Ledelse af digital transformation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770042102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B770042101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770042101

Fagtitel

Ledelse af digital transformation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Marianne Harbo Frederiksen mha@iti.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Institut for Teknologi og Innovation (øvrige forskere tilknyttet C*12M), Center for Integrerende Innovationsledelse

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til Master i offentlig ledelse. På grund af stort sammenfald med det tidligere udbudte fag Digitalisering og disruption (B770028101) kan studerende som har bestået dette fag, ikke optages på Ledelse af digital transformation.

Formål og sigte

Digitaliseringen af den offentlige sektor har været i gang i en årrække med det formål at effektivisere arbejdsgange og skabe bedre løsninger for både medarbejdere og borgere. Digital transformation kan både forbedre eksisterende processer og skabe nye og bedre services, men en række opmærksomhedspunkter vedrørende udvælgelse, udvikling og implementering af digitale løsninger skal dog adresseres for at høste disse fordele. Succesfuld digital transformation fordrer derfor kompetent ledelse med fokus på: 

• Teknologi: Hvordan sikres det nødvendige indblik i og udvælgelse af relevante digitale løsninger?

• Konsekvens: Hvilke positive og negative effekter kan indførelse af digitale løsninger medføre – og for hvem?

• Fra idé til implementering: Hvordan sikres igangsættelse og gennemførelse af innovative digitaliseringsprojekter så disse bliver en succes?

• Strategi: Hvordan matcher digitale løsninger organisationens overordnede strategiske dagsorden?

• Værdi: Hvilken betydning får digitale løsninger for organisationens forretningsmodel – og giver de værdi?

Faget introducerer disse temaer og giver deltagerne viden om og værktøjer til at håndtere spørgsmålene i egen organisation. Målet er på denne baggrund at styrke lederens kompetencer til at lede en organisation i lyset af nye teknologiske trends ud fra et stadig øget behov for at indfange, kritisk udvælge blandt og kompetent implementere nye, digitale løsninger, så der kan opnås både effektiviserings- og innovationsgevinster.

Indhold

Faget giver en indføring i ledelse af organisatoriske processer set i lyset af de nyeste trends i den offentlige sektor med særligt fokus på digitalisering og dataficering. Digital transformation indebærer forandring for både medarbejdere og borgere og åbner samtidigt for strategisk anvendelse af de data, der indsamles. Succesfuld forankring af ny teknologi i organisationen og hensigtsmæssig brug af indkomne data kræver derfor opmærksom, helhedsorienteret ledelse. De studerende introduceres til forskellige indgange til og perspektiver på at brede innovative digitale løsninger ud på tværs af organisationen med inddragelse af forskellige interessenter og datakilder.

Centrale temaer, som undervisningen vil berøre:

• Teknologiske trends og metoder til at identificere relevante teknologier

• Digital transformation som afsæt for øget effektivitet (bedre processer) og innovative services (bedre ydelser)

• Muligheder samt organisatoriske og etiske dilemmaer forbundet med digitalisering

• Innovationsledelse som grundlæggende disciplin for digital transformation

• Metoder til brugerorienteret innovation

• Typer og potentiel værdi af data affødt af digitalisering.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har opnået viden om 
• teorier og metoder vedrørende ledelse af digital transformation
• teori og metoder vedrørende innovationsprocesser og -ledelse
• effektivitet og innovation som output.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan på baggrund af fagets teorier og metoder
• beskrive muligheder og udfordringer vedrørende digitalisering
• vurdere processen for og betydningen af digitalisering i konkrete cases
• skitsere mulige ledelsesmæssige tiltag vedrørende udvælgelse, udvikling og implementering af digitale løsninger samt analysere og diskutere betydningen af disse tiltag i forhold til at opnå succesfuld digital transformation 
• beskrive mulighederne vedrørende digitalisering og generering af forskellige datatyper, herunder den potentielle værdi af samt relevante metoder til analyse af indkomne data. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende er på baggrund af tilegnede færdigheder og viden om fagets hovedtemaer i stand til at
• skitsere effektivisering- og innovationsgevinster ved digitaliseringstiltag
• definere værdien og metoder til analyse af forskellige datatyper affødt af digitalisering
• foreslå, planlægge og lede digitaliseringstiltag i egen organisation.

Litteratur

Der forberedes et kompendium med artikler. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen.

Undervisningsform

Undervisningsformen er diskussionsbaseret lærerledet undervisning med indlagte forelæsninger kombineret med gruppearbejde og diskussion af deltagernes egne ledelsesmæssige udfordringer. Der vil være en præsentation fra hver studerende (evt. i mindre grupper) af en konkret problemstilling, der evt. vil kunne danne afsæt for eksamensopgaven.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne forventes  fordelt på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
Konfrontationstimer: 30
Forberedelse: 50
Gruppearbejde: 0
Forberedelse af præsentation: 7
Eksamensforberedelse og eksamen: 48

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: December/januar

Reeksamen: Februar

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være førstkommende eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Opgaven skrives i løbet af semestret.

Omfang

Hjemmeopgaven må have et omfang af max 7 normalsider à 2400 anslag (ekskl. forside, referenceliste og bilag).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Hjemmeopgaven skal – via anvendelse af teori og viden fra faget – indeholde beskrivelse, analyse og diskussion af en empirisk problemstilling (fra den arbejdsplads, den studerende er tilknyttet), herunder forslag til og vurdering af relevante ledelsesmæssige overvejelser og tiltag. Der tilbydes vejledning i begrænset omfang. Opgaven kan påbegyndes tidligt i semesteret og arbejdes med løbende frem mod aflevering.

Hjemmeopgaven er individuel, men underviser kan dispensere så to studerende udarbejder opgaven sammen. Hjemmeopgaven er baseret på egen problemformulering, der godkendes af underviser senest 1/10.

EKA

B770042102

Ekstern kommentar

På grund af sammenfald med faget Digitalisering og disruption B770028101 er der ikke mulighed for at erlægge eksamen på dette fag, hvis man tidligere har bestået Digitalisering og disruption. 

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Marianne Harbo Frederiksen mha@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Institut for Teknologi og Innovation (øvrige forskere tilknyttet C*12M), Center for Integrerende Innovationsledelse Odense

Deltagerbegrænsning

40