Styring og motivation i den offentlige sektor

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S710024102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

UVA-kode: S710024101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 14-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagets navn

Styring og motivation i den offentlige sektor

UVA-kode

S710024101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

14-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anne Sophie Oxholm asoxholm@sdu.dk DaCHE - Danish Centre for Health Economics

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Sophie Oxholm asoxholm@sdu.dk DaCHE - Danish Centre for Health Economics

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Janni Theilgaard jath@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Samfundsvidenskab
Lars Hjøllund Jensen lah@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Samfundsvidenskab
Lesley Ann Lauridsen lesl@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Samfundsvidenskab
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Samfundsvidenskab

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Formålet med faget er, at de studerende kan:

 • anvende grundlæggende økonomiske begreber, teorier og metode på konkrete problemstillinger
 • analysere og kritisk vurdere konsekvenser af tiltag med økonomisk relevans
 • analysere og kritisk vurdere grundlaget for og effekterne af styringsinstrumenter i den offentlige sektor 

En uddybning af dette fags bidrag til uddannelsens kompetenceprofil, fremgår af studieordningens oversigt over sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og målbeskrivelserne for de enkelte fag, som findes på uddannelsens hjemmeside.

Obligatoriske forudsætninger

De generelle kriterier for optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse skal være opfyldt.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Faget udprøver de studerendes evner til at formulere og analysere praktiske problemstillinger på grundlag af centrale værktøjer indenfor fagets genstandsområde.

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:
 • økonomiske begreber, teorier og metoder
 • tiltag med økonomisk relevans
 • styringsinstrumenter
 • den offentlige sektors funktion 

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • anvende økonomiske begreber, teorier og metoder i en konkret situation og kontekst
 • identificere og redegøre for grundlaget bag og implikationerne af tiltag med økonomisk relevans
 • identificere og redegøre for styringsinstrumenter, som kan bruges til at påvirke adfærd
 • redegøre for mekanismer og relationer i den offentlige sektors funktion, særligt inden for sundheds- og velfærdssektoren

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst
 • analysere og vurdere forudsætninger for og implikationer af forskellige styringsinstrumenter i den offentlige sektor 

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per dag, i alt fire dage fordelt over hele semesteret og samlet 30 KT.

Der undervises (overvejende) på dansk, men undervisning på engelsk kan forekomme i mindre dele af fag. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning. Undervisnings udgør både forelæsninger, gruppearbejde (diskussionsopgaver) og selvstudier.

Til forelæsningerne vil underviser præsentere basisviden og redskaber. Den studerende har her mulighed for at stille spørgsmål til underviser. Tilsvarende vil underviser stille spørgsmål til de studerende. Her vil der således være mulighed for individuel mundtlig feedback. Det er dog den studerende selv som bestemmer omfanget af denne feedback. Jo mere aktiv den studerende er, jo mere feedback får vedkommende. I løbet af forelæsningerne vil den studerende blive bedt om at indgå i diskussioner med medstuderende. Formålet med disse diskussioner er at give den studerende mulighed for at afprøve den præsenterede viden.

I forbindelse med gruppearbejdet vil der være "peer learning" og "peer feedback" mellem de studerende. Underviser vil også give en mundtlig kollektiv feedback på diskussionerne. 

Aktiviteterne for faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt at forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer og feedback, samt eksamen og forberedelse til denne. 

En gennemsnitlig fordeling af arbejdsbelastningen er:

 • Konfrontationstimer: 30 timer
 • Forberedelse: 77 timer
 • Eksamensaktiviteter: 30,5 timer

  I alt137,5 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: december/januar måned
Reeksamen: februar måned

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. 
Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

S710024102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Hjemmeopgave hvor fagets teorier appliceres på en selvvalgt case.

Specifikke oplysninger om eksamen (omfang, udlevering og aflevering af besvarelse mv) findes i Digital Eksamen i løbet af semestret.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Hjemmeopgaven kan påbegyndes i løbet af semesteret.

Omfang

Hjemmeopgaven må have et omfang af maksimalt 28.800 anslag med mellemrum eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag, som maksimalt må udgøre 19.200 anslag. Opgaven skal kunne læses uafhængigt af bilag, og det anbefales at minimere omfang af bilag eller helt undlade disse. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved ikke-bestået eksamen gives mulighed for genindlevering af en revideret opgave.

Kriterier for udtømmende målopfyldelse:
For at opnå karakteren 12, den fremragende præsentation, skal den studerende demonstrere opfyldelse af fagets læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

Den studerende skal således kunne anvende økonomiske begreber, teorier og metoder i en konkret situation og kontekst. I den forbindelse skal den studerende kunne indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger samt grundlaget bag og implikationerne af tiltag med økonomisk relevans.
Den studerende skal også kunne identificere, redegøre for, analysere og vurdere forudsætninger for og implikationer af forskellige styringsinstrumenter, som kan bruges til at påvirke adfærd i den offentlige sektor. Endvidere skal den studerende kunne redgøre for mekanismer og relationer i den offentlige sektors funktion, særligt inden for sundheds- og velfærdssektoren.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Økonomisk forståelse og incitamenter 3165301 og S710016101. Forbrugte eksamensforsøg i tidligere identiske fag overføres. 

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2022 Obligatorisk Master i offentlig kvalitet og ledelse Master i offentlig kvalitet og ledelse | Odense 1
Efterår 2022 Obligatorisk Master i kvalitet og ledelse Master i kvalitet og ledelse | Master i kvalitet og ledelse | Odense 1

Kassogrammer