Digital Dilemmas of human data: Dependency, Necessity, and Protection of Privacy

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B780005102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B780005101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 17-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B780005101

Fagtitel

Digital Dilemmas of human data: Dependency, Necessity, and Protection of Privacy

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

17-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
André Ken Jakobsson ajak@sam.sdu.dk International Politik

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle optagelseskrav til masteruddannelsen.

Anbefalede forudsætninger

Kurset From Cold War Espionage to Cyberwars: history, theory, and practice of intelligence and cybersecurity (B780004101) er obligatorisk for studerende, der tager hele uddannelsen. Faget anbefales for øvrige studerende. 

Formål og sigte

Dette fag undersøger de politiske, teknologiske, regulatoriske og etiske dilemmaer, der findes i arbejdet med systemer, der overfører, indsamler og bruger persondata (human data). Faget vil præsentere deltagerne for forskellige cases og nye trusselsbilleder, der skal få de studerende til at forholde sig til digitale dilemmaer fra forskellige analytiske vinkler - og udfordrer dem til at reflektere over strategiske afhængigheder og værdier i deres egne organisationer. Centrale temaer i faget er globale rivaliseringer inden for informations- og kommunikationsteknologi, såsom 5G og kunstig intelligens; staters stræben efter digital autonomi, og bekymring om at bevare politisk suverænitet i omstridte partnerskaber med Big Tech. Udforskning af disse temaer kræver en kritisk analyse af nødvendigheden af overvågning versus individets ret til privatliv. 

Faget vil introducere den studerende  til debatter om begreber såsom digital autoritarisme, ekstraktive digitale teknologier, overvågningskapitalisme, afhængighed, afkobling af globale forsyningskæder, offensiv og defensiv brug af persondata osv.

Disse udfordringer tilgås fra et udgangspunkt af retsstatsprincipper i et nordisk liberalt demokrati, der skal navigere små og store statslige aktører såvel som politiserede og sikkerhedsgjorte globale relationer. Faget vil omfatte et endags-seminar sammen med faget Governance and Strategic Decision-making in Times of Transformational Change (B780000101) om de særlige forhold for småstater og beslutningstagning samt strategisk planlægning i en skandinavisk / dansk sammenhæng.

Indhold

 • Udfordringer til og for liberale demokratier i styringen af cyber- og efterretningsprocesser
 • Sikkerhedsmæssige konsekvenser af digitale dilemmaer i forholdet mellem stat og samfund
 • Politik i offentlig-private partnerskaber inden for kritisk infrastrukturteknologi
 • Global strategisk konkurrence om avancerede datagenererings- og indhentningssystemer
 • Brug og misbrug af private oplysninger for til brug for magtudøvelse og profit
 • Lovgivningsmæssige responser på digitale dilemmaer
 • Skandinaviske / danske perspektiver og cases

Målbeskrivelse

På dette fag vil den studerende opbygge en vidensbase om begreber, temaer og debatter, der giver deltagerne et solidt analytisk grundlag til yderligere undersøgelser af enten akademisk eller mere praktisk art. Faget adresserer tidssvarende udfordringer, således at deltagerne stifter bekendtskab med den nyeste udvikling indenfor såvel politik som teori.

Målbeskrivelse - viden

Deltagerne vil blive fortrolige med grundlæggende digitale dilemmaer inden for cyber- og intelligence/efterretningsområdet med hensyn til de politiske, teknologiske, lovgivningsmæssige og etiske dilemmaer, der er involveret i arbejdet med systemer, der overfører, indhenter og bruger persondata (human data). Deltagerne vil stifte bekendtskab med en række centrale sager, der giver generalisérbare indsigter i emnet.

Målbeskrivelse - færdigheder

Deltagerne vil være i stand til kritisk at reflektere over overførsel, indhentning og anvendelse af persondata (human data) i forhold til cybersikkerhed og intelligence/efterretningspraksis. Deltagerne vil være i stand til at gennemføre analyser af de politiske, teknologiske, lovgivningsmæssige og etiske påvirkninger i udviklingen af "human data" i forbindelse med datagenereringsudfordringer, som de støder på inden for deres egne organisatoriske rammer. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Deltagerne vil være i stand til at udvikle deres professionelle rolle og tilføre deres organisation ny viden gennem anvendelse af begreber og analyser med relevans for håndtering af human data. Deltageren vil være i stand til at identificere og evaluere strategiske valg baseret på den viden og færdigheder, der er erhvervet i faget. Deltagerne vil kunne anvende på deres inter- og intraorganisatoriske indsigt indenfor en bred vifte af sikkerhedsudfordringer med det formål, at kunne udføre analytiske og rådgivende funktioner.

Litteratur

Deltagerne vil blive præsenteret for litteratur i et omfang af ca. 400 sider, baseret på en blanding af tidsskriftsartikler i uddrag, rapporter fra tænketanke og officielle dokumenter samt aktuel mediedækning med det formål at faget er relevant i forhold til aktuelle udfordringer. Den studerende vælger yderligere 200 siders litteratur, der er relevant i forhold til  eksamensopgaven.

Følgende bøger kan danne grundlag for faget (kapitler eller uddrag heraf er til overvejelse).

 • Marshall McLuhan “Understanding Media: The Extensions of Man”, “The Global Village”
 • Shoshana Zuboff “The Age of Surveillance Capitalism”
 • William C. Hannas, Didi Kirsten Tatlow: “China's Quest for Foreign Technology: Beyond Espionage”
 • Brett Frischmann: “Re-Engineering Humanity”
 • Cyrus Farivar: “Habeas Data: Privacy vs. the Rise of Surveillance Tech”
 • R. Jason Cronk: “Strategic Privacy by Design”
 • Ari Ezra Waldman: “Privacy as Trust: Information Privacy for an Information Age“

Undervisningsform

Faget kombinerer forelæsninger, casestudier, seminarer og øvelser. I praksis omfatter faget et antal online videoforelæsninger (ca. 5-10 minutters varighed), personlige seminarer og online undervisning på 3 x 45 minutters varighed hver. Undervisningen finder sted i tidsrummet september til december måned. 

Arbejdsbelastning

Den samlede arbejdsbyrde for den studerende er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer for dette fag. Timerne dækker forberedelse, tilstedeværelse i klassen, eksamensforberedelse og selve eksamen. 

De 135 timer forventes fordeles på følgende måde:
Introduktionsdag: 3 timer 
Forelæsninger og seminarer: 15 timer
Forberedelse til undervisning: 50 timer
Konsultationstimer vedr. valg af emne og spørgsmål til opgaven: 2 timer
Forberedelse af hjemmeopgaven: ca. 65 timer

I alt:135 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: december/januar
Reeksamen: februar

Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i den ordinære eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære prøve.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Opgaven skrives i løbet af semestret. 

Omfang

Hjemmeopgaven skal være maks. 10 sider á 2400 anslag. Mellemrum, bilag og noter er inkluderet, men indholdsfortegnelsen og litteraturliste er ikke inkluderet. Antal anslag skal angives på opgavens forside. Den studerende angiver en læseplan baseret på 200 sider selvvalgt litteratur. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Indlevering af besvarelse

Via Digital Eksamen (DE)

ECTS-point

5

Uddybende information

-

EKA

B780005102

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
André Ken Jakobsson ajak@sam.sdu.dk International Politik

URL til Skemaplan