Personnel Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830814102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B830814101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830814101

Fagtitel

Personnel Management

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

16-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk Strategic Organization Design (SOD)

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangskrav til MBA.

Formål og sigte

Dette fag vil udvikle de studerendes forståelse af personnel management (PM) samt konsekvenserne og sammenhænge mellem styring af de menneskelige ressourcer og opnåelse af organisationens mål. De studerende vil udvikle en bevidsthed om de problemer og praksisser, der understøtter og hindrer ledelse og udvikling af individer i organisationen. De vil opnå et bredt perspektiv på, hvordan en tæt sammenknytning mellem strategiske forretningsorientering og PM-processer er med til at skabe succesfulde resultater. Faget er designet til at introducere de studerende til en række overordnede temaer og begrebsdannelser (f.eks. strategi, kultur, ledelsesteori, psykologi, motivation, læring, kompetencer) som bindes sammen med de fire PM kerneprocesser: tiltrækning, udvikling, fastholdelse og motivering af medarbejdere.

Indhold

 • Strategisk personnel management
 • Udvælgelse/rekruttering af menneskelige ressourcer 
 • Målstyring/motivering af menneskelige ressourcer
 • Planlægning og udvikling af menneskelige ressourcer

Målbeskrivelse - viden

Det er målet:
 • at give den studerende viden om state-of-the-art metoder til at tiltrække de rigtige medarbejdere, med de rette kompetencer og det rette motivationsniveau set i forhold til organisationen, strategien, kulturen og ledelsen i øvrigt.
 • at give den studerendes viden om eksisterende teorier omkring værdien af PM set i forhold til organisationen, strategien, kulturen og ledelsen i øvrigt.

Målbeskrivelse - færdigheder

Målet er, at den studerende på det abstrakte niveau opnår færdighed i at identificere og analysere samspillet mellem PM kerneprocesserne og de overordnede temaer indenfor organisation, strategi, kultur og ledelse. Den studerende skal opnå færdigheder i fagets teorier, modeller og metoder, som sætter den studerende i stand til at analysere og forhold sig kritisk til problemstillinger i tilknytning til PM. Den studerende skal opnå færdigheder til at analysere, vurdere og formidle den empiriske evidens indenfor PM.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne undersøge, kritisere og teste forudsætningerne for værende PM kerneprocesser og kunne argumentere for ændringer. Den studerende skal kunne anvende teorier som en forudsætning for det praktiske arbejde med PM – og skal kunne relatere praktiske problemstillinger til generelle teorier.

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen. 
 • Bratton & Gold (2012); Human Resource Management – Theory and Practice, MacMillan International Higher Education
 • Lazear, E. P., & Gibbs, M. 2009. Personnel economics in practice. New York: Wiley. 
 • Artikler og cases 

Undervisningsform

4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semesteret - 30 lektioner

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 

De 135 arbejdstimer fordeler sig således 
Konfrontationstimer - 30 
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer 
Udarbejdelse af skriftlig opgave til eksamen - ca. 35 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: Maj/juni

Reeksamen: August

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til reeksamen. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Essay udarbejdes i løbet af semestret.

Omfang

Omfang: individuel skriftlig opgave på max. 15 normalsider (1 normalside = 2400 anslag inkl. mellemrum) inkl. noter og litteraturfortegnelse, men ekskl. evt. bilag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Individuel skriftlig opgave. Den studerende skal vælge en organisation eller et projekt fra praksis, som vedkommende skal beskrive, diskutere og analysere ud fra de teorier og metoder, der er præsenteret i undervisningen og i pensum.  

Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde følgende:
 • En indledning indeholdende opridsning af problemfeltet, en afgrænsning af problemet samt en problemformulering, der uddyber, præcis hvilken del af problemfeltet, der belyses samt eventuelle antagelser om sammenhænge eller andet, der skal belyses (herunder evt. hypoteser, der ønskes diskuteret eller testet).
 • En argumenteret overvejelse over hvilke teoretiske og metodiske perspektiver og indfaldsvinkler, der er relevante for besvarelsen. 
 • En analysedel, hvor teorier, modeller og metoder bringes i anvendelse. 
 • En konklusion og perspektivering.
 • En litteraturoversigt, der følger retningslinjerne i Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 6. eller nyere udgave.

Rapportens længde skal være passende til indholdet. Rapporten kan afvises, hvis den ikke opfylder formkravene i væsentlig grad. Det kan for eksempel være, fordi der mangler referenceliste. Det kan også være, hvis rapportens omfang væsentligt overstiger det angivne omfang – eller er væsentligt under. Eventuel afvisning afgøres af bedømmer efter aftale med Studieleder. Ved afvisning påføres protokollen ”afvist”. Ved afvisning er 1 prøveforsøg opbrugt. 

EKA

B830814102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Human Resource Management (B830806101)
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk Strategic Organization Design (SOD) Odense

URL til Skemaplan