det mundtlige forsvar. Karakteren gives ud fra, i hvor høj grad det skriftlige speciale og det mundtlige forsvar samlet opfylder de mål, som er beskrevet i målbeskrivelsen ovenfor. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af specialet. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af specialet ifølge reglerne i studieordningen.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B200017212, Eksamensbetingelse - Vejlederkontrakt B200017201, Kandidatspeciale - Cand.merc.aud. (Deltid)

EKA

B200017202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9345241 Kandidatspeciale - Cand.merc.aud. Deltid.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold. 
Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, er der brugt et prøveforsøg, medmindre universitetet har dispenseret, fordi der foreligger usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk Bachelor Model A Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 8
Efterår 2018 Obligatorisk Bachelor Model B Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 7
Efterår 2018 Obligatorisk HD-F og HD-R Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 8
Efterår 2019 Obligatorisk Bachelor Model A Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 8
Efterår 2019 Obligatorisk Bachelor Model B Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 7
Efterår 2019 Obligatorisk HD-F og HD-R Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 8
Forår 2019 Obligatorisk Bachelor Model A Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 8
Forår 2019 Obligatorisk Bachelor Model B Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 7
Forår 2019 Obligatorisk HD-F og HD-R Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Odense, Kolding 8