Open Source Intelligence

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: B780015102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B780015101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B780015101

Fagtitel

Open Source Intelligence

Undervisningssprog

På dansk eller engelsk afhængigt af underviser

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

28-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Kira Vrist Rønn kroenn@sam.sdu.dk Institut for Statskundskab - Odense

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle optagelseskrav til masteruddannelsen.

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales at følge faget From Cold War Espionage to Cyberwars: history, theory, and practice of intelligence and cyber security(B780004101) som et grundlæggende fagplaceret først på uddannelsen. Man kan dog godt deltage i uddannelsens andre elementer, hvis man har tilsvarende faglig indsigt opnået på andre måder, fx. gennem relevante kurser eller anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for området.

Formål og sigte

Faget har til formål at give deltagerne en forståelse af Open Source Intelligence (OSINT), og denne indhentningsforms muligheder og begrænsninger for efterretningsarbejde og anden undersøgelsespraksis. Åbne kilder bidrager til en stadig stigende andel af de relevante og aktuelle informationer i efterretningsanalysearbejdet, og denne indhentningsform betragtes generelt som omkostningseffektiv i sammenligning med traditionelle og hemmelige indhentningsmetoder. Deltagerne på faget vil både stifte bekendtskab med konkrete kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af informationer via åbne kilder med særligt fokus på sociale medier. Derudover vil deltagerne skulle forholde sig til vurdering af troværdighed og pålidelighed af sådanne informationer. Slutteligt vil deltagerne skulle forholde sig kritisk til denne indhentningsforms juridiske og etiske begrænsninger. Faget vil således introducere til forskellige forståelser af retten til privathed og grænsen mellem offentlige og private digitale rum. 

Indhold

 • Introduktion til åbne kilders rolle i efterretningsarbejde
 • Begrænsninger og muligheder forbundet med anvendelse af åbne kilder
 • Præsentation til forskellige metoder til indsamling og analyse af informationer fra åbne kilder
 • Kritisk refleksion over grænsen mellem private og offentlige online rum  

Målbeskrivelse

Dimittenderne fra dette fag vil være i stand til at indsamle og vurdere informationer fra åbne kilder og forhold sig kritisk til de juridiske og etiske begrænsninger, som denne indhentningsform indebærer. 

Målbeskrivelse - viden

Deltagerne i dette fag vil opnå viden om:
 • Betydningen af åbne kilder i efterretningsarbejdet og anden undersøgelsespraksis
 • Metoder til indsamling af åbne kilder
 • Forståelser af privathed i offentlige og lukkede rum

Målbeskrivelse - færdigheder

Deltagerne i dette fag vil opnå færdigheder til at:
 • Indsamle informationer via forskellige åbne kanaler og ved hjælp af forskellige metoder - både kvalitative og kvantitative
 • Vurdere troværdighed og pålidelighed af informationer fra åbne kilder
 • Anvende og forholde sig til juridiske og etiske aspekter ved denne indhentningsform

Målbeskrivelse - kompetencer

Deltagerne i dette fag vil opnå kompetencer til at:
 • udvikle deres professionelle rolle og tilføre deres organisation ny viden gennem anvendelse af begreber og analyser med relevans for håndtering af åbne kilder. 
 • til at identificere og evaluere deres anvendelse af åbne kilder i efterretningsarbejdet. 

Litteratur

Faget indeholder ca. 600 sider litteratur indenfor Intelligence Studies med fokus på OSINT. Relevante tekster kunne være:

George, R. “Privacy, Public Space and Personal Information.” In Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy, AMINTAPHIL: The Philosophical Foundations of Law and Justice 8, edited by A. E. Cudd and M. C. Navin, 107–120. Cham: Springer International Publishing, 2018. doi:10.1007/978-3-319-74639-5_8.

Hulnick, A. “The Dilemma of Open Sources Intelligence: Is OSINT Really Intelligence?” In The Oxford Handbook of National Security Intelligence, edited by L. K. Johnson, 230–241. Oxford: Oxford University Pres, 2010. doi:10.1093/ oxfordhb/9780195375886.003.0014.

Juhlin, J. Alastair. Project Avatar: Intelligence Exploration of Social Media and Open Sources, Research Paper, Royal Danish Defence Academy, 2016. Available at: http://www.fak.dk/publikationer/Documents/Project%20Avatar.pdf

Lever, A. “Democracy, Privacy and Security.” In Privacy, Security and Accountability: Ethics, Law and Policy, edited by A.D. Moore, 105–124. London: Rowman & Littlefield International, Ltd, 2016.

Mercado, S. C. “Sailing the Sea of OSINT in the Information Age: Venerable Source in a New Era.” Studies in Intelligence 48, no. 3 (2004). https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/stu
dies/vol48no3/article05.html.

Nissenbaum, H. “A Contextual Approach to Privacy Online.” Daedalus 140, no. 4 (2011): 32–48. doi:10.1162/DAED_a_00113.

Omand, S. D., J. Bartlett, and C. Miller. “Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT).” Intelligence and National Security 27, no. 6 (2012): 801–823. doi:10.1080/02684527.2012.716965.

Pedersen, T. & P. T. Jansen (2019) “Seduced by secrecy – perplexed
by complexity: effects of secret vs open-source on intelligence credibility and analytic confidence”,
Intelligence and National Security, 34:6, 881-898, DOI: 10.1080/02684527.2019.1628453

Rønn, K. V. & S. O. Søe (2019) Is social media intelligence private?
Privacy in public and the nature of social media intelligence, Intelligence and National Security,
34:3, 362-378

Trottier, D. “Open Source Intelligence, Social Media and Law Enforcement: Visions, Constraints and Critiques.” European Journal of Cultural Studies 18, no. 4–5 (2015): 530–547. doi:10.1177/1367549415577396.


Undervisningsform

Undervisningen kombinerer forelæsninger, casestudie seminarer og øvelseskurser. Hver session vil aktivt involvere de
studerende, for eksempel gennem diskussioner af fagets materiale og præsentationer af relevante casestudier. Dette bidrager til at forberede de studerende til eksamenen i slutning af faget.

Arbejdsbelastning

Arbejdsbyrden svarer til ca. 27 timer pr. ECTS-point. I alt mindst 135 timer.

De 135 arbejdstimer fordeles på følgende måde: 

 • Introduktionsdag: 3 timer 
 • Forelæsninger og seminarer: 15
 • Forberedelse til undervisning: ca. 50 
 • Forberedelse af og deltagelse i eksamen: 67

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: december/januar
Omprøve: februar

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære prøve i samme eksamenstermin. Hvis man ikke deltager i den ordinære prøve, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære prøve.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Synopsis skrives i løbet af semestret.

Omfang

Synopsis er max 5 sider à 2400 anslag inkl. mellemrum, dog eksklusiv forside, litteraturliste og eventuelle bilag. Antal anslag skal angives på forsiden. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave


Indlevering af besvarelse

Via Digital Eksamen

ECTS-point

5

Uddybende information

Gruppesynopsis med individuel mundtlig eksamen.

Individuel mundtlig eksamen 20 min med 5 min præsentation af synopsis, derefter med mundtlig eksamination i hele faget og al litteratur. 5 min votering.

EKA

B780015102

Ekstern kommentar

Nyt fag i en ny studieordning.

Valgfaget kan indgå med relevant fagligt indhold på såvel Cyber studier som på Intelligenceprofilerne, hvor der skal vælges mindst et valgfag indenfor specialiseringen

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kira Vrist Rønn kroenn@sam.sdu.dk Institut for Statskundskab - Odense