Narrativ medicin

Studienævn for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: S900014102
Censur: Intern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S900014101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 22-04-2021


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Narrativ medicin

UVA-kode

S900014101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Godkendelsesdato

22-04-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anders Juhl Langscheidel Rasmussen ajr@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Juhl Langscheidel Rasmussen ajr@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Anette Søgaard Nielsen ansnielsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Anita Wohlmann wohlmann@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Cindie A. Aaen Maagaard cindiem@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation (00)
Maja Thiele mthiele@health.sdu.dk Medicinsk gastroenterologi
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen mkandersen@health.sdu.dk IST - Almen Praksis
Morten Sodemann msodemann@health.sdu.dk Klinisk Institut
Peter Simonsen petsim@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Ulla Hedegaard uhedegaard@health.sdu.dk Klinisk farmakologi, farmaci og Miljømedicin

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Katja Kvistgaard Kolster Kirkegaard katja@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat Odense

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

Der bliver forsket og undervist på livet løs i den rolle, som viden om sprogbrug og fortællinger kan spille i forbindelse med patientinddragelse især i USA og England. Herhjemme beskæftiger flere behandlergrupper sig med narrativ medicin ud fra den nye forskning. Men hvad sker der egentlig, når patienten får lejlighed til at sætte ord på sine oplevelser af sygdom og behandling gennem sin egen personlige fortælling? Og når behandlerne begynder at tænke over, hvilke fortællinger de skaber og selv bliver del af? Der fokuseres i dette undervisningsforløb på, hvordan patienter, sundhedsprofessionelle og pårørende aktivt kan bruge fortællinger og et bevidst arbejde med det sprog, der benyttes heri, til at skabe inddragende behandlingsforløb.  

Underviserne på forløbet har beskæftiget sig praktisk og teoretisk med sundhedsfaglig kommunikation, med skønlitteratur og brug af fortællinger i behandlingen. De fremlægger ny international forskning inden for narrativ medicin og praktiske eksempler på, hvordan kendskab til fiktions- og non-fiktionsfortællinger fra litteratur og film kan styrke behandlingen. 

Foruden de tilknyttede SDU/OUH-forskere (Institut for Kulturvidenskaber, Institut for Sprog og Kommunikation samt Klinisk Institut og Institut for Sundhedstjenesteforskning) medvirker en gæsteunderviser fra Forfatterskolen.

Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende principper og metoder inden for narrativ medicin og narrative strategier for inddragelse af patienter og pårørende.

Obligatoriske forudsætninger

For at kunne deltage i modulet skal den studerende opfylde optagelseskravene for én af de fem uddannelser; Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje eller Den Sundhedsfaglige Kandidat. 


Anbefalede forudsætninger

Det forventes, at de studerende kan læse kortere videnskabelige artikler på engelsk og deltage aktivt i undervisningen, når sproget undtagelsesvist er på engelsk. Det forventes ligeledes, at de studerende vil forholde sig engageret, reflekteret og kritisk til et interdisciplinært felt som narrativ medicin, der blander metoder og vidensidealer fra humaniora og sundhedsvidenskab.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Undervisningsform
Præsentationer, oplæg, åben diskussion og kritisk refleksion. Desuden skal de studerende holde oplæg og give feedback på hinandens nærlæsning og oplæg. 

Prøveform
Aktiv deltagelse og tilstedeværelse

Målbeskrivelse - viden

Modulet kvalificere de studerende til at:
 • have teoretisk og praktisk viden om grundlæggende narrative strategier i patientinddragelsen, baseret på højeste internationale forskning
 • have viden om kreativ skrivning som patientinddragelse, baseret på højeste internationale forskning
 • have viden om relevans og evidens i forbindelse med brug af skønlitterære tekster i behandlingsforløb, baseret på højeste internationale forskning
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over og kritisk vurdere humanistisk viden om sprogs, litteraturs og kulturs effekt i patientinddragelsen
 • kunne forstå og kritisk reflektere over cases med patientfortællinger og patienters kreative skrivning samt effekten heraf

Målbeskrivelse - færdigheder

Modulet kvalificere de studerende til at:
 • kunne analysere og vurdere narrative perspektiver i behandlingssammenhænge med afsæt i forskning i narrativ medicin
 • kunne identificere og fremme patienters og pårørendes fortællende kompetencer
 • kunne sætte ord på viden om sproglig betydningsdannelse og metaforik i forbindelse med sygdom
 • kunne redegøre for faserne i et fortællende forløb og inddrage forskning om den praktiske anvendelse af skønlitterære tekster
 • kunne formidle forskningsbaseret viden om narrativ medicin

Målbeskrivelse - kompetencer

Modulet kvalificere de studerende til at:
 • have overblik over det præsenterede tværvidenskabelige felt narrativ medicin og afsøge nye narrative løsningsmodeller

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Kurset er tilrettelagt som præsentationer og oplæg til ny erkendelse, åben diskussion og kritisk refleksion ved forskere fra SDU og OUH. Der er udvalgt et materiale af artikler og skønlitterære tekster, der læses som forberedelse til de enkelte kursusgange – samlet i tekstantologien Syg litteratur (Munksgaard, 2. reviderede udgave 2018) og i forskningsantologien Læse, skrive og hele. Perspektiver på narrativ medicin (Syddansk Universitetsforlag, 2017). Der diskuteres således faglige artikler, præsenteres igangværende forskningsprojekter, nærlæses skønlitterære tekster og laves en række øvelser med kreativ skrivning. De studerende skal desuden i mindre grupper holde et oplæg om det pågældende emnes kliniske relevans for deres egen praksis. Der gives mundtlig feedback fra underviserne i undervisningen, og der opfordres til, at de studerende kommenterer på hinandens nærlæsning af tekster såvel som oplæg om klinisk relevans. 

Antal undervisningstimer

24 timer per kvartal

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27,5 timer pr. ECTS. I alt 137,5 timer i dette modul. Timerne fordeler sig på følgende vis: 
 • Konfrontationstimer: 24 timer (fordelt på seks lektioner)
 • Litteratur og film: 107,5 timer (dvs. cirka 18 timer forud for hver lektion)
 • Øvrig forberedelse: kortere oplæg i grupper: ca. 6 timer

Eksamensbestemmelser

Aktiv deltagelse og tilstedeværelse

Navn

Aktiv deltagelse og tilstedeværelse

Tidsmæssig placering

Prøvens tidsmæssige placering er samtidigt med afviklingen af undervisningen.

Udprøvninger

Aktiv deltagelse og 80% fremmøde

EKA

S900014102

Navn

Aktiv deltagelse og 80% fremmøde

Beskrivelse

Aktiv deltagelse og 80% fremmøde.

For yderligere oplysninger se eksamensbeskrivelse på e-learn.

Prøveform

Tilstedeværelse

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk, Engelsk

Hjælpemidler

Ikke relevant ved denne eksamensform.

ECTS-point

5

Uddybende information

Omprøve:

Omprøven finder sted indenfor samme semester som den ordinære prøve eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den studerende skal selv tilmelde sig omprøven via Selvbetjeningen senest 1 uge før omprøven. 

Ved bedømmelsen ’Ikke bestået’ består omprøven af en skriftlig afløsningsopgave. Se beskrivelse.

Reeksamen

Beskrivelse

Omprøven består af en skriftlig afløsningsopgave.

For yderligere oplysninger se eksamensbeskrivelse på e-learn.

Prøveform

Tilstedeværelse

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne eksamensform.

Ekstern kommentar

Evaluering af modulet

Evaluering af hele modulet foregår elektronisk. Ved sidste undervisningsdag udsendes e-mail (til studentermailen), hvor I vil blive bedt om at evaluere modulet. Der afsættes 15 minutter til evaluering af modulet ved sidste undervisningsdag.

Faget er identisk med tidligere fag med samme titel (EKA-kode: 36711222). Brugte eksamensforsøg overføres automatisk. 

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense
Efterår 2021 Valgfag Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2018 eller tidligere Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2019 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2021 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2021 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2021 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Jordemodervidenskab | Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2021 Erhvervskandidat i Jordemodervidenskab | Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense
Efterår 2021 Valgfag Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense
Efterår 2021 Valgfag Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense
Efterår 2021 Valgfag Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2021 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2018 eller tidligere Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense
Efterår 2021 Valgfag Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2021 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2018 eller tidligere Kandidat i Fysioterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2019 Kandidat i Fysioterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2021 Kandidat i Fysioterapi | Odense

Kassogrammer

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 F23
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 E23
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 F24
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 E22
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 E23
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 E21
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 E24
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 3 E21, F22
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 E22
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 F23
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 E21, F22
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 E21
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 E24
Kandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Kandidat i Ergoterapi | Odense 3 F24
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 E21, F22
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 F24
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 E22
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 E21
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 E21
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Kandidat i Fysioterapi | Odense 3 F23
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 F24
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 E21
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 F23
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 E21, F22
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 E21
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 E22
Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 E22
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 E24
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 F24
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 E21, F22
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 E21
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 E23
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 3 F23
Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense 5 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense 5 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense 5 E21
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E23
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E21, F22
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E21
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E22
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 F24
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E23
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E21
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 F23
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2019 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E24
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E21
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E21
Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse - Optaget 2020 Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidat | Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 F24
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E23
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E23
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E22
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 F23
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E24
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2019 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Ergoterapi | Kandidat i Ergoterapi | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Fysioterapi | Kandidat i Fysioterapi | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Jordemodervidenskab | Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Jordemodervidenskab | Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab - Optaget 2020 Erhvervskandidat i Jordemodervidenskab | Kandidat i Jordemodervidenskab | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 F24
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E23
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 F23
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E24
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E23
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E22
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2019 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E21
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E21, F22
Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje - Optaget 2020 Erhvervskandidat i klinisk sygepleje (Cand.cur) | Kandidat i Klinisk Sygepleje | Odense 6 E21